Fælles Mål i skolens hverdag – hvordan?


Til forsideInspirationsafsnitIndledningEt fag: Kristendomskundskab42 fag og emner og 25 hæfterUdfordringerElevernes alsidige personlige udviklingBørnehaveklassenForskellige slags målFælles MålOm Fælles Mål: Børnehaveklassen
Folkeskolelovens § 11

Undervisning i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen.

Undervisningsministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen, jf. lov nr. 300 af 30. april 2003.De overordnede mål for børnehaveklassens undervisning

Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling. Undervisningen skal give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortroligt med skolen.

Stk. 2. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på.

Stk. 3. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/dagtilbud.Børnehaveklassens indhold og mål

Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter.

Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid.

Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer. Undervisningen skal herved bidrage til, at børnene forberedes på den videre skolegang.

Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab.

Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer:

 • sprog og udtryksformer
 • naturen og naturfaglige fænomener
 • det praktisk-musiske
 • bevægelse og motorik
 • sociale færdigheder
 • samvær og samarbejde.

For hvert tema er fastsat mål og angivelse af undervisningens indhold.

Mål for sprog og udtryksformer

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige
 • indgå i samtale og dialog med bevidsthed om egen rolle
 • vise opmærksomhed og interesse for det talte og skrevne sprog og for selv at meddele sig i tal, skrift og tegning og kunne skelne mellem tal og bogstaver.Undervisningens indhold

Undervisningen skal indeholde fortælling og oplæsning, som stimulerer børnenes lyst til at lytte opmærksomt. Indholdet skal omfatte både fakta og fiktion og udvikle børnenes ordforråd og begrebsverden samt appellere til deres fantasi og lyst til at beskæftige sig med bøger og andre skriftlige medier. Der lægges vægt på, at børnene selv får mulighed for at fortælle, fabulere og genfortælle med anvendelse af forskellige udtryksformer.

Gennem klassesamtaler og dialog øver børnene forskellige former for tale- og lytteroller, herunder at føre ordet og at lytte opmærksomt til andre.

Undervisningen skal omfatte aktiviteter og lege med lyd, rim, rytmer og grafiske symboler, herunder bogstaver og tal. Børnene skal gøre erfaringer med at meddele sig gennem tegning og skrift, herunder såvel almindelige som selvopfundne tegn, bogstav- og skriftformer.Naturen og naturfaglige fænomener

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder være i stand til at reflektere over, stille spørgsmål til og diskutere deres iagttagelser
 • tage hensyn til og vise respekt for naturen
 • have kendskab til tal og tælleremser
 • beskrive naturfaglige iagttagelser, bl.a. med brug af kategorierne størrelse, form, antal og vægt.Det praktisk-musiske

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder
 • benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker.Bevægelse og motorik

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed
 • beherske finmotoriske bevægelser
 • udnytte hele skolen og dens legeområder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger.Sociale færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne
 • medvirke til at opbygge klassens normer og regler
 • tage del i ansvaret over for fællesskabet
 • varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder kunne forstå og følge en instruktion.Samvær og samarbejde

Undervisningen skal lede frem mod, at børnene ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde
 • komme med forslag til undervisningens indhold, foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille enkle mål for eget arbejde
 • tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget
 • fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper
 • tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået de fastsatte mål.

Til hvert område findes i Fælles Mål for børnehaveklassen en beskrivelse af undervisningens indhold.