[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Forord

Med tilslutning fra samtlige partier vedtog Folketinget i april 1999 regeringens forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser. Med denne beslutning blev der skabt enighed om de overordnede mål for udviklingen inden for ungdomsuddannelserne. Denne enighed tillægger jeg meget stor betydning.

Udviklingsprogrammet skal ses som led i en samlet indsats, der skal føre til, at stort set alle unge begynder på en ungdomsuddannelse, og at frafaldet fra uddannelserne reduceres mest muligt. Så vidt muligt skal det være sådan, at alle unge får en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Blandt regeringens øvrige initiativer spiller især den ny lov om erhvervsuddannelserne en vigtig rolle. Ikke mindst forventer jeg, at de tekniske erhvervsuddannelser vil yde et væsentligt bidrag til at opfylde udviklingsprogrammets målsætning.

Konkret er det regeringens mål, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse (i dag er andelen på 83%), og at 50% skal have en videregående uddannelse (andelen er i dag på 42%).

Jeg lægger vægt på, at udviklingsprogrammet gennemføres med den bredest mulige tilslutning, medvirken og engagement. Derfor er den konkretisering af folketingsbeslutningens mål og principper, der nu foreligger med dette hæfte, udarbejdet i tæt dialog med de mange interessenter på området.

Konkretiseringen er især foretaget med sigte på de gymnasiale uddannelser, men vedrører også det samlede samspil mellem uddannelserne. Med udgangspunkt i de enkelte uddannelsers nuværende identitet bliver der lagt vægt på udvikling af den enkelte uddannelse, på udvikling af klare profiler for hver af uddannelserne og på udvikling af større fleksibilitet mellem uddannelserne. Desuden spiller overgangene fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse en vigtig rolle.

Ungdomsuddannelserne skal hver for sig og samlet udvikles sådan, at uddannelserne tilgodeser både den enkelte unges uddannelsesbehov og samfundets behov set i lyset af de store teknologiske og globale udfordringer, vi står overfor. Gennem fornyelse af såvel struktur og indhold som arbejds- og eksamensformer i de enkelte uddannelser skal udviklingsprogrammet bidrage til at sikre bedre sammenhæng og større rummelighed i uddannelsessystemet og til at øge de faglige og personlige udfordringer for alle unge. Ungdomsuddannelserne skal gennem denne fornyelse tilgodese og udvikle det enkelte menneskes evner og interesser og sikre, at alle unge - eventuelt efter gennemført videregående uddannelse - får mulighed for at indgå i arbejdslivet.

Hæftet henvender sig især til de mange skoler og uddannelsesinstitutioner inden for ungdomsuddannelserne samt til brugerne og interessenterne i forventning om, at de mange parter vil tage udviklingsprogrammets udfordringer op.

Margrethe Vestager
Undervisningsminister
September 1999


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel