Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
7-trinsskalaen
Generelt 
Fra den 1. august 2007 indføres den nye karakterskala, 7-trinsskalaen, i erhvervsuddannelserne og dermed også i grundfaget informationsteknologi.

Der er flere grunde til, at det er nødvendigt med en ny karakterskala nu. En af dem er at sikre, at danske karakterer bliver mere internationalt sammenlignelige. Det vil gøre det enklere for danske studerende at blive optaget på udenlandske uddannelsesinstitutioner og at have udenlandske og danske eksamensresultater opført på det samme eksamensbevis.

Det er vigtigt at pointere to væsentlige forhold vedrørende bedømmelsen af den enkelte præstation, der ikke vil opleves som forandrede ved anvendelse af 7-trinsskalaen:

 1. En bedømmelse skal fortsat bero på et professionelt, fagligt skøn, og den skal fortsat foretages ud fra en samlet vurdering af præstationen.
 2. Kravene, til hvad en præstation skal opfylde, for at eksaminanden består, ændres ikke ved overgangen til 7-trinsskalaen.
For mere information henvises til bekendtgørelsen om den nye karakterskala og vejledningen til 7-trinsskalaen

Informationsteknologi niveau F - som eksempel 
I de efterfølgende afsnit gives der bud på, hvilke kompetencer og eventuelle mangler der kan/må forekomme ved karaktererne 2, 7 og 12 i faget informationsteknologi niveau F.
Først er de overordnede kompetencer, og graden af disse, for hver karakter beskrevet. Derefter beskrives, i hvilken grad eleven opfylder fagets mål. Til sidst er dette delt op i fagets tre kompetenceområder: betjenings-, forståelses-, og refleksionskompetence. Sidst i dette kapitel er opstillet et opgaveeksempel, hvor det er eksemplificeret, hvilke mangler der må/kan være til stede ud for de tre førnævnte karakterer.

Elevens informationsteknologiske kompetencer
-sammenligning af tre karakterer

2 Eleven kan kun i begrænset omfang anvende it-værktøjer til løsning af brancherelevante opgaver. Eleven har kun i ringe grad overblik over de forskellige it-værktøjer og har derfor svært ved at vælge de mest relevante elektroniske værktøjer i opgaveløsningen, herunder ved informationsindsamling og i kommunikationsprocesser.

Eleven kan kun overfladisk redegøre for fagets faglige begreber og er ikke fortrolig med fagets terminologi.

Eleven kan kun i ringe grad forholde sig til det informationsteknologiske og vidensbaserede arbejdsmarked og samfund og kan kun i begrænset omfang redegøre for arbejdsmiljømæssige forhold og reflektere over informationsteknologiske problemstillinger.

Eleven leverer mangelfuld og ustruktureret dokumentation og formidling af it-relaterede problemstillinger.

7 Eleven kan anvende it-værktøjer til løsning af brancherelevante opgaver. Eleven vælger under vejledning de rette værktøjer til en given opgave og kan inddrage elektroniske værktøjer i opgaveløsningen, herunder ved informationsindsamling og i kommunikationsprocesser.

Eleven kan i et vist omfang redegøre for fagets faglige begreber og anvender fagets terminologi.

Eleven kan i mindre grad forholde sig til det informationsteknologiske og vidensbaserede arbejdsmarked og samfund. Dette viser eleven blandt andet ved at kunne redegøre for arbejdsmiljømæssige forhold og ved at kunne reflektere over informationsteknologiske problemstillinger.

Eleven kan dokumentere og formidle it-relaterede problemstillinger.

12 Eleven kan anvende it-værktøjer til løsning af brancherelevante opgaver. Eleven vælger de rette værktøjer til en given opgave og er fortrolig med relevante elektroniske værktøjer i opgaveløsningen, herunder ved informationsindsamling og i kommunikationsprocesser.

Eleven kan redegøre for fagets faglige begreber og er fortrolig med fagets terminologi.

Eleven kan forholde sig til det informationsteknologiske og vidensbaserede arbejdsmarked og samfund. Dette viser eleven blandt andet ved at kunne redegøre for arbejdsmiljømæssige forhold og ved at kunne reflektere over informationsteknologiske problemstillinger.

Eleven dokumenterer og formidler sikkert og relevant it-relaterede problemstillinger.

Karakteren 12
gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Målopfyldelse 12
I hvilken grad opfylder eleven fagets mål

  Eleven er i stand til at betjene de enkelte programmer med stor sikkerhed og er i stand til selvstændigt at vælge det mest relevante program til en given opgave.

Eleven er i stand til problemfrit at anvende elektronisk kommunikation og kan søge informationer på internettet på en rationel og effektiv måde.

Eleven udviser et sikkert overblik over pc'ens opbygning og er fortrolig med fagets terminologi.

Eleven kan klart og præcist redegøre for de arbejdsmiljømæssige krav til pc-arbejde i elevens branche.

Eleven kan med udgangspunkt i et solidt vidensgrundlag forholde sig til, hvilken betydning informationsteknologien har for elevens branche, herunder den fortsatte kompetenceudvikling.

Eleven kan reflektere selvstændigt over, hvordan informationsteknologien har påvirket forskellige dele af samfundet, og kan give signifikante eksempler på, hvordan den teknologiske udvikling har haft indflydelse på det enkelte menneske.

Eleven kan udarbejde en velfungerende og dybdegående dokumentation omhandlende en relevant, it-relateret problematik.

Eleven kan formidle en relevant, it-relateret problematik på klar og tydelig vis - enten mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Elevens informationsteknologiske kompetencer ved karakteren 12:

  Betjeningskompetence
 • Eleven er sikker i sin anvendelse af computeren til løsning af opgaver.
 • Eleven har et godt overblik over de forskellige programmer og deres funktionalitet og kan udnytte programmernes ressourcer i løsningen af en opgave.
 • Eleven kan søge informationer på internettet på en effektiv og hensigtsmæssig måde.
 • Eleven er i stand til at anvende elektronisk kommunikation og kan for eksempel sende og modtage e-post.
 • Eleven kan gennemføre en grundlæggende fejlsøgning, hvis computeren ikke fungerer hensigtsmæssigt.
 • Eleven kan udarbejde en valid dokumentation for en it-relateret problemstilling.
 • Eleven kan formidle sine egne refleksioner, analyser og løsningsforslag om en it-relateret problemstilling.
  Forståelseskompetence
 • Eleven er bekendt med og kan anvende flere forskellige søgemaskiner og søgestrategier.
 • Eleven udviser forståelse for, hvordan pc'en er bygget op, og har kendskab til de enkelte dele, deres funktionalitet og benævnelse.
 • Eleven er vidende om arbejdsmiljølovens bestemmelser i forhold til det at arbejde med en pc i elevens egen branche.
 • Eleven har tilegnet sig en viden om den informationsteknologiske udvikling både inden for forskellige dele af samfundet og inden for elevens egen branche.
 • Eleven kender til begrebet "livslang læring" og er bevidst om arbejdsmarkedets præmisser for informationsteknologisk efteruddannelse.
  Refleksionskompetence
 • Eleven kan forholde sig vurderende til et informationsteknologisk produkt, herunder tage stilling til, om en opgave er løst hensigtsmæssigt, med hensyn til hvilket it-værktøj der er anvendt.
 • Eleven kan på baggrund af sin teknologiske, historiske og personlige viden perspektivere den informationsteknologiske udvikling til samfundsmæssige, brancherelaterede og individuelle forhold.

Karakteren 7
gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Målopfyldelse 7
I hvilken grad opfylder eleven fagets mål

  Eleven er i stand til at betjene de enkelte programmer og er i stand til at vælge det mest relevante program til en given opgave.

Eleven er i stand til at anvende elektronisk kommunikation og kan søge informationer på internettet på en hensigtsmæssig måde.

Eleven udviser kendskab til pc'ens opbygning og anvender fagets terminologi.

Eleven kan i hovedtræk redegøre for de arbejdsmiljømæssige krav til pc-arbejde i elevens branche.

Eleven kan på et overordnet niveau forholde sig til, hvilken betydning informationsteknologien har for elevens branche, herunder den fortsatte kompetenceudvikling.

Eleven kan forholde sig til, hvordan informationsteknologien har påvirket forskellige dele af samfundet, og kan give eksempler på, hvordan den teknologiske udvikling har haft indflydelse på det enkelte menneske.

Eleven kan udarbejde en dokumentation omhandlende en it-relateret problematik.

Eleven kan formidle en it-relateret problematik - enten mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Elevens informationsteknologiske kompetencer ved karakteren 7:

  Betjeningskompetence
 • Eleven er i stand til at anvende computeren til løsning af opgaver.
 • Eleven har kendskab til de forskellige programmer og deres funktionalitet og kan i et vist omfangudnytte programmernes ressourcer i løsningen af en opgave.
 • Eleven kan søge informationer på internettet.
 • Eleven er i stand til at anvende elektronisk kommunikation og kan for eksempel sende og modtage e-post.
 • Eleven kan under vejledning gennemføre en grundlæggende fejlsøgning, hvis computeren ikke fungerer hensigtsmæssigt.
 • Eleven kan udarbejde en fyldestgørende dokumentation for en it-relateret problemstilling.
 • Eleven kan formidle refleksioner, analyser og løsningsforslag om en it-relateretproblemstilling.
  Forståelseskompetence
 • Eleven er bekendt med flere forskellige søgemaskiner og søgestrategier.
 • Eleven udviser forståelse for, hvordan pc'en er bygget op, og har kendskab til de enkelte deles funktionalitet og benævnelse.
 • Eleven er i nogen grad vidende om arbejdsmiljølovens bestemmelser i forhold til det at arbejde med en pc i elevens egen branche.
 • Eleven har en vis viden om den informationsteknologiske udvikling både inden for forskellige dele af samfundet og inden for elevens egen branche.
 • Eleven kender til begrebet "livslang læring" og er bekendt med arbejdsmarkedets præmisser for informationsteknologisk efteruddannelse.
  Refleksionskompetence
 • Eleven kan i et vist omfang forholde sig til et informationsteknologisk produkt, herunder i en vis grad tage stilling til, om en opgave er løst hensigtsmæssigt, med hensyn til hvilket it-værktøj der er anvendt.
 • Eleven kan i et vist omfang på baggrund af sin teknologiske, historiske og personlige viden perspektivere den informationsteknologiske udvikling til samfundsmæssige, brancherelaterede og individuelle forhold.

Karakteren 2
gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Målopfyldelse 2
I hvilken grad opfylder eleven fagets mål

  Eleven er ikke fortrolig med betjeningen af de enkelte programmer og er kun under vejledning i stand til at vælge det mest relevante program til en given opgave.

Eleven kan kun i begrænset omfang anvende elektronisk kommunikation og kan ikke effektivt søge informationer på internettet.

Eleven udviser begrænset kendskab til pc'ens opbygning og anvender kun i ringe grad fagets terminologi.

Eleven kan nævne enkelte arbejdsmiljømæssige krav til pc-arbejde i elevens branche.

Eleven kan kun i ringe grad forholde sig til, hvilken betydning informationsteknologien har for elevens branche, herunder den fortsatte kompetenceudvikling.

Eleven har vanskeligt ved at forholde sig til, hvordan informationsteknologien har påvirket forskellige dele af samfundet, og kan kun give få eksempler på, hvordan den teknologiske udvikling har haft indflydelse på det enkelte menneske.

Eleven kan kun i begrænset omfang udarbejde en dokumentation omhandlende en it-relateret problematik.

Eleven formår kun usikkert og overfladisk at formidle en it-relateret problematik - enten mundtligt, skriftligt eller elektronisk.

Elevens informationsteknologiske kompetencer ved karakteren 2:

  Betjeningskompetence
 • Eleven er kun i nogen grad i stand til at anvende computeren til løsning af opgaver.
 • Eleven har kendskab til de forskellige programmer og deres funktionalitet og kan kun i begrænsetomfang udnytte programmernes ressourcer i løsningen af en opgave.
 • Eleven kan kun udføre simpel informationssøgning på internettet.
 • Eleven kan kun i ringe grad anvende elektronisk kommunikation.
 • Eleven kan under vejledning gennemføre en grundlæggende fejlsøgning, hvis computeren ikkefungerer hensigtsmæssigt.
 • Eleven kan udarbejde en tilstrækkelig dokumentation for en it-relateret problemstilling.
 • Eleven kan kun i begrænset omfang formidle refleksioner, analyser og løsningsforslag om enit-relateret problemstilling.
  Forståelseskompetence
 • Eleven har kun begrænset kendskab til forskellige søgemaskiner og søgestrategier.
 • Eleven udviser kun begyndende forståelse for, hvordan pc'en er bygget op, og har begrænsetkendskab til enkelte deles funktionalitet og benævnelse.
 • Eleven er kun i ringe grad vidende om arbejdsmiljølovens bestemmelser i forhold til det at arbejdemed en pc i elevens egen branche.
 • Eleven har kun en begrænset viden om den informationsteknologiske udvikling både inden for forskellige dele af samfundet og inden for elevens egen branche.
 • Eleven kender kun overfladisk til begrebet "livslang læring" og er i ringe grad bekendt medarbejdsmarkedets præmisser for informationsteknologisk efteruddannelse.
  Refleksionskompetence
 • Eleven kan kun på et overfladisk niveau forholde sig til et informationsteknologisk produkt,herunder i ringe grad tage stilling til, om en opgave er løst hensigtsmæssigt, med hensyn til hvilketit-værktøj der er anvendt.
 • Eleven kan kun i ringe grad på baggrund af sin teknologiske, historiske og personlige viden perspektivere den informationsteknologiske udvikling til samfundsmæssige, brancherelaterede og individuelle forhold.

Opgaveeksempel 

Eksempler:
Dette er et eksempel på en opgave, som omfatter alle seks målpinde for faget. Opgaven er løst på tre forskellige måder, hvilket giver sig udslag i tre forskellige karakterer: 2, 7 og 12.

Opgavens ordlyd:

Min karriere

Du skal i denne opgave udarbejde en tekst, der beskriver din uddannelse og dit efterfølgende job.

 1. På første side skal du præsentere din uddannelse - både de teoretiske og de praktiske dele.
 2. På de efterfølgende sider skal du vise og beskrive nogle arbejdsfunktioner inden for dit område og beskrive, hvordan it indgår i din branche. Du skal huske at tage nogle ting med, der vedrører arbejdsmiljø ved en skærmarbejdsplads.
 3. Dernæst skal du beskrive din praktikplads - har du endnu ikke en praktikplads, så beskriv din "ønske-praktikplads".
 4. Giv eksempler på andre områder, som din uddannelse kan bruges til. Undersøg tallene for arbejdsløshed inden for din uddannelse og lav et diagram i Excel for udvalgte årstal, som du bagefter sætter ind i tekstbehandlingsprogrammet.
 5. Afslutningsvis skal du beskrive, hvordan og hvor du har fået dine oplysninger fra. Du skal gemme dit Word-dokument på dit skoledrev og sende den som vedhæftet fil i en e-post til din underviser. HUSK, at det skal fremgå tydeligt, hvem e-posten er fra!

Opgaveløsning til karakteren 12:
Opgaven besvares af en elev fra grundforløbet "Fra jord til bord". Eleven vil gerne være kok.

Eleven har fremstillet en tekst i Word, der klart og tydeligt redegør for elevens uddannelse. Teksten er redigeret med passende afsnit og hensigtsmæssig typografi. Der arbejdes med punktopstillinger, tabulatorer samt sidetal i sidefoden. Derudover suppleres med en grafisk fremstilling af uddannelsesstrukturen, der visualiserer fordelingen mellem grundforløb, hovedforløb og praktikophold. Eleven viser dermed, at han kan udnytte flere forskellige ressourcer i Word - herunder tegnefunktionen - samt at han kan bruge forskellige former for formidlingsmæssige virkemidler.

Eleven går i dybden med, hvilke teoretiske og praktiske aspekter der er til stede i uddannelsen, for eksempel fag som dansk og hygiejne. Dette ved såvel teori som praksis på skolen og på praktikpladsen.

Med billeder fundet på internettet og gennem skolens adgang til erhvervsskolernes billeddatabase visualiseres en række arbejdsfunktioner såsom klargøring, tilberedning, rengøring og egenkontrol. Arbejdsfunktionerne er kort beskrevet i en tilhørende billedtekst. Herved viser eleven, at han kan arbejde med billeder i Word, samt at han kan arbejde bevidst med vægtningen mellem tekst og billeder.

Eleven beskriver, på hvilke områder og i hvilke arbejdssammenhænge it indgår i arbejdet som kok, og tager blandt andet stilling til fordele og ulemper ved at bestille fødevarer online. Der redegøres herunder for arbejdsmiljølovens krav til skærmarbejde og diskuteres, hvor svære de kan være at leve op til i de daglige arbejdsprocesser. Eleven udviser hermed et godt vidensniveau om it i egen branche, og at han kan reflektere over, hvordan dette påvirker arbejdet som kok.

Eleven skal i praktik på en fiskerestaurant og giver en karakteristik af restauranten, herunder menukort, kundetyper, prisniveau og beliggenhed. Derudover er der oprettet et hyperlink til restaurantens websted.

Dernæst oplister eleven kort de alternative uddannelsesmuligheder, som grundforløbet "Fra jord til bord" giver adgang til.

I et efterfølgende afsnit redegør eleven for den stigende arbejdsløshedsprocent inden for kokkefaget og underbygger teksten med et søjlediagram udarbejdet i Excel. Herved viser eleven, at han målrettet kan finde informationer på internettet og behandle disse data med henblik på visualisering af en pointe. Yderligere udviser eleven et højt videns- og refleksionsniveau ved at diskutere, hvordan informationsteknologien bidrager til de problematiske arbejdsforhold i branchen, for eksempel stress, lange arbejdsdage og dårlige vilkår for familieliv.

Opgaven afsluttes med en liste med kildehenvisninger i form af hyperlinks understøttet af en kort beskrivelse af webstedet. Opgaven er sendt via e-post til underviseren med tydelig angivelse af afsender og emne.

Der er i opgaven enkelte stavefejl. Et enkelt billede har ikke en hensigtsmæssig opløsning og er derfor grovkornet. Ét hyperlink i kildelisten fungerer ikke. Disse fejl karakteriseres som få uvæsentlige mangler.

Både på betjenings-, forståelses- og refleksionsniveau udviser eleven i denne opgave kompetencer, der fuldt ud opfylder dette niveaus kompetencemål. Opgavebesvarelsen må betegnes som udtømmende i forhold til opgavens ordlyd, og eleven bør derfor opnå karakteren 12.

Opgaveløsning til karakteren 7:
Opgaven besvares af en elev fra grundforløbet "Teknologi og kommunikation". Eleven vil gerne være elektronikfagtekniker.

Eleven har fremstillet en tekst i Word, der overordnet redegør for elevens uddannelse. Teksten er struktureret således, at den falder i tydelige afsnit, dog uden tilstrækkelig luft i teksten, til at læsningen bliver behagelig. Der anvendes en enkelt punktopstilling, og både sidehoved og sidefod bruges til at oplyse navn, titel og sidetal. Eleven udviser hermed et vist kendskab til de forskellige ressourcer i Word - dog uden, at han udnytter programmet fuldt ud i forhold til at bruge forskellige former for formidlingsmæssige virkemidler.

Elevens beskrivelse af teoretiske og praktiske aspekter i uddannelsen begrænser sig til en oplistning af fag og emner opstillet centreret på siden.

Med billeder fundet på internettet visualiseres en række arbejdsfunktioner, dog uden tilhørende billedtekst. Herved viser eleven, at han kan arbejde med billeder i Word, men da flere af billederne figurerer i en dårlig opløsning, kan denne kompetence forbedres.

Eleven beskriver kort, i hvilke arbejdssammenhænge it indgår i arbejdet som elektronikfagtekniker, men tager ikke stilling til fordele og ulemper. Arbejdsmiljølovens krav til skærmarbejde inddrages kun overfladisk og uden direkte sammenhæng med resten af teksten. Eleven får dermed ikke formidlet nogle refleksioner over it på sin fremtidige arbejdsplads.

Eleven skal i praktik på en middelstor uddannelsesinstitution og giver med billeder og links til skolens websted en visuel beskrivelse af praktikpladsen.

Dernæst redegør eleven for arbejdsløshedsprocenten inden for elektronikbranchen og underbygger teksten med et søjlediagram udarbejdet i Excel. Søjlediagrammet er ikke hensigtsmæssigt struktureret og figurerer blandt andet uden enheder, men giver dog et brugbart indtryk af udviklingen. Herved viser eleven, at han kan finde informationer på internettet og behandle disse data med henblik på visualisering af en pointe - dog ikke uden problemer.

På opgavens sidste side oplistes en række hyperlinks, der gør det ud for opgavens kildehenvisninger. Opgaven er sendt via e-post til underviseren med tydelig angivelse af afsender og emne.

Der er i opgaven flere stavefejl. En væsentlig del af opgavens billeder har ikke en hensigtsmæssig opløsning og er derfor grovkornede. Excel-diagrammet er ikke hensigtsmæssigt udformet. Eleven refleksioner over it på arbejdspladsen og arbejdsmiljøloven er meget overfladiske. Eleven beskæftiger sig slet ikke med, hvilke andre uddannelsesmuligheder hans grundforløb giver adgang til. Disse fejl karakteriseres som en del mangler.

Både på betjenings-, forståelses- og refleksionsniveau udviser eleven i denne opgave kompetencer, der stort set opfylder dette niveaus kompetencemål. Opgavebesvarelsen må betegnes som god i forhold til opgavens ordlyd, og eleven bør derfor opnå karakteren 7.

Opgaveløsning til karakteren 02:
Opgaven besvares af en elev fra grundforløbet "Mekanik, transport og logistik". Eleven vil gerne være automekaniker.

Eleven har fremstillet en tekst i Word, der meget kort og overfladisk giver et indtryk af elevens uddannelse. Teksten er opstillet centreret og med en uhensigtsmæssig stor skrifttype. Der arbejdes hverken med punktopstillinger, tabulatorer eller sidetal.
Elevens evne til at formatere en tekst er dermed meget begrænset.
Eleven viser i to afsnit Teori og Praksis billeder af forskellige arbejdsfunktioner og skolefag. Billederne er ikke understøttet af en billedtekst, og det er flere steder svært at se, hvilken arbejdsfunktion billedet refererer til.

Dette vidner om, at eleven har et meget begrænset kendskab til tekstbehandlingsprogrammets ressourcer, og at han derfor ikke er i stand til at vælge det formidlingsmæssigt bedste virkemiddel til at understøtte sine pointer.

Eleven nævner et enkelt eksempel på, hvordan it optræder i automekanikerens verden: Den computerstyrede benzinmotor. Men eleven reflekterer ikke over fordele og ulemper ved den informationsteknologiske udvikling inden for autobranchen, ligesom han heller ikke berører nogle af de mange andre områder, hvor it påvirker hans fremtidige arbejde. Eleven udviser hermed hverken viden, forståelse eller refleksion inden for den informationsteknologiske udvikling.

Eleven skal i praktik på et lokalt autoværksted og har indsat data kopieret fra værkstedets websted.

Eleven har ikke kunnet finde statistisk materiale om arbejdsløshedsprocenten for automekanikere, men har i stedet indsat en artikel omhandlende praktikpladssøgning for automekanikerelever.

Opgavens kildehenvisninger er ikke placeret samlet i teksten. Opgaven er sendt via e-post til underviseren, dog uden relevant emneangivelse.

Arbejdsmiljølovens krav til skærmarbejde inddrages ikke i opgaven. Der er ikke inddraget noget Excel-diagram, og informationssøgningen har været ineffektiv. Der er i opgaven mange stavefejl, og tekst og billeder er ikke placeret hensigtsmæssigt og læsevenligt. Den afleverede opgave er dermed ikke løst overbevisende.

Både på betjenings-, forståelses- og refleksionsniveau udviser eleven i denne opgave meget begrænsede kompetencer. Opgavebesvarelsen må betegnes som værende den minimalt acceptable, og eleven bør derfor opnå karakteren 02.