Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Evaluering og bedømmelse
Efter omskrivning af bekendtgørelsen for faget informationsteknologi, er de tidligere beskrevne projektopgaver omdefineret. Dermed har underviserne fået en ny pædagogisk indgang til, hvordan man kan vurdere den enkelte elev.

Begrebet dokumentation er nu indskrevet som værende den del, der skal bære evalueringen af elevens indlæring og forståelse. Begrebet er, som beskrevet i det ovenstående, et temmelig flygtigt begreb, som kan dække over rigtig mange forskellige former for dokumentation af elevens arbejde og læring. Men fælles er dog, at dokumentationen skal være af en sådan bredde og med et sådan indhold, at vejlederen kan vurdere det samlede læringsresultat for eleven.

Evalueringen af faget informationsteknologi falder i dag i tre dele:

  • Evaluering i dagligdagen.
  • Afsluttende standpunktsbedømmelse.
  • Eksamen.
Evaluering i dagligdagen 
Løbende gennem undervisningsforløbet vurderer og evaluerer underviseren den enkelte elevs læring og indsats. Der arbejdes ofte med forskellige mindre opgaver og øvelser, der tjener det formål at opøve elevens viden og forståelse for emnet. Disse daglige opgaver og øvelser har selvfølgelig det primære formål at indøve en vis rutine i de forskellige færdigheder, således at eleven får den betjeningsrutine, som er nødvendig for opgaverne i fremtiden.

Underviseren vil typisk bede eleven fremvise eller aflevere flere af disse mindre opgaver. Derefter vil underviseren gennemse og vurdere opgaven/rne og give eleven en tilbagemelding, mundtlig eller skriftlig. Man kan her tale om, at underviser og elev oparbejder en form for portfolio, der fungerer som et samlet vidnesbyrd om elevens arbejde, og som kan anvendes til en senere samlet vurdering af læringen.

Også når der er tale om mundtlige fremlæggelser - eller diskussioner og samtaler i klassen - har underviseren mulighed for at vurdere den enkelte elevs viden og refleksionsniveau.

Afsluttende standpunktsbedømmelse 
Eleven skal som afslutning af faget modtage en evaluering i form af en standpunktsbedømmelse. Det vil sige, at underviseren skal afgive en samlet vurdering af elevens læring, forståelse samt videns- og refleksionsniveau på det afsluttende tidspunkt.

Denne evaluering vil ofte tage udgangspunkt i underviserens noter gennem perioden - særligt de seneste og mest aktuelle - samt de to dokumentationer, eleven har udarbejdet. Man skal særligt lægge vægt på den sidste og afsluttende dokumentation, der skal have en udformning og sværhedsgrad, som kan danne udgangspunkt for, at underviseren kan bedømme eleven i forhold til hele fagets bredde.
Standpunktskarakteren skal afspejle elevens aktuelle niveau.

Ofte vil denne afsluttende dokumentation have form af en projektopgave med tilhørende præsentationer, bilag, fremlæggelse osv.
Evalueringen fastlægges via den lokale undervisningsplan på den enkelte erhvervsskole.

Standpunktskarakteren skal meddeles eleven, inden denne skal til prøve. I de tilfælde, hvor undervisningen i informationsteknologi fortsætter på et højere niveau senere i uddannelsesforløbet, gives en standpunktskarakter på det niveau, eleven foreløbig har afsluttet på. Hvis undervisningen gennemføres som et samlet forløb over flere niveauer, kan eleven vente med at gå til eksamen på det højeste niveau, men der kan også afholdes eksamen ved afslutningen af hvert niveau.

Bedømmelsen af standpunkt og delkarakter gives efter 13-skalaen (pr. 1. august 2007 efter 7-trinsskalaen). Karaktergivningen er absolut (målrelateret). Er faget delt på flere skoleperioder, skal der kun gives en delkarakter i de indledende perioder og først standpunktskarakter i den skoleperiode, hvor faget afsluttes.

Når en elevs præstation skal bedømmes, og en karakter fastsættes, er det vigtigt, at det vurderes, i hvor høj grad målene for faget er nået. En klar indkredsning af, hvilken karakter en elevpræstation bør gives, gøres lettest ud fra bestemmelserne i "Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse".

Karaktererne er her inddelt i fire hovedgrupper:
  Udmærket, karaktererne 13, 11 og 10.
Middel, karaktererne 9, 8, og 7.
Det netop acceptable, karakteren 6.
Usikker, karaktererne 5, 03 og 00.

Den første vurdering er således, om præstationen er en toppræstation, en middelpræstation, lige netop bestået eller ikke bestået. Når placeringen i en af de fire grupper er foretaget, vurderes det så, hvilken karakter i gruppen der er den mest præcise.

Bedømmelsesplan  
Den enkelte skoles bedømmelsesplan skal indeholde retningslinjer for den løbende bedømmelse i undervisningen. Bedømmelsesplanen:

  • fastsætter de mål, som ligger til grund for bedømmelsen.
  • beskriver, hvordan og hvornår der skal bedømmes.
  • beskriver, hvordan standpunktskaraktererne fremkommer.
  • beskriver form og indhold, så skolen kan dokumentere en givet bedømmelse.
  • indeholder regler om særskilt bedømmelse af fag, som bedømmes sammen med andre fag.

Undervisningens mål, indhold og form i faget informationsteknologi skal beskrives i den lokale undervisningsplan, såvel som bedømmelsesplanen for faget informationsteknologi skrives med udgangspunkt i skolens bedømmelsesplan og ligeledes bør ligge i den lokale undervisningsplan for faget.

Bedømmelsesplanen skal beskrive, hvordan standpunktskaraktererne fremkommer og skal kunne dokumentere, på hvilken baggrund en karakter er givet. Denne bedømmelsesplan skal være tilgængelig for eleverne.

Skolens lokale undervisningsplan og bedømmelsesplan indeholder regler om elevernes hjemmearbejde og opgaveaflevering for samtlige undervisningsfag.