[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng?


I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig.

  • Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det.
  • Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat.
  • For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om principperne er fulgt eller ej.
  • Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af.
  • Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis.
  • Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for skolens virksomhed.

Det er vigtigt, at skoleledelsen får mulighed for at vælge mellem flere konkrete tiltag for at omsætte skolebestyrelsens principper til handling.

Det er fx ikke hensigtsmæssigt med et princip, der hedder: "der skal være vikardækning for alle timer, som ikke dækkes af klassens sædvanlige lærer". Det vil ofte være umuligt at efterleve i praksis. I stedet bør det formuleres: "som hovedregel skal der være vikardækning for alle timer, som ikke dækkes af klassens sædvanlige lærer". Det giver skolelederen handlefrihed til i nødstilfælde at vælge en anden løsning. På samme måde kan skolebestyrelsen beslutte at "ikke al undervisning i 2. klasse skal foregå som klasseundervisning". Hertil kan der formuleres principper om holddannelse eller samlæsning på tværs af klasser og klassetrin, men ikke på en måde, der dikterer, at "al undervisning i 2. klasse skal foregå som gruppearbejde".

Sammen med sine medarbejdere skal skolelederen have mulighed for at afgøre, hvordan principperne bedst omsættes til handling. Skolens leder og ansatte skal have sikkerhed for, at skolens daglige administration og drift kan foregå sammenhængende, roligt og sikkert. Samtidig har skolelederen pligt til at orientere bestyrelsen om, hvordan arbejdet skrider frem.

Skolebestyrelsen afgør løbende, om der er behov for at ændre og/eller stramme principperne for at sikre, at hensigten med principperne kommer til udtryk i skolens dagligdag.

 

[Billede: Byggeklodser]

 

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel