Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Indledning

 

 

Der kan konstateres et stigende pres for øget brugerindflydelse med henblik på effektivisering og kvalitetsudvikling af hele uddannelsessystemet - ikke mindst i erhvervsuddannelserne.

Det peger på et forstærket og forbedret samarbejde mellem aktørerne fra skolerne og aktørerne fra virksomhederne og organisationerne.

Skolerne har derfor som aldrig før brug for dialog med omgivelserne. Den enkelte skole skal i langt højere grad end tidligere forholde sig til, hvad man vil, hvorfor man vil det, og hvordan man vil det. Virksomhederne og brugerne har på tilsvarende vis, som aldrig før, brug for skolen og uddannelsesinstitu-tionerne.

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) tildeles derfor en stigende og mere og mere betydningsfuld rolle i erhvervsuddannelserne.

De ideer og forslag, der fremlægges i dette katalog, til hvad og hvordan det lokale uddannelsesudvalg kan arbejde med at løse de mange opgaver, der er affødt af omstillingen, er ideer, som er udviklet med baggrund i flere undersøgelser, som DEL har gennemført på en række erhvervsskoler. Den sidste undersøgelse blev gennemført i efteråret 2000 med afsæt i erhvervsuddannelsesreform 2000.

Brugernes repræsentanter ønsker først og fremmest at benytte det lokale uddannelsesudvalg i arbejdet med at uddanne dygtige elever, der kan leve op til fremtidens kvalifikationskrav. Der bør derfor skabes en langt bedre sammenhæng mellem skole og erhvervsliv, således at erhvervslivets ønsker for fremtiden kan “føres ind” i skolens undervisning. Efterfølgende prioriterer brugerne i høj grad mulighed for at præge indholdet i undervisningen og derigennem få indflydelse på selve undervisningen. 

[Grafik: Skolerne skal i stigende omfang uddanne håndværkere, som også behersker personlige og sociale kompetencer]

Dette nødvendiggør, at samarbejdet mellem skole og virksomheder fungerer, og her er LUUs rolle særdeles vigtig. Gensidig-hed og ligeværdighed er væsentlige forudsætninger for en god dialog, ikke mindst når det handler om undervisning og om at sætte elevens læreproces i centrum.

Erhvervsuddannelsesreform 2000 og LUU

Med erhvervsuddannelsesreform 2000 tilføres LUU en række nye opgaver forankret i behovet for dialogen mellem brugerne og skolen om omstilling og fornyelse af erhvervsuddannelserne.

I “Hovedbekendtgørelse om erhvervsuddannelser” (af 7/1-2000) hedder det bl.a., at LUU skal inddrages i udarbejdelse af et nyt kvalitetssystem, som systematisk og løbende skal kunne måle, om uddannelserne og undervisningen opfylder deres formål. Dette kvalitetssystem skal indeholde en procedure for, hvordan LUU (og eleverne) inddrages i evalueringen af undervisningen. Det påpeges desuden, at skolen i samarbejde med LUU tager initiativ til løbende ændringer af uddannelserne med baggrund i disse evalueringer og kvalitetsmålinger.

Det lokale uddannelsesudvalg skal på forskellig vis beskæftige sig med følgende områder af skolens virksomhed med baggrund i erhvervsuddannelsesreform 2000:

 • Samarbejde med skolen om tilrettelæggelse af undervisningens nærmere indhold via de lokale undervisningsplaner.
 • Rådgive skolen om den løbende bedømmelse af eleverne i forhold til undervisningens mål og indhold.
 • Medvirke med ideer til skabelse af optimale rammer om undervisningen og skolemiljøet.
 • Rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de pågældende uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde.
 • Virke for en styrkelse af samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
 • Medvirke i en styrkelse af vekseluddannelsesprincippet f.eks. ved, at der skabes sammenhæng imellem skolens undervis-ning og virksomhedernes oplæring af elever.
 • Indstille valgfag af lokal betydning.
 • Behandle klager fra elever vedrørende problemer på praktik-steder.
 • Deltage i tilvejebringelse og vurdering af praktikpladser ved kontakt med virksomheder.
 • Tage initiativer til fornyelse og udvikling af uddannelserne og undervisningen (fornyelsesinitiativ).
 • Inddrages aktivt og systematisk i evalueringen af undervisningen og i evalueringen af, om uddannelsernes formål opnås m.m.
 • Inddrages i, hvordan lærerne opnår passende indsigt i de relevante erhvervsområder.
 • Medvirke ved tilrettelæggelse af individuelle forløb, som afsluttes med delkompetence, og som skal være lokalt for-ankrede. Som hovedregel vil kompetence til at gennemføre individuelle delkompetenceforløb blive uddelegeret til LUU.
 • Samarbejde med skolen om en lokal tolkning af undervisningens indhold med indragelse af lokalområdets virksomheder.
 • Samarbejde med skolen om tilrettelæggelse af virksomhedsforlagt undervisning.
 • Deltage i udarbejdelsen af en lokal bedømmelsesplan, som indeholder retningslinjer for den løbende og afsluttende bedømmelse af eleverne.
 • Medvirke i udarbejdelse af retningslinjer for praktikuddannelsens gennemførelse for skolens elever, således at det sikres, at praktikuddannelsen og skolens undervisning supplerer hinanden på en god måde.

 

Til overvejelse:

 • Hvilke opgaver er vigtigst at tage fat på?
 • Hvem skal tage initiativet til mødeindkaldelse?
 • Er lærerne godt nok repræsenterede i udvalget?

 

 

 

 


Denne side indgår i publikationen "Fra klar besked til dialog" som kapitel 1 af 9   
© Undervisningsministeriet 2001

 Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
Til sidens top