Forsiden  
[ Undervisningsministeriets logo ]

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD

1. Indledning

Formål med vejledningenOpbygning og sammenfatning af vejledningens indholdBaggrund for vejledningenAndre initiativer til udvikling af PPRBilag

2. Lokalt arbejde med udvikling af PPR

PPRs rolle i kommunens samlede børn og unge indsatsHvordan og med hvem kan dialogen om PPR føres? Hvordan kan drøftelserne foregå?Hvad kan dialogen indholdsmæssigt omfatte?Bred deltagelse og tilbagemeldingLokale krav og ønsker til PPRKrav til organisation og bemandingOpstilling af tids- og handleplanEvaluering

3. Børns udviklingsvilkår, nybrud og PPRs virke

Børns levevilkår og trivselForventninger til PPRBetydningen af tidlig indsats og forebyggende arbejdePPR i dagplejen og daginstitutionerneBehandling og forebyggende arbejdeHelhed og sammenhæng omkring børnBarnet og familien i centrumFaglighed, tværfaglighed og tværsektorialt samarbejdeHenvisninger

4. PPRs lovgivningsmæssige opgaver

FolkeskolelovenSmåbørnUdvikling af den almindelige undervisningSpecialundervisningIndstilling til pædagogisk psykologisk vurderingForældre og elev kan selv henvende sigVurdering af behov for specialpædagogisk bistandPædagogisk psykologisk vurderingForslaget RapportenKommunen/PPR følger udviklingenFritagelse for undervisning af en elev i et givet fagSærlige vilkår ved de afsluttende prøverNår en elev flytterOpbevaring / destruering af rapporterFortsat specialpædagogisk bistand ved skolegangens ophørSpecialcenterAdministration af bevilling til specialundervisningen Kvalitetskrav til PPRs virksomhedDen vidtgående specialundervisningAnbringelsessteder og dagbehandlingstilbudPPR og tosprogede eleverUdskoling PPR-betjening af friskoler og private grundskolerPPR-betjening af efterskolerHenvisninger

5. PPR-arbejdsopgaver i forhold til lovgivning på børn- og unge området

FolkeskolelovenSamarbejdet i lærerteamsPPR som udviklingskonsulentOpkvalificering af lærerne i specialundervisningen Urolige elever – kollegavejledning / supervision Screeninger SmåbørnAndre opgaver med direkte baggrund i folkeskoleloven Lov om social service Dagtilbud til børn Mulige rådgivningsopgaver i dagtilbud Særlig støtte til børn og unge Krav til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Undersøgelse af børn Åben anonym rådgivningSkolegang for børn anbragt i døgninstitution/ plejefamilier/opholdsstederMulige PPR-arbejdsopgaver i relation til serviceloven Forebyggende sundhedsordninger for børn og ungeMulige PPR-opgaver overfor den kommunale sundhedstjenesteHelhed og sammenhæng i indsatsen for børn og ungeSammenhæng og helhed i den totale kommunale indsats for børn og unge Udvidet skolegang på de yngste klassetrin Undervisning / læring / leg Samarbejde Henvisninger Bilag

6. Rekvirenter og brugere

Det politiske niveauDet samarbejdsmæssige brugerniveauDet direkte brugeniveau Barnets involvering PPRs synlighed og tilgængelighed Udvikling af samarbejdet med forældre og børn Koordinering af indsats omkring forældre og barn Underretningspligt, oplysningspligt og tavshedspligt i forbindelse med PPRs virksomhed PPRs formaliserede dialog med brugere Henvisninger

7. Personale, arbejdsformer og ledelse

Personalet i PPRArbejdsformerSamarbejdet eksternt – herunder tværfagligt samarbejde Samarbejdet internt på PPR Arbejdet med målsætning / virksomhedsplan Ledelse i PPR Henvisninger Bilag

8. PPR-organisationsmodeller

Lokalt valg af organisationsmodel for PPRKriterier til fastlæggelse og evaluering af model for PPR Synspunkter på organisationsmodel for PPR fra udvalgsarbejder Samspillet mellem de kommunale rådgivningssystemer for børn, unge og familier PPRs organisatoriske placering i kommunen Ændret organisation kræver nøje planlægning Henvisninger Bilag

9. Fortegnelse over videnscentre, konsulentordninger, brugerforeninger m.v.

– med specialviden om børn og unge med særlige behov

Denne side indgår i publikationen "Vejledning om PPR – pædagogisk- psykologisk rådgivning " som indhold
© Undervisningsministeriet 2000

 Forsiden  
Til sidens top