Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

Ideer til: Samspillet mellem
erhvervsliv, praktikvirksomhed
og skole

 

Idé 24
Information til baglandet

Det lokale uddannelsesudvalg udvikler ideer til, hvordan brugernes repræsentanter i det lokale uddannelsesudvalg kan informere deres “bagland” om skolens undervisning. Der er tale om information om undervisningsplaner, bedømmelsesplaner, projekter, skolens arbejde med at skaffe praktikpladser mv.

Formål

Formålet med udvikling af ideer til information af skolens “bagland” er at skabe åbenhed og interesse om skolens undervisning og øvrige aktiviteter. På den måde medvirker udvalget til at nedbryde den “mur”, der kan være mellem skole og erhvervsliv.

Forslag til fremgangsmåde

Ideer til information fra uddannelsesudvalget til skolens “bagland” kan fremkomme ved, at brugernes repræsentanter i uddannelsesudvalget via f.eks. en brainstorm opremser, hvad “baglandet” er interesseret i at få at vide, hvorfor de er interesseret i at få det at vide, og hvordan der kan/bør informeres til erhvervslivet.

Der bør sættes navne og adresser på “baglandet” (virksomheder, organisationer mv.).

Det aftales, hvad der skal informeres om, og hvordan det skal ske, f.eks. ved udsendelse af nyhedsbreve, annoncer, igangsættelse af informationskampagner, information på organisationsmøder mv. 

Idé 25
Samarbejde om udvikling af praktikuddannelsen

Uddannelsesudvalget udvikler ideer og forslag til, hvordan virksomhederne kan indgå i et aktivt samarbejde med skolen om elevernes praktikuddannelse i virksomhederne.

Jf. erhvervsuddannelseslov 2000 skal de virksomheder, der i fremtiden uddanner elever, gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolens undervisere og ledere. Virksomheden skal således i et samarbejde med skolen udarbejde en plan for praktikuddannelsen under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Virksomheden skal på tilsvarende vis inddrages i et samarbejde om udarbejdelsen af elevens personlige uddannelsesplan bl.a. med det sigte at kunne fremme udviklingen af relevante faglige som personlige kompetencer og kvalifikationer. (Jf. § 29 i “Hovedbekendtgørelse om erhvervsuddannelser” (af 7/1-2000)).

Hvordan udvikles et sådant udvidet og dynamisk samspil mellem skolerne, virksomhederne og brugerrepræsentanterne om elevernes samlede uddannelse? Hvordan samarbejdes konkret om udarbejdelse af elevernes uddannelsesplaner på en måde, som tilgodeser elevens behov?

Formål

Formålet med et møde i udvalget om praktikuddannelsen er at udvikle ideer og forslag til, hvordan skole, lærere og mestre kan styrke samarbejdet om praktikdelen i elevernes uddannelse.

Forslag til fremgangsmåde

Flere mestre fra virksomheder, som uddanner mange elever, kan inviteres med til mødet. Udgangspunktet for mødet kan være oplæg fra en uddannelsesleder eller inspektør om de nye regler, som er indført i erhvervuddannelsesloven, om styrkelse af praktikuddannelsen. Mestrene fortæller i en lille runde, hvordan de kan forestille sig, at praktikuddannelsen kan styrkes, og hvordan samarbejdet mellem skole og virksomhed kan udvides i og omkring elevens personlige uddannelsesplan. Mødet afsluttes med udvikling af ideer og forslag til “vejledende retningslinjer for praktikuddannelsen”.

Idé 26
Lærerne besøger lokalområdets virksomheder

Uddannelsesudvalget udarbejder i samarbejde med lærerne forslag til lærernes besøg i lokalområdets virksomheder. Besøgene kan være af kortere eller længere varighed i form af mindre virksomhedsbesøg, deltagelse i produktionen mv. Lærerne kan deltage i disse besøg enkeltvis eller i grupper.

Formål

Formålet med besøg i lokalområdets virksomheder er at fremme lærernes indsigt i og viden om erhvervslivets teknologiske udvikling og arbejdsvilkår, for at de kan inddrage denne indsigt og viden i deres undervisning på skolen.

Forslag til fremgangsmåde

Lærerrepræsentanten i det lokale uddannelsesudvalg fremlægger lærernes ønsker med hensyn til at få større viden og indblik i lokalområdets erhvervsliv. Disse ønsker kan være fremkommet på et lærermøde i den afdeling, uddannelsesudvalget repræsenterer.

Lærerrepræsentanten fremlægger følgende:

 • Hvad er det, lærerne ønsker indsigt i?
 • Hvordan kan det lokale uddannelsesudvalgs brugerrepræsentanter være behjælpelige?
 • Hvor mange lærere er interesseret i at deltage?

Inden fremlæggelsen for udvalget bør lærerrepræsentanten sikre sig, at der er truffet aftale mellem ledelse og lærere om indhold, form, timeforbrug og øvrige praktiske forhold.

På baggrund af fremlæggelsen vurderer uddannelsesudvalget mulighederne og betingelserne for, at ønskerne kan opfyldes. F.eks. tager uddannelsesudvalget stilling til følgende muligheder:

 • Kortere virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i produktionen af kortere eller længere varighed
 • Besøg i flere virksomheder med henblik på at sammenligne teknologisk niveau, konkurrencesituation mv.
 • Efteruddannelse kombineret med praktik i virksomhederne
 • •Jobbytte: Lærere og uddannelsesansvarlige i virksomhederne bytter plads i en periode.

Uddannelsesudvalget kan nedsætte et mindre underudvalg, som sammen med udvalgte lærere udarbejder et forslag indeholdende:

 • Interesserede virksomheder
 • Indhold i besøgene og opholdene
 • Forslag til lærernes rapportering fra besøgene
 • Erfaringer fra andre skoler.

På et efterfølgende møde i uddannelsesudvalget tages der stilling til forslaget. Samtidig afklares det, i hvor høj grad uddannelsesudvalget kan bidrage til realisering af det.

Idé 27
Afholdelse af branchefaglige arrangementer for erhvervslivet på skolen

Det lokale uddannelsesudvalg tager initiativ til afholdelse af branchefaglige arrangementer for erhvervslivet. Skolen støtter arrangementerne med praktisk bistand. Lærerne inviteres til at deltage.

Formål

Formålet med afholdelse af branchefaglige arrangementer på skolen er at medvirke til, at erhvervslivets repræsentanter (arbejdsgivere, arbejdstagere) får ajourført deres viden om f.eks. nye materialer, nye svejseformer, nye regler for el-installationer, nye butikskoncepter, udviklingen i teknologi inden for kontorområdet mv. Formålet er desuden at medvirke til, at erhvervslivets repræsentanter opbygger et naturligt forhold til den lokale erhvervsskole.

Forslag til fremgangsmåde

På et udvalgsmøde drøftes, hvilke emner det kan være interessant at lave et arrangement om. Indbudte lærere kan deltage i mødet. Et branchefagligt indhold kan kombineres med emner, der har med uddannelse og undervisning at gøre.

Dernæst drøftes, hvordan sådanne arrangementer kan organiseres praktisk og økonomisk. ‘Information til baglandet’ om arrangementet bør indgå i drøftelsen. Det skal desuden overvejes, om man eventuelt skal lade et privat firma stå for en del af arrangementet.

Efter afholdelse af et arrangement evaluerer udvalget resultatet.

Idé 28
Deltagelse i afslutningshøjtideligheder mv.

Uddannelsesudvalget udarbejder et notat om, hvordan brugernes repræsentanter i det lokale uddannelsesudvalg kan/bør deltage i afslutningshøjtideligheder som f.eks. overrækkelse af svendebrev, en skoleperiodes afslutning, afslutning af et større undervisningsprojekt, jubilæer, skolens festdage mv.

Formål

Formålet med brugernes deltagelse i højtideligheder mv. er at “synliggøre” medlemmerne af det lokale uddannelsesudvalg i forhold til såvel skolens daglige liv, som i forhold til det liv, der er karakteriseret ved højtideligheder og fester.

Forslag til fremgangsmåde

På et udvalgsmøde drøftes forventninger og ønsker til vedligeholdelse af gamle traditioner og indførelse af nye i forbindelse med overrækkelse af svendebrev, projektafslutninger, skoleperioders afslutninger mv.

Værdien af at deltage i sådanne højtideligheder anskues i forhold til en styrkelse af forholdet mellem det lokale uddannelsesudvalg og skolen, eleverne og “baglandet”. På baggrund af denne drøftelse udarbejdes et mindre notat til skolen om udvalgets ønsker til vedligeholdelse af gamle traditioner og udvikling af nye samt forslag til, hvordan udvalgsmedlemmerne kan deltage og “synliggøre” sig. Notatet bearbejdes på et efterfølgende udvalgsmøde, og skolen informeres. 

 


Denne side indgår i publikationen "Fra klar besked til dialog" som kapitel 6 af 9   
© Undervisningsministeriet 2001

 Forrige kapitel Forsiden Næste kapitel
Til sidens top