Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Skolebørns rettigheder

Skolebørn har efter de nærmere regler herom ret til:

 • Gratis undervisning i folkeskolen
 • At blive undervist i distriktsskolen (særlige regler gælder for specialundervisning og modtagelsesklasser)
 • Transport til og fra distriktsskolen eller til en anden skole, som eleven er blevet henvist til
 • Supplerende undervisning
 • Specialundervisning efter behov
 • Undervisning i dansk som andetsprog
 • Modersmålsundervisning (EU- og EØS-borgeres børn samt børn fra Færøerne og Grønland)
 • At danne et elevråd
 • Skoleskift i skoleforløbet

[Billede: Her ses en elev, elever der står ud af en skolebus og en lærer der underviser en klasse]

Det vil sige . . .

Alle børn har ret til gratis undervisning i folkeskolen i 200 dage om året.Det gælder også elever i 10. klasse. For børnehaveklasser kan antallet af undervisningsdage nedsættes til 195. Alle nødvendige undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed. Forældrene kan ikke pålægges at betale for udgifter i forbindelse med den almindelige undervisning, bortset fra eventuelle forplejningsudgifter i forbindelse med fx lejrskoler og ekskursioner.

Et barn optages i skolen i det skoledistrikt, hvor han eller hun bor eller opholder sig. Alle børn har ret til blive undervist i distriktsskolen, så snart eventuel undervisning i en modtagelsesklasse eller lignende er afsluttet. Det er muligt at vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis den modtagende skole er villig til at optage eleven.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for gratis transport til de elever, der bor langt fra skolen, efter følgende retningslinjer for afstanden mellem hjem og skole:

 • Børn i børnehaveklassen og 1.-3. klasse: Over 21/2 km
 • Børn på 4.-6. klassetrin: Over 6 km
 • I 7.-9. klasse: Over 7 km
 • I 10. klasse: Over 9 km

Børn, der har kortere skolevej, har ret til gratis transport, hvis vejen er trafikfarlig, eller hvis de i øvrigt kun kan følge undervisningen, hvis de befordres til og fra skole. Det er kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelserne om afstand til skolen og trafikfarlig skolevej gælder kun for elever, der bor inden for skolens distrikt.

Når en elev skifter skole, vurderer den nye skole, om eleven har behov for særlig faglig støtte i en overgangsperiode. Skolen kan herudover fx tilbyde lektiehjælp til elever, der på grund af sygefravær har behov for det.

Elever har ret til at modtage specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, herunder befordring, hvis der er behov for det. For at finde frem til det bedste tilbud inddrages pædagogisk-psykologisk rådgivning, som sammen med skolen og forældre vurderer, hvilken hjælp der er behov for. Herefter er det skolens leder, der tager stilling til, hvilken hjælp der tilbydes.

Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne elevråd.

Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i børnehaveklassen og i 1.-10. klasse. Tosprogede børn er børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først lærer dansk, når de begynder i børnehave eller i skole. Elever fra EUlandene, EØS-landene, Færøerne og Grønland har i visse tilfælde krav på at få undervisning i deres hjemlands officielle sprog henholdsvis færøsk og grønlandsk.

 

 


Denne side indgår i publikationen "Rettigheder og pligter i folkeskolen" som kapitel 3 af 9
© Undervisningsministeriet 2002

 Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
Til sidens top