Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Forord

Det kræver dialog mellem brugere og beslutningstagere og en bevidst og langsigtet planlægning af virksomheden at opnå den nødvendige kvalitet i den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Denne vejledning er et værktøj til dette arbejde, samtidig med at den påpeger de opgaver, der skal løses for at sikre børn, unge og deres forældre de samme rettigheder, uanset hvor i landet de bor.

Der er mange måder at løse denne opgave på, afhængigt af de valg der træffes i kommunerne om PPR’s organisation, opgavefelt, samarbejdsstruktur, personale og ikke mindst udviklingsretning.

Vejledningen giver ud over de lovpligtige opgaver en række bud på valgmulighederne inden for de forskellige områder.

Vejledningen er et resultat af PPR-projektet, som Undervisningsministeriet igangsatte i 1994 for at få udredt, om vi overalt i landet havde fået udviklet en pædagogisk-psykologisk rådgivning, der kunne imødekomme de ændrede behov for rådgivning, som samfundsudviklingen havde medført og samtidig kunne tilvejebringe forslag og inspiration til den fortsatte udvikling af PPR.

I 1997 resulterede projektet i ‘Afsluttende rapport og handlingsplan’, der beskrev PPR’s funktion, kvalitetskriterier for PPR og handleforslag til den fortsatte udviklingsproces.

‘Vejledning om PPR – pædagogisk-psykologisk rådgivning’ er et af de centrale handleforslag, der nu er blevet til virkelighed.

I takt med at skoleproblemer vurderes og bearbejdes i sammenhæng med barnets eller den unges hele livssituation har den skolepsykologiske rådgivning ændret sig til pædagogisk-psykologisk-rådgivning med nye arbejdsopgaver.

Samfundsudviklingen har medført store ændringer i familielivet og dermed i børn og unges opvækstvilkår.
De fleste børn og unge klarer de ændrede udfordringer og krav, men nogle får vanskeligheder både i og uden for skolen. Disse børn og unge har brug for særlig støtte i form af rådgivning og undervisning, der tilgodeser deres særlige behov – på samme måde som børn der har særlige behov af andre årsager.

PPR skal spille en aktiv rolle i dette arbejde i en koordineret indsats med de øvrige involverede parter omkring børn og unge i den enkelte kommune.

Ivan Sørensen
Styrelseschef

Uddannelsesstyrelsen

Denne side indgår i publikationen "Vejledning om PPR – pædagogisk- psykologisk rådgivning " som forord
© Undervisningsministeriet 2000

 Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top