Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone15

Den franske revolution
Identifikation

Den franske revolution sammenfatter en række yderst dramatiske og særdeles symboladede begivenheder i perioden 1789-1799. Revolutionen indledtes den 17. juni 1789, da borgerskabets repræsentanter ("tredjestand") erklærede sig for Nationalforsamling. Den fortsatte den 14. juli 1789 med stormen på og erobringen af Bastillen, den resulterede i Den franske Menneskerettighedserklæring af 26. august 1789, den førte til en ny forfatning i 1791, den kulminerede med dødsdommen over og halshugningen af den franske konge i januar 1793, den udviklede sig til et decideret rædselsregime i 1793-1794, den mundede ud i en ny republikansk forfatning i 1795, og den afsluttedes med Napoleons (1769-1821) magtovertagelse i 1799.


Stormen på Bastillen den 14. juli 1789 tvinger kongen til at opgive at opløse nationalforsamlingen med magt.


Kong Ludvig XVI mødes med generalstænderforsamlingen den 5. maj 1789. Kongen sidder som midtpunkt omgivet af de tre stænder.

Det revolutionære ved den franske menneskerettighedserklæring i 1789 er to postulater: For det første at individet har rettigheder, som fællesskabet ikke kan fratage det, hvad enten det er af familiemæssig, religiøs eller politisk art. For det andet at suveræniteten, der i klassisk teori er betegnelsen for magtens højeste princip, udspringer af folket og nationen. Denne tanke får sin mest markante formulering i menneskerettighedserklæringens artikel 3: "Kilden til al suverænitet hviler grundlæggende i nationen. Ingen sammenslutning, intet individ, kan udøve autoritet, der ikke udtrykkeligt udspringer af denne". Den enevældige konges suverænitet hvilede på, at han personificerede Guds orden på jorden: Nationens suverænitet udspringer derimod af det menneskelige samfund. For nationen viser tilbage til menneskene og deres historie: Magten kan ikke gives, men skabes.

Overgangen fra enevælde til demokrati medførte en dybtgående omformning af samfundets symbolske orden. Med demokratiets etablering i Frankrig skete et skift fra kongen til folket som magtens legitime grundlag, og parallelt hermed et skift fra tronstolen til talerstolen som centrum i samfundets symbolske system. Mens kongens tronstol repræsenterede en guddommelig magt, blev folkets talerstol symbol på demokratiets orden: Folket er ikke synligt på samme måde som kongen, hvis magt iscenesættes ved hjælp af tronstolen; det betyder, at demokratiet er afhængigt af en talerstol, hvorfra folket og nationen kan italesættes som suverænitetens kilde. Hvis en taler nægter at forlade talerstolen med henvisning til, at han er folkets inkarnation, bryder demokratiet sammen.


Nationalforsamlingen i Paris, november 1789. Taleren og talerstolen er i centrum, ikke længere kongen.

Begrundelse

Skønt den franske revolution umiddelbart endte i fiasko, er den én af de mest skelsættende begivenheder i verdenshistorien. Den udgør i lighed med den amerikanske revolution en milepæl i udviklingen af det moderne demokrati, der bygger på to forskellige grundprincipper, nemlig menneskerettigheder og folkesuverænitet, hvorved man kombinerer et individuelt rettighedsperspektiv med et demokratisk fællesskabsperspektiv.

Artikel 1: Mennesker fødes og forbliver frie og lige i deres rettigheder; sociale forskelle må kun begrundes i almennytten.

Artikel 2: Målet for enhver politisk sammenslutning er bevarelsen af de naturlige og umistelige menneskerettigheder; disse rettigheder er frihed, ejendom, sikkerhed og modstand mod undertrykkelse.

Artikel 3: Kilden til al suverænitet hviler grundlæggende i nationen. Ingen sammenslutning, intet individ, kan udøve autoritet, der ikke udtrykkeligt udspringer af denne.

ERKLÆRING AF MENNESKETS OG BORGERNES RETTIGHEDER, 26. AUGUST 1789.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Demokratikanon"
© Undervisningsministeriet 2008

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top