Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Undervisningsdifferentiering
Kompetenceafklaring 
Forudsætningen for en succesfuld undervisning er, at den enkelte elev udfordres på det niveau, der både indholdsmæssigt og i forhold til arbejdsformer er relevant for ham eller hende.

Elevgruppen besidder vidt forskellige kompetencer inden for området informationsteknologi, hvilket hænger sammen med de meget forskellige udgangspunkter, grundskolen, eventuel anden uddannelse, erhvervserfaringer og personlige interesseområder, har givet for elevernes erfaring på området.
For at målrette undervisningen er det derfor nødvendigt, at der finder en kompetenceafklaring sted.

Kompetenceafklaringen skal afklare elevens faglige niveau i informationsteknologi og danne et grundlag for underviserens tilrettelæggelse af både indhold og arbejdsform. Endvidere kan kompetenceafklaringen fungere som dokumentation for en eventuel meritafklaring.

Inden for det enkelte niveau kan man skelne mellem tre niveauer:

  • Begynderniveau, hvor eleven har et begyndende kendskab til emnet og kan løse en opgave og udføre en handling i en bestemt situation. Eleven kan under vejledning udføre en mere kompliceret handling stillet over for en given problemstilling.
  • Rutineniveau, hvor eleven har et større kendskab og en opøvet rutine inden for området og dermed har et videns- og erfaringsgrundlag for videre udvikling inden for fagets kundskabs- og færdighedsområder.
  • Avanceret niveau, hvor eleven alene eller i samarbejde med andre kan planlægge og gennemføre en opgave, tage stilling til problemløsning, vælge arbejdsredskab og formidle refleksioner i forhold til branchen.

En kompetenceafklaring inden for informationsteknologi vil ofte give et uddybende billede af elevens kompetencer. For eksempel kan en elev have meget stor erfaring i anvendelsen af et enkelt program, mens hans eller hendes vidensniveau inden for it i samfundet og i egen branche er meget begrænset. En sådan elev skal placeres på det niveau, hvor han eller hun endnu ikke har opnået alle målpinde - men under hensynstagen til, at eleven skal have større udfordringer inden for nogle områder.  
Et eksempel på en skriftlig prøve som kompetenceafklaring
Denne test tager udgangspunkt i en række spørgsmål, der skal belyse elevernes betjenings-, videns- og reflektionsniveau inden for de informationsteknologiske værktøjer på F-niveau. Desuden skal eleverne besvare spørgsmål om pc'ens opbygning, internettet og it i egen branche.

Link til yderligere informationer om undervisningsdifferentiering og realkompetencevurdering

Undervisningsdifferentiering inden for samme niveau 
Ved tilrettelæggelse af undervisningen er det vigtigt, at man får et overblik over elevgruppens forskellige behov også inden for niveauerne.
Det er ikke ualmindeligt, at der inden for samme elevgruppe - for eksempel på F-niveau - befinder sig både elever, der har brug for en helt grundlæggende introduktion til det at arbejde ved en computer, og elever, som har mange års erfaring.

I en sådan situation skal undervisningen struktureres, således at begge elevgrupper mødes af krav, der passer til deres niveau. Undervisningen kan her for eksempel veksle mellem gennemgang af betjeningsfunktioner foran en del af elevgruppen og individuel vejledning i udarbejdelse af opgaver sammen med en anden del af elevgruppen. Dermed bliver lærerrollen vekslende mellem traditionel lærerstyret undervisning og en vejlederrolle.

På begynderniveau er det mest hensigtsmæssigt at arbejde med lukkede opgaver. En lukket opgave kan opfattes som en slags manual til en konkret opgaveløsning. Opgaven er meget lærerstyret, og kravene til elevens besvarelse (elevens betjeningskompetence) er meget udførligt beskrevet. Eleven kan støtte sig meget til opgaveformuleringen, og en stor del af elevgruppen vil derfor kunne løse opgaven selvstændigt.

Sådanne opgaver er velegnede for elever på begynderniveau, idet de i deres eget tempo kan oparbejde kendskab og fortrolighed med programmerne. I den daglige undervisning kan man tilrettelægge det således, at man starter med et læreroplæg, hvor de relevante funktioner i programmet introduceres og eventuelt vises på tavlen, hvorefter eleverne arbejder selvstændigt med opgaven.

På rutineniveau er det vigtigt at give eleverne større frihed. For at eleven kan få mulighed for at træffe valg på baggrund af tidligere erfaringer, skal opgaven være mere åben og give rum for nye problemstillinger og alternative løsningsforslag. Her kan det være en fordel, at eleverne arbejder sammen to og to for på den måde at skabe debat om opgavens indhold og mål. Lærerrollen har her mere karakter af supervision.

På avanceret niveau sættes opgaven ind i en større sammenhæng. Elevernes vurdering af de forskellige måder at løse opgaven på kan her knyttes til et samfundsmæssigt eller brancherelateret behov. For eksempel kan valg af målgruppe og medie præge det færdige produkt. Her bliver lærerrollen igen koncentreret om vejledning og rådgivning og ikke mindst en form for faglig sparring.

Følgende tre opgaver er et eksempel på, hvordan den samme opgave kan tilrettelægges i forhold til alle tre niveauer:
 
Dinosaurer - Begynderniveau
Lærerstyret, lukket opgave, hvor eleven skriver en præfabrikeret tekst i Word, hvorefter teksten skal formateres efter en række nøje beskrevne anvisninger. Formateringen indbefatter blandt andet tekststørrelse, skrifttype, indrykning, sidehoved, sideskift, kanter og billedbehandling.
 
Dinosaurer - Rutineniveau
Her får eleven teksten elektronisk sammen med en udskrift af den færdigredigerede tekst (som resultatet ser ud på begynderniveau). Elevens opgave er at redigere teksten på tilsvarende måde - men her uden anvisninger fra underviseren og udelukkende på basis af det visuelle resultat.

 
Dinosaurer - Avanceret niveau
Eleven får til opgave at tilpasse den elektronisk udleverede tekst til en bestemt målgruppe. Samtidig får eleven mulighed for at inddrage andre relevante programmer for eksempel for at visualisere data på en mere hensigtsmæssig måde, end det kan gøres i Word. En del af opgaven er også at præsentere opgaveløsningen mundtligt for resten af klassen.
Nedenstående er et eksempel på en sådan opgave på henholdsvis UF-, F- og E-niveau.

Undervisningsdifferentiering mellem niveauerne 
Ofte undervises der i informationsteknologi på flere niveauer på samme tid. En hjælp til at differentiere undervisningen kan være at arbejde med fælles opgaver, der er tilpasset de enkelte niveauer. På den måde er det muligt for underviseren at lave et fælles oplæg til hele klassen og derefter vejlede individuelt i forhold til den enkelte elevs niveau.

Nedenstående er et eksempel på en sådan opgave, udarbejdet til de tre niveauer UF, F og E rettet mod grundforløbseleverne i indgangen Bygge og anlæg.
 
Praktikturen UF
Betjeningskompetence:
Forståelseskompetence:
Reflektionskompetence:
For eksempel tekstformatering i Word, indsætte hyperlinks og screendumps, opstilling af et simpelt regneark, simpel informationssøgning på internettet.

For eksempel forståelse for, hvad de forskellige programmer kan bruges til, forståelse for og oplevelse af internettets ressourcer.

Der er ingen krav til elevens refleksionskompetence.

 
Praktikturen F
Betjeningskompetence:Forståelseskompetence:
Reflektionskompetence:
For eksempel opstilling af et diagram, avanceret informationssøgning på internettet.

For eksempel forståelse for integration mellem programmerne herunder fælles terminologi. Forståelse for, at it kan bruges til brancherelateret kompetenceudvikling. Endvidere er der basis for, at eleven opnår en forståelse for, at anvendelse af de informationsteknologiske redskaber er en naturlig del af både arbejds- og fritidsliv.

For eksempel refleksion over, hvad internettets kommunikative ressourcer betyder for det enkelte menneske.

 
Praktikturen E
Betjeningskompetence:
Forståelseskompetence:


Reflektionskompetence:
For eksempel arbejde målrettet med design og layout, arbejde med sektionsopdelte dokumenter og fremstilling af PowerPoint-præsentation.

For eksempel forståelse for målgruppens betydning for produktet.

For eksempel vurdering af, hvilke virkemidler der kan anvendes i forhold til målgruppen og kommunikationssituationen.

Links i relation til "Praktikturen"
Dette er samling af hyperlinks omhandlende aspekter som byggeregler, arbejdssikkerhed, sygeforsikring, rejseforsikring, vaccination og kompetenceerhvervelse under udenlandsophold.
http://www.udiverden.dk/
http://www.ciriusonline.dk/
http://www.rejse-guide.dk/
http://www.traveldoctoronline.net
http://www.backpackers-online.dk/guiden/facts/phrasebook.asp
http://ec.europa.eu/eurodicautom/Controller

Undervisningsdifferentiering i forhold til brancherne 
Som grundfag bliver informationsteknologi i nogle tilfælde (af nogle elever), anset for mindre relevant end de brancherelaterede områdefag.
For at eleven oplever, at undervisningen i informationsteknologi er relevant i forhold til netop hans eller hendes uddannelse, er det nødvendigt, at opgaverne i større eller mindre grad er knyttet til arbejdsområder, arbejdsprocesser eller arbejdsforhold i den aktuelle branche. Med brancherelevante opgaver får eleven mulighed for at arbejde med de informationsteknologiske redskaber i en relevant sammenhæng, hvilket kan være en væsentlig faktor for elevens motivation for faget.

Især i de tilfælde, hvor der undervises i faget i flere indgange samtidig, er det vigtigt, at undervisningsdifferentiere mellem uddannelserne.

I opgaverne knyttet til undervisningsforløbene er vist eksempler på særligt fagrettede opgaver.