Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoLitteraturliste og materialer til inspiration

Materialer udgivet af Folketinget og ministerier

Folketinget: www.ft.dk
Undervisnings- og informationsmateriale om Folketinget og demokratiet findes på webstedet under “Om Folketinget” og “Informationsmateriale i pdfformat”.

Folketingets Mediatek, www.ft.dk/mediatek/, indeholder 12 korte film om folkestyret og Folketingets arbejde. Hver film varer to til tre minutter og introducerer et emne inden for vores demokrati, for eksempel regeringen, folketingsvalg og partierne.

Partiernes Politik, www.partiernespolitik.ft.dk, er Folketingets elektroniske håndbog om dansk politik. Den giver svar på, hvad partierne mener om 139 emner, lige fra afgifter og aktivering til ældres forhold og økonomisk demokrati.

Demokrati på dansk er en publikation om det danske demokrati, www.folketinget.dk/pdf/demokrati.pdf

Politiker for en dag og Ungtinget. Ungtinget, www.ungtinget.dk, er Folketingets portal for børn og unge, der rummer mange oplysninger om demokrati. Herunder Politiker for en dag, www.ungtinget.dk/pd/index.html, et tilbud til skoler om, at 8. og 9. klasser kan besøge Folketingets interaktive besøgscenter. Her behandler eleverne lovforslag, holder taler og deltager i afstemninger i et 300 kvadratmeter stort lokale, der ligner det rigtige Folketing. Derudover er der Ungdomsparlamentet, som arrangeres hvert andet år som en Ungdomsparlamentsdag, hvor 8. og 9. klasse-elever i Danmark, Grønland og på Færøerne får mulighed for at diskutere egne lovforslag i udvalg og folketingssal. I 2005 bestod Ungdomsparlamentet af 176 elever fra 59 klasser i Danmark og Grønland, der mødtes den 11. april 2005 på Christiansborg. Næste arrangement finder sted den 5. februar 2007. Skoler vil få yderligere oplysninger tilsendt.

Materiale om folkestyret (blandt andet Grundloven) kan også bestilles hos Folketingets Oplysning, og materiale om EU bestilles hos Folketingets EUoplysning, www.eu-oplysningen.dk. Alle adresser på websteder, oplysninger, besøgstjeneste etc. står også i “Folketinget i undervisningen”, der kan bestilles eller downloades fra www.ft.dk under “Om Folketinget”.

Integrationsministeriet: www.inm.dk
Integrationsministeriet har puljer (inklusive ansøgningsskemaer) på www.inm.dk, der kan søges til mange forskellige formål i relation til en forbedret integrationsindsats. Nogle puljer vil således også være velegnede til igangsættelse eller videreførelse af initiativer inden for områder som styrket demokrati- og medborgerskabsundervisning, aktivt medborgerskab, respekten for mangfoldighed i samfundet, ligestilling, holdningsbearbejdelse, aktiv deltagelse i samfundet mv. og kan blandt andet søges af skoler og uddannelsesinstitutioner. Frister for ansøgningerne fremgår af opslagene.

Undervisningsministeriet: www.uvm.dk
Undervisningsministeriet udgiver blandt andet forskellige temahæfter samt tidsskriftet Uddannelse, som findes på ministeriets websted. I relation til undervisning i demokrati kan henvises til nedenstående:

Demokrati i undervisning og skole. Eksempler fra erhvervsskolerne. Undervisningsministeriet, 2001.

Demokrati. Tidsskriftet Uddannelse nr. 8, 2002.

Forskellighed som ressource. Undervisning i det flerkulturelle læringsrum – gymnasiale uddannelser og AVU. Undervisningsministeriet, 2004.

Sorø-møde 2005 – Globaliseringens udfordringer og den danske fortælling. Tidsskriftet Uddannelse nr. 7, 2005.

Tosprogede elever på htx. Muligheder og barrierer. Undervisningsministeriet, 2000.

Uddannelse, læring og demokratisering. Undervisningsministeriet, 2001.

Unge og demokrati. Tidsskriftet Uddannelse nr. 9, 2004.

Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen. Undervisningsministeriet, 2006.

Tre rapporter under “Mønsterbryderprojektet”, udarbejdet af Peter Seeberg, SDU, Ulla Højmark, DPU, og Steen Elsborg, DPU. Findes på ministeriets websted under gymnasiale uddannelser og hedder:

At skabe succes – anbefalinger vedrørende mønsterbrud i ungdomsuddannelserne, 2005.

Muligheder for mønsterbrud i ungdomsudddannelserne, 2005.

Udvikling og forskning i samspil, 2006.

Eksempler på materiale udgivet af organisationer og institutioner

Diverse undervisningsmaterialer om demokrati kan rekvireres hos forlag mv. Se blandt andet et katalog over danske læringsressourcer på:
www.materialeplatform.emu.dk

Børnerådet: www.brd.dk
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. På webstedet ligger blandt andet materiale om mobning i skolen, og der linkes til FN’s Børnekonvention. Børnerådet udgiver en række publikationer, som kan bestilles via webstedet.

Citizenship
Interessegruppe for citizenship. Her kan e-tidsskriftet International Journal of citizenship and teacher education hentes: www.citized.info

Dansk Center for Undervisningsmiljø:
www.dcum.dk
Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et uafhængigt, offentligt videnscenter, der arbejder på at sikre, at undervisningsmiljølovens krav bliver opfyldt. DCUM indsamler, systematiserer og formidler viden om undervisningsmiljø og rådgiver alle, der har spørgsmål om emnet. DCUM har igangsat en oplysningskampagne, som skal udbrede kendskabet til – og brugen af – “konstruktiv konflikthåndtering” i grundskolen, www.brugkonflikten.dk. Ét sæt af materialet fra kampagnen Brug Konflikten kan rekvireres gratis af grundskoler:

Konflikthåndtering og mægling i grundskolen. Et vejlednings- og inspirationsmateriale om konstruktiv konflikthåndtering og mægling i grundskolen.

Konflikthåndtering i skolen. En artikelsamling med gode eksempler på konstruktiv konflikthåndtering og mægling i grundskolen.

Elevmæglerne. Dokumentarfilm om, hvordan elevmægling kan indføres, de pædagogiske overvejelser og dilemmaer, samt hvordan eleverne bliver udvalgt, undervist og senere fungerer som elevmæglere.

Mobning og konflikt 2006. Undersøgelse, der sætter fokus på konflikter og mobning i skolen.

Demokratiprojektet”
På fagbladet Folkeskolens websted, www.folkeskolen.dk, er der under overskriften Demokratiprojektet lagt artikler i tilknytning til et forsknings- og udviklingsprojekt om demokrati i folkeskolen, som er udført af en række medarbejdere ved CVU Fyn, www.cvufyn.dk. Læs også: Hans Dorf (red.): Gennem demokrati til demokrati? Folkeskolen og folkestyret. Unge Pædagoger, 2005. Heri behandles lærernes opfattelse af demokrati og skolens opgave om opdragelse til demokrati, betydningen af elevernes hjemlige baggrund for deres oplevelse af deres demokratiske muligheder, og elevrådspraksis beskrives i en række artikler.

Europarådet: www.coe.int
Under Europarådet gennemføres der for tiden et projekt om Education for democratic citizenship. I den forbindelse er der udarbejdet et omfattende materiale om medlemslandenes forhold inden for demokrati i undervisningen med ideer til undervisningsmateriale mv., blandt andet publikationerne The School: A democratic learning community og Tool on teacher training for education for democratic citizenship and human rights education.
Læs mere: www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/E.D.C I 2005 var det European Year of Citizenship through Education. Information herom på: www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/ECD

“Mit demokrati”
Elever i folkeskolens ældste klasser kan via webstedet www.mitdemokrati.dk arbejde med nærdemokrati og lokalsamfund. Webstedet er bygget op over en række aktuelle historier fortalt i ord og billeder. Historierne danner udgangspunkt for en opdagelsesrejse i nærdemokratiet. Gennem arbejdet med de aktuelle problemstillinger i historierne lærer eleverne om de mekanismer, der danner grundlag for det danske demokrati. De lærer også, hvordan de selv bliver aktive medspillere. Projektet fortæller, hvordan eleverne på en skole konkret har arbejdet med at bruge webstedet. En klasselærer videregiver sit syn på webstedet. Læs mere:
www.mitdemokrati.dk

Skole & Samfund: www.skole-samfund.dk
På forældreorganisationen Skole & Samfunds websted kan man bestille pjecer om Elevdemokrati i Folkeskolen samt hente rapporter om forældresamarbejde, eksempelvis:

Littrup, Johanne og Pedersen, Mette Louise: Tosprogede Bestyrelsesmedlemmer. En undersøgelse af antallet og fordelingen af tosprogede skolebestyrelsesmedlemmer i folkeskolerne. Skole & Samfund, marts 2003. Antropologerne I/S: “For man kender ikke reglerne for spillet”. En interviewundersøgelse af samarbejdet mellem flygtninge- og indvandrerforældre og skolen.
Skole & Samfund, 2003.

Sort og hvidt. Om tosprogede elever på Avedøre Gymnasium og HF.
Ole Thorup m.fl. (red.). Et hæfte om, hvordan gymnasiet har håndteret at få en stigende andel tosprogede elever. Herunder skolens sociale liv og integration samt fagligt pædagogiske udfordringer i de enkelte fag. Avedøre Gymnasium og HF, 2000.

Statens Pædagogiske Forsøgscenter:
www.inet-spf.dk Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF) er et udviklingscenter for undervisning af folkeskolens ældste klassetrin. På webstedet kan der hentes information om både undervisningsmaterialer og medborgerskabsrettede kurser for både lærere og elever. SPF har udgivet en del materiale om interkulturel undervisning. SPF udgiver tidsskriftet CRIT, som informerer om forsøgscentrets arbejde. I nr. 1, 2005-06, er der blandt andet en artikel om et undervisningsforløb om ytringsfrihed med udgangspunkt i mordet på Theo van Gogh.

Take part”
Take Part er et demokratispil for 8. til 10. skoleår, der sætter fokus på demokrati, forhandling og kommunikation. I spillet er deltagerne aktive beslutningstagere i et fiktivt univers, der består af fire øråd på fire øer, et regionsråd og et statsråd i et tredjeverdensland. Spillet kan spilles offline i en ren papirudgave eller online på webstedet, www.takepart.dk. Spillet er udviklet og produceret i et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælp og Statens Pædagogiske Forsøgscenter.

Take Part Too er en webbaseret kommunikationsplatform, hvor danske unge kommunikerer med unge i England og Rumænien. Den ligger på www.takeparttoo. org. De tre klasser udgør et ungdomsråd, som tager udgangspunkt i et fiktivt dilemma fra Europaparlamentet vedrørende et af tre dilemmaer: immigranter, flygtninge og etniske minoriteter; sikkerhed eller frihed i skyggen af terror; forbrug og globalisering. Målet er, at eleverne i ungdomsrådet på tværs af landene skal forsøge at finde løsningsforslag i forhold til det præsenterede dilemma inden for rammerne af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Eksempler på anden relevant litteratur

Magtudredningen
I marts 1997 besluttede Folketinget at iværksætte En analyse af demokrati og magt i Danmark, eller Magtudredningen, som den oftest kaldes. Magtudredningen består af en omfattende skriftserie, der dækker alle mulige aspekter af demokrati og magt i Danmark. Kun en enkelt udgivelse omhandler undervisning og demokrati. Det er Den vordende demokrat, som omhandler folkeskolen som et demokratisk lærested. Analysen foretages med udgangspunkt i en modsætning mellem et individorienteret og et fællesskabsorienteret perspektiv. I Medborgerskabets mange stemmer er der en artikel om en arabisk friskole ud fra et medborgerskabsperspektiv. De øvrige publikationer, som nævnes her, omhandler demokratiet i Danmark.

Amnå, Erik et al: Meaningful Participation? Political Efficacy of Adolescents in 24 Countries. Young Citizens Program. Center for Public Sector Research, Göteborg University, Sweden. Rapporten kan downloades fra www.cefos.gu.se

Andersen, Jørgen Goul m.fl. (red.): Den demokratiske udfordring. Magtudredningen. Hans Reitzels Forlag, 1999.

Andersen, Jørgen Goul: Et ganske levende demokrati. Magtudredningen. Aarhus Universitetsforlag, 2004.

Jacobsen, B., Jensen, F.T., Madsen, M.B., Sylvestersen, M. og Vincent, C.: Den vordende demokrat. En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Magtudredningen og Aarhus Universitetsforlag, 2004.

Schwartz, Jonathan: Medborgerskabets mange stemmer. Magtudredningen, 2002.

Togeby, Lise m.fl.: Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Magtudredningen. Aarhus Universitetsforlag, 2003.

Demokrati og medborgerskab
Gregersen, Frans og Køppe, Simo: Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20 århundrede. Bind 1. Amanda, 1994.

Jacobsen, B., Christiansen, I., Jespersen, C.S.: Mød eleven. Lærerens vej til demokratisk samarbejde. Hans Reitzels Forlag, 2003.

Koch, Hal: Hvad er demokrati? Gyldendal, 1945/1991.

Korsgaard, Ove (red.): Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse. Danmarks Pædagogiske Universitet udbyder en masteruddannelse i Citizenship education. I tilknytning hertil udgav forskningsenheden Etisk og demokratisk dannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i 2004 en bog om medborgerskab og vilkår for fællesskab, hvor bidragene er samlet i fire tematiske kapitler: Stat, marked og det civile samfund; Demokrati og identitet; Medborgerskab og institutioner; Medborgerskab og verdensborgerskab. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2004.

Krogerup Højskole: Demokrati – jubilæumsskrift 1996. Krogerup Højskole, 1996.

Pedersen, Ove Kaj m.fl.: Demokratiets lette tilstand. Spektrum, 1994.

Ross, Alf: Hvorfor demokrati? Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1946/

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Undervisning i demokrati - inspiration til grundskoler og ungdomsuddannelser"
© Undervisningsministeriet 2006

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top