Forside
Forord
De tre kompetencer
Undervisningsforløb med opgaveeksempler
Tværfaglig undervisning
   Opgaver
Casebaseret undervisning
Undervisningsdifferentiering
   Opgaver
Dokumentation
Evaluering og bedømmelse
7-trinsskalaen
Godskrivning (merit)
Elevplan
Eksamen
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
De tre kompetencer
Undervisningen i informationsteknologi skal arbejde med elevernes kompetencer på tre forskellige måder:

Betjeningskompetencen er evnen til at udføre funktioner på computeren inden for de forskellige softwaregenrer.

Forståelseskompetencen er evnen til at vælge det rigtige værktøj afhængig af opgaven samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i.

Refleksionskompetencen er evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelse af informationsteknologiske redskaber og processer.

Der indgår elementer af alle tre kompetencer på alle niveauer, men vægtningen er forskellig. Betjeningskompetencen er fremherskende på de laveste niveauer (UF-niveau, F-niveau), forståelseskompetencen fylder meget på de mellemliggende niveauer (E-niveau, D-niveau), mens refleksionskompetencen i særlig grad indgår på de højeste niveauer (D-niveau, C-niveau).

Se de konkrete eksempler på informationsteknologiske kompetencer i afsnittet "Undervisningsforløb og opgaveeksempler".

Undervisningen bør tilrettelægges således, at eleven får mulighed for at fokusere på den enkelte kompetence, men også således, at der stilles krav til, at kompetencerne supplerer hinanden.

Det enkelte informationsteknologiske redskab er på den ene side et redskab, eleven skal lære at anvende. Men samtidig indgår dette redskab i den helhed af informationsteknologisk viden, der sætter eleven i stand til at vurdere, hvordan en opgave bedst løses, reflektere over en arbejdsproces, vurdere betydningen inden for egen branche samt - i sidste ende - at kunne se de samfundsmæssige perspektiver for eksempel konsekvenserne af informationsteknologiens udbredelse.

Fordi anvendelsen af it netop ikke er reduceret til en arbejdsfunktion, men er en integreret del af hele samfundet, er det vigtigt, at undervisningen også afspejler dette meget brede anvendelses- og forståelsesområde. Eleven skal ikke blot kvalificere sig til en arbejdsfunktion, men skal også kunne indgå i samfundet som aktiv, bevidst bruger af informationsteknologien - både som medarbejder, projektdeltager, studerende, privatperson og samfundsborger.