[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]Evaluering af egu

Erhvervsgrunduddannelse

 

 

[ Billede: Publikationens omslag ]

Egu startede i august 1993 som en særlig uddannelsesindsats, der kan tages i anvendelse over for den gruppe unge, der befinder sig i "en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation".

I dette temahæfte opsamles, struktureres og analyseres de erfaringer, der på nuværende tidspunkt - i begyndelsen af 1998 - foreligger på området. Aktører inden for egu, eleverne, kommunerne, uddan-nelsesinstitutionerne og praktikstederne beskrives hver for sig. På baggrund heraf analyseres centrale og tværgående problemstillinger. Afslutningsvis perspektiveres den udvikling, der er sket inden for egu-området.

Erfaringsmaterialet er indsamlet ved en spørgeskemabaseret kvantitativ undersøgelse og en interviewbaseret kvalitativ undersøgelse, og denne evaluering skal bl.a. ligge til grund for den forestående revision af egu-loven i folketingsåret 1998/99.

Indhold:

Indholdsfortegnelse

Forord

Resumé

1. Indledning

2. Baggrund for egu

3. Om undersøgelsens arbejdsmetode

4. Aktørerne i egu - mønstre og erfaringer

5. Centrale problemstillinger

6. Konklusion og perspektivering

7. Litteratur

8. Bilag

 

Kolofon
Hele publikationen uden grafik

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 33 92 50 00

© Undervisningsministeriet 1998
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.


TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE