[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]


Hvordan foregår kontakten udadtil?

 

Et positivt og åbent samarbejde med skolens elever, forældre, lærere, ledelse og øvrige personale er altafgørende for, at arbejdet i skolebestyrelsen bærer frugt og bliver tilfredsstillende for det enkelte bestyrelsesmedlem - og for samarbejdspartnerne.

Én ting er de regelmæssige møder i bestyrelsen - men det egentlige "fodarbejde" er den løbende kontakt udadtil. Det er her medlemmernes energi og entusiasme for alvor kommer på prøve. Indflydelse på og indsigt i skolens virksomhed opstår ikke alene på møderne. Det vil være en fordel med hyppige besøg på skolen, læsning af litteratur og meddelelser samt deltagelse i kurser og diverse udvalg. Først da opnår man den viden og forståelse, der gør det rigtig interessant at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Desuden skal der lægges et stykke arbejde i at synliggøre bestyrelsens arbejde og skolens profil over for omverdenen.

En kontakt udadtil kan fx være at deltage i klassernes forældremøder. Her kan man fortælle om, hvad arbejdet i skolebestyrelsen går ud på og uddybe et bestemt emne, man gerne vil høre forældrenes mening om. Mødet kan på én gang give forståelse for bestyrelsens arbejde og måske give nye forældre lyst til at stille op ved det næste valg.

Forældrene kan også inddrages ved, at skolebestyrelsen inviterer kontaktforældre til orientering og debat.

Kontakten kan desuden foregå som mere uformelle møder med skolelederen samt repræsentanter for medarbejdere, elever og forældre. Det giver en god indsigt i skolens hverdag og forståelse for de forskellige holdninger, der findes på en arbejdsplads, hvor flere hundrede mennesker har sin daglige gang.

De vedtagne principper har naturligvis stor betydning for skolens ansatte, og det er indlysende, at lærerne er særdeles interesseret i udformningen af disse principper. Det gælder især principper for timefordeling, fagfordeling og undervisningens organisering. Bestyrelsen kan med fordel inddrage pædagogisk råd, når disse principper skal formuleres eller revideres.

Det er også en god ide, at skolebestyrelsen eller skolelederen jævnligt udsender nyhedsbreve med information om beslutninger og problemstillinger, der har været drøftet i bestyrelsen.

Det hører også med til skolebestyrelsens arbejde at udarbejde en dagsorden og en beslutningsprotokol, der er offentligt tilgængelig - dog med hensyntagen til de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.

Et formelt krav om kontakt til omverdenen består i, at skolebestyrelsen skriver en årlig beretning og fremlægger den på et møde, der er åbent for alle. På mødet giver skolebestyrelsen en mundtlig beretning om årets arbejde og præsenterer de områder, man ønsker at tage fat på i det kommende år.

For at holde forbindelsen ved lige med kommunens politiske beslutningstagere kan skolebestyrelsen etablere en løbende kontakt med kommunalbestyrelsen. Det kan foregå ved at holde møder med de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der varetager skolepolitiken. Her kan man bl.a. drøfte visioner og målsætninger for skoleområdet. Møderne kan evt. foregå sammen med andre skolebestyrelser i kommunen. Denne dialog kan også finde sted i det tværgående råd, der er sammensat af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og skolebestyrelser.

 

[Billede: Skolebygning]
Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel