[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

2. Procedurer og tidsfrister

Udviklingsprogrammets hovedaktiviteter gennemføres i perioden 2000 - 2003, og en samlet evaluering af programmet vil foreligge senest i 2004. Der kan ved ændringer i gældende regler foretages en løbende opfølgning af programmets resultater. Undervisningsministeriet bidrager til finansieringen af udviklingsprogrammet, herunder evalueringen, med en samlet bevilling på 45 mill. kr. fordelt over 4 år.

Initiativ til konkrete projekter
Med folketingsbeslutningen om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser har Folketinget fastlagt programmets overordnede mål. I samarbejde med interessenterne har Undervisningsministeriet herefter med dette hæfte konkretiseret programmets mål og rammer og afgrænset de centrale indsatsområder. Det er tænkt som et decentralt program, og ministeriet ser derfor frem til, at de næste konkrete initiativer bliver taget af de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner.

Tidsfrister vedr. forsøg og udviklingsarbejde
Den del af udviklingsprogrammet, der gennemføres i form af forsøg og udviklingsarbejde og som kræver Uddannelsesstyrelsens godkendelse, jf. indledningen til hæftets kapitel 4, følger de sædvanlige og særskilt meddelte procedurer for forsøg på de enkelte uddannelsesområder. For de almengymnasiale uddannelser henvises til Uddannelsesstyrelsens skrivelse herom af 4. juni 1999.

Ansøgningsfristen for forsøg og udviklingsarbejde på alle gymnasiale uddannelser er den 15. november året forud for forsøgets iværksættelse, dog 31. december 1999 for de projekter der iværksættes i år 2000. For eksamensforsøg på de almengymnasiale uddannelser er ansøgningsfristen 15. oktober 1999.

Forsøgsrapport og rapportresum‚ skal være Uddannelsesstyrelsen i hænde senest 15. september, det år forsøget afsluttes.

Erfaringsopsamling og evaluering
Uddannelsesstyrelsen sikrer, at der udarbejdes årlige oversigter over større forsøg og udviklingsarbejder, og at der gennemføres ekstern evaluering og erfaringsopsamling inden for de centrale temaer. Erfaringerne vil blive forelagt for programmets fællesudvalg, referencegruppe og følgegrupper. Erfaringerne formidles løbende til skoler og uddannelsesinstitutioner via nyhedsbreve, rapporter, konferencer og kurser - samt via internettet på adressen http://www.uvm.dk/gymnasie/udvikling.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel