[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvordan er arbejdsfordelingen mellem skolebestyrelsen og skolens leder?

 

Folkeskoleloven forudsætter, at alle skolens parter arbejder sammen. Samarbejdet kan have mange forskellige former. De fleste er relativt uformelle og uden nærmere fastsatte regler for, hvordan samarbejdet skal foregå. Det gælder eksempelvis, hvordan forældremøder skal tilrettelægges og kontakten til skolens lærere og øvrigt personale.

Hvis samarbejdet skal fungere tilfredsstillende, er det vigtigt, at alle parter er lydhøre og åbne, så man kan drøfte spørgsmål i forbindelse med skolen fordomsfrit gennem en ligeværdig og konstruktiv dialog.

Arbejdsfordelingen mellem skolebestyrelsen og skolens leder skal være tydelig.

Skolebestyrelsen og skolens leder skal i fællesskab skabe en sammenhængende politik, der giver skolens ansatte og elever sikkerhed for, at den daglige administration og drift foregår på en harmonisk og sammenhængende måde.

Skolebestyrelsens virke omfatter ikke skolens detailplanlægning. De grundtanker for skolens virke, skolebestyrelsen fastlægger i form af principper, bør formuleres klart og præcist og alligevel være så rummelige, at skolelederen og de øvrige ansatte får tilstrækkelig frihed til at udarbejde handlingsplaner og planlægge og styre dagligdagen på skolen.

Det er vigtigt, at skolebestyrelsen arbejder langsigtet og hele tiden holder sig de overordnede mål for øje - selv om detailspørgsmål til tider trænger sig på.

Det er skolelederens opgave at vejlede og informere skolebestyrelsen, så bestyrelsen altid har et solidt grundlag at handle ud fra.

Hvis skolebestyrelsen overtræder sin kompetence eller fastsætter ulovlige principper, er det skolelederens pligt at gøre opmærksom på dette. Skolelederen må ikke efterleve ulovlige beslutninger. Skolelederen handler på kommunalbestyrelsens vegne, og det er kommunalbestyrelsen, der som ansvarlig for skolevæsenet, har det overordnede ansvar for, at skolerne overholder lovgivningen.

Hvis skolebestyrelsen oplever, at skolens leder ikke udfylder sin rolle i samarbejdet og fx handler i klar modstrid med de vedtagne principper, tilbageholder informationer skolebestyrelsen har krav på at få eller misligholder konkrete aftaler, kan skolebestyrelsen henvende sig til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har da pligt til at hjælpe med at løse problemerne.

 

[Billede: Spørgmålsskema]

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel