[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvordan er skolebestyrelsen sammensat?

 

 • Forældrene
  5-7 forældre vælges for en 4-årig periode. Nogle forældre sidder måske i 2 eller flere perioder, hvilket er en fordel for sammenhængen i bestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsens formand er ofte en person, der har erfaring med arbejdet i skolebestyrelsen. Nogle bestyrelser vælger formand hvert år, andre vælger formand for alle 4 år ad gangen.
 • Medarbejderne
  2 medarbejderrepræsentanter vælges af skolens personale for 1 år ad gangen, og er ofte valgt fordi de repræsenterer et flertal. På langt de fleste skoler er det lærere, der sidder i skolebestyrelsen. På nogle skoler er der også valgt en repræsentant for de øvrige medarbejdere, fx en sekretær eller en medarbejder fra SFO.
 • Eleverne
  2 elever vælges af deres skolekammerater for 1 år ad gangen. De er ofte fra de ældste klasser og måske vant til at udtale sig i elevrådet. Fra skole til skole og fra år til år er der stor forskel på, om eleverne er indstillet på at deltage i arbejdet. Derfor kan det være nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at få dem med i arbejdet. Elevernes repræsentanter bør oplyse skolebestyrelsen om arbejdet i elevrådet.
 • Skolelederen
  Lederen og dennes stedfortræder er ikke medlemmer af skolebestyrelsen, men fungerer som sekretær for bestyrelsen. Sekretærarbejdet er dog mere omfattende, end hvad man normalt forbinder med denne funktion, idet skolens leder er bestyrelsens rådgiver og har pligt til omsætte bestyrelsens principbeslutninger til handling. Lederen skal fremskaffe alt relevant materiale, så bestyrelsen er forberedt så godt som muligt på at træffe sine beslutninger. Skolelederen formulerer endvidere forslag til principper og læseplaner mv.
 • Kommunalbestyrelsens repræsentant
  Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan kommunalbestyrelsen beslutte at deltage i skolebestyrelsens møder ved at udpege en repræsentant. Kommunalbestyrelsens repræsentant vælges for 4 år, men er ikke medlem af skolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.

Skolernes samarbejdsudvalg (SU)

SU består af repræsentanter for skolens personalegrupper. Mange vigtige forhold drøftes i samarbejdsudvalget, der fx skal høres om skolens budget. SU inddrages også i de handlingsplaner, som sættes i værk for at føre skolebestyrelsens beslutninger ud i livet. Skolebestyrelsen har ikke direkte kontakt med SU, men det forventes, at skolelederen aktivt søger at skabe sammenhæng og tillid mellem SU og skolebestyrelsen.

Kontaktlærer for elevrådet

Nogle skoler har gode erfaringer med kontaktlærerordninger. En af kontaktlærerens vigtigste opgaver er at træde til og yde "hjælp til selvhjælp" når det handler om elevernes forståelse af demokrati og medbestemmelse. Det foregår fx ved at vejlede eleverne i mødeteknik og hjælpe til med at formulere breve. Nogle kommuner tilbyder også kurser for nyvalgte elevrådsrepræsentanter. Her bliver de orienteret om elevrådsarbejdet, ligesom de undervises i fx referatskrivning og kommunikation.

 

[Billede: Haand der peger]

 

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel