Vis, hvad du kan

Materiale til sprogscreening af tosprogede småbørn, skolestartere og skoleskiftere

Forord

En væsentlig forudsætning for, at flere tosprogede unge kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse, er gode danskkundskaber.

Årene i folkeskolen har naturligvis en afgørende betydning. For at få det fulde udbytte af folkeskolens undervisning kræves gode kundskaber i dansk.

Det er derfor vigtigt, at der om nødvendigt allerede før skolestart sættes ind med sprogstimulering.

Regeringen har besluttet, at der skal udvikles et sprogscreeningsmateriale, som er et redskab, der kan medvirke til at sikre, at der bliver sat ind med en ekstra indsats, når der er behov for det.

Formålet med sprogscreeningsmaterialet er at afdække de tosprogede småbørns, børns og elevers sproglige kompetencer med hovedvægten på barnets danskkundskaber. Det er udformet således, at det kan give et billede af centrale træk i det tosprogede barns sprogfærdigheder på dansk. Barnets samlede sproglige kompetencer inddrages ved at indsamle supplerende oplysninger fra voksne, som kender barnet.

Målgruppen for sprogscreeningsmaterialet er tosprogede småbørn og tosprogede børn, som skal starte i skole, samt tosprogede børn, som skifter skole i løbet af deres skolegang. Sprogscreeningsmaterialet kan bruges af en medarbejder med særlige forudsætninger og viden om den pågældende aldersgruppes sprogudvikling og andetsprogstilegnelse – i materialet benævnt den sagkyndige.

Selve sprogscreeningsmaterialet består af vejledninger med cases, instruktionsdele, oplysnings- og registreringsskemaer samt billeder og tekster til brug under selve screeningen.

Sprogscreeningsmaterialet giver ikke kommunerne svar på, hvilket sprogstimulerings- eller undervisningstilbud der skal tilbydes den enkelte. Resultatet af sprogscreeningen giver et øjebliksbillede af barnets eller elevens formåen i selve screeningssituationen. Denne indgår sammen med de indhentede supplerende oplysninger og anden information i det vurderingsgrundlag, som kommunen –
ud fra de lokale forhold – anvender som baggrund for beslutning om, hvilket tilbud der vil være aktuelt.

Der er tale om et sprogscreeningsmateriale af vejledende karakter, som stilles gratis til rådighed for kommunerne. Sprogscreeningsmaterialet er altså ikke obligatorisk.

Jeg håber, at sprogscreeningsmaterialet kan bidrage til at kvalificere arbejdet med at vurdere, hvilke tosprogede børn og elever der har behov for en særlig indsats, samt afdække den enkeltes ressourcer og behov, så indsatsen kan blive så målrettet som mulig.

Sprogscreeningsmaterialet er udviklet af et konsortium bestående af Danmarks Pædagogiske Universitet, Center for Videregående Uddannelse København & Nordsjælland og Jysk Center for Videregående Uddannelse. Konsortiet er dannet med henblik på at udføre denne opgave for Undervisningsministeriet, som har finansieret udarbejdelsen og udgivet materialet.

Kim Mørch Jacobsen
Uddannelsesdirektør
April 2007