Forside
Forord
Indledning
Om faget
Læring
   Eksempler
Kommunikation
   Eksempler
Samarbejde
   Eksempler
Lærerkompetence
Bedømmelse
   Eksempler
Inspirationsmaterialer
Kolofon
Indholdsfortegnelse
Undervisningsministeriets håndbogsserie
Bedømmelse
I fagbilaget gives der mulighed for, at faget kan bedømmes, men det skal ikke nødvendigvis bedømmes. Målene for faget bygger i høj grad på viden og færdigheder, hvilket gør det muligt at afgive bedømmelse ligesom i andre grundfag. Målet med faget er klart at styrke elevernes udvikling gennem bevidst arbejde med fagets elementer. Bedømmelse er i erhvervsuddannelserne altid en absolut bedømmelse og skal ske i forhold til de opstillede mål for faget. Der kan ikke være tale om at foretage en relativ bedømmelse, som viser, om eleven har flyttet sig - udviklet sig.

Det er selvfølgelig væsentligt i faget at fokusere på elevens udvikling og vejlede i forhold hertil, men når der bedømmes, er det i forhold til de opstillede mål. Elevens udvikling er vigtig i det tilfælde, der er tale om løbende evaluering. Hvis faget indgår i projekter eller lignende, kan der i projektet indbygges mål for faget, ligesom andre fag bidrager til projektets samlede mål.

Holdninger er ikke direkte undervisningsmål, som efterfølgende kan gøres til genstand for en bedømmelse. I forbindelse med bedømmelse af holdninger opstår der en række etiske aspekter, som er problematiske i forhold til værdisættelse. Derfor skal elevernes holdninger ikke gøres til genstand for bedømmelse, men til genstand for påvirkning, så en forbedret læringsmæssig adfærd opnås.

Selvevaluering er et væsentligt element i faget. Eleverne skal opøves i at forholde sig til deres egen læring og vurdere og reflektere over de opnåede resultater eller over deres udvikling. Der er gennem de senere år arbejdet meget med selvevaluering i uddannelsessystemet generelt, men også inden for erhvervsuddannelserne er der gennemført en lang række forsøgs- og udviklingsarbejder, hvor der er udviklet forskellige værktøjer. Nogle af disse arbejder er udviklet for en del år siden, men er stadig anvendelige, enten i den eksisterende form eller i en bearbejdet udgave.

Inspiration og værktøjer til evaluering
Der kan f.eks. hentes værktøjer og inspiration til værktøjer mv. i de nedenfor nævnte projekter:

Andersen, Ole Dibbern og Erling Petersson: Værktøjskasse til "Evaluering og læreprocesser", Undervisningsministeriet, 1997. (http://static.uvm.dk/publikationer/1998/vaerktoej/)

Bjork, Sandra, Eva Lynggaard, Niels Ole Hald, Dennis Kindberg, Ivan Gleitze Nielsen og Gert Korsgaard: Evaluering i praksisfællesskaber. Nordregionen, FoU-projekt nr. 2000-2534-103.
(Projektrapport: Evaluering i praksisfællesskaber)
http://www.nordregionen.dk/reform2000/statusogresultater/fardigeresultater/ evalueringipraksisfallesskaber.asp

Gottlieb, Susanne og Albert Christensen: Selvevaluering - undervisning, evaluering og kvalitet i dialog, Undervisningsministeriet. 2000. (http://static.uvm.dk/publikationer/2000/selvevaluering/)

Nielsen, Vibeke: Evaluering af personlige kompetencer i sosu - de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet, 2003. (http://static.uvm.dk/publikationer/2003/sosukompetencer/)

Eksempel på samtaleværktøj
Et eksempel på samtaleværktøj fra et ikke publiceret FoU-projekt:

Hundebøl, Lennart og Bent Bertelsen, EUC Syd, Ejnar Andersen, EUC MIDT, Niels Peter Møller, Vejle Tekniske Skole, Hans Polonius og Jørgen Bjørn Frederiksberg Tekniske Skole og Poul Henning Rasmussen, Metalindustriens fagskole: Udvikling af den professionelle elev på tele-, data- og kontormaskinmekanikeruddannelserne. FoU-projekt nr. 70039, 1999. (Projektrapport: http://www.emu.dk/erhverv/grundfag/lks/prof_elev.doc

Eksempel 1: Samtaleværktøj | PDF | WORD


Udskriv siden