[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

6. Erhvervsuddannelserne: Reform og udviklingsprogram

Erhvervsuddannelserne vil blive fornyet som følge af den ændring af erhvervsuddannelsesloven, som Folketinget vedtog i april i år, og som træder i kraft januar 2001.

6.1 Ny, enkel og fleksibel struktur

Med reformen vil erhvervsuddannelsernes indledende dele blive samlet i et begrænset, overskueligt antal fleksible indgange.

Uddannelserne vil fremover bestå af et grundforløb, som vil være den indledende del af uddannelsen, og et hovedforløb, som vil udgøre den resterende del af uddannelsen.

Grundforløbene udgør et fleksibelt uddannelsestilbud, der udspiller sig inden for rammerne af ‚n ud af 7 forskellige erhvervsfaglige fællesindgange.

Den nye indgangsstruktur skal dels bidrage til større overskuelighed, dels skal den præsentere en løsning med væsentlig færre og bredere indgange. Endelig skal den tilbyde eleverne en tidsmæssig og faglig fleksibilitet med hensyn til det endelige valg af uddannelse.

Grundforløbet varer for den enkelte elev minimum 10 og maksimum 60 uger. Grundforløb dannes af grundfag, fælles, brede områdefag og uddannelsesrettede områdefag samt uddannelses- og erhvervsvejledning. Herudover tilbydes introduktions- og vejledningsforløb. Det konkrete mix vil afhænge af den enkelte elevs valg og af de krav, der stilles i forhold til at kunne begynde på et givet hovedforløb.

Som en del af den nye fleksible struktur etableres der muligheder for, at eleverne gennem påbygning supplerer deres erhvervskompetence med en hel eller delvis studiekompetence. Samtidig giver påbygning bedre muligheden for at erhvervsuddannelseselever kan skifte til en erhvervsgymnasial uddannelse. Påbygningen kombinerer eksisterende uddannelser eller uddannelseselementer og er, som bidrag til fleksible ungdomsuddannelser, beskrevet nærmere i kapitel 7 om fleksibilitet og merit.

Et andet bidrag til fleksibiliteten er den nye mulighed for, at elever med særlige behov kan få et tilbud om delkompetence. Delkompetence indføres i 2 former: som bekendtgørelsesfastsatte afstigningsmuligheder i de eksisterende erhvervsuddannelser og som egentlige individuelt tilrettelagte kompetenceforløb.

6.2 Uddannelsesplan og uddannelsesbog

Indholdet af den enkelte elevs grundforløb vil blive fastlagt i elevens personlige uddannelsesplan og vil på den måde imødekomme elever med meget forskellige uddannelsesforudsætninger.

Udarbejdelse og løbende evaluering af elevens personlige uddannelsesplan vil ske i et samarbejde mellem elev og lærer/tutor og vil bidrage til udviklingen af de personlige kompetencer hos de unge.

Den større individualisering af uddannelserne kalder på nye værktøjer til at fastholde elevernes udvikling og uddannelsernes indhold. Et sådant værktøj introduceres med den personlige uddannelsesbog, som indføres i alle erhvervsuddannelser. Uddannelsesbogen vil være et nyttigt instrument for elevens tilrettelæggelse af sin uddannelse i lyset af de øgede valgmuligheder, som eleverne vil få.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel