[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt

Bestemmelser i Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt vedrørende praktikuddannelsen (s. 13-15):

Praktikuddannelsen er en fortsættelse af undervisningen i skoleperioderne med det formål, at eleven inddrager teorien i praksis.

Praktikuddannelsen skal tilrettelægges således, at der er en niveaustigning i opgavernes kompleksitet fra Praktik 1 til Praktik 2.

Elevens evne til samarbejde og kommunikation skal fortsat udvikles.

Praktikuddannelsens organisering

Ifølge bekendtgørelsen om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv. udgør praktikuddannelsen et halvt år. Praktikuddannelsen er placeret som to praktikperioder på henholdsvis ca. 14 uger og ca. 10 uger.

Skolen og praktikstedet har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af uddannelsen, og for at der sikres tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

Første praktikperiode skal fortrinsvis være et dagtilbud for børn, medens anden praktikperiode kan være et dag- eller døgntilbud til børn, unge eller voksne med socialpædagogiske behov. Praktikstedet har ansvaret for elevens praktikuddannelse og vejledning i forbindelse hermed. Praktikstedet tilrettelægger praktikken, sådan at eleven opnår forskellige og varierede erfaringer inden for det pædagogiske område.

Mål for praktikundervisningen

Eleven skal i følge bekendtgørelsen tilegne sig:

 • handleberedskab i forhold til det praktiske pædagogiske, forebyggende og omsorgsrettede arbejde i institutioner og dagpleje,
 • erfaringer i selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre forskellige pædagogiske og omsorgsrettede opgaver, herunder at udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå i tværfagligt samarbejde,
 • øvelse i, hvordan pædagogisk praksis planlægges, begrundes og gennemføres ud fra et praktiksteds forudsætninger og mål,
 • indsigt i egne styrker og svagheder samt personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Praktikundervisningens tilrettelæggelse

Praktik 1:

Praktikundervisningen tager udgangspunkt i grundlæggende pædagogiske arbejdsopgaver, der er almindeligt forekommende.

Praktik 1 er en del af undervisningen om børns behov og udvikling og tager udgangspunkt i børn med normale behov.

Mål for praktik 1:

Eleven skal opnå:

 • opmærksomhed over for, hvordan voksne og børn kan være sammen på en udviklende måde med respekt for den enkelte,
 • forståelse for den voksnes ansvar for børnenes trivsel og udvikling,
 • øvelse i at iagttage børn og børns leg,
 • øvelse i at planlægge, gennemføre og evaluere grundlæggende pædagogiske forløb, herunder kreative og fysiske aktiviteter,
 • færdighed i at udføre dagligt praktisk arbejde i hjem og institution, og i at engagere børn, unge og voksne heri,
 • øvelse i at iværksætte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter i hjemmet, udendørs og i institutionerne,
 • færdighed i kommunikation, kontaktformer og konfliktløsning,
 • færdighed i samarbejde med forældre, ledere, kolleger og andre faggrupper,
 • viden om kommunens politik og indsats på området,
 • viden om den kommunale beslutningsprocedure på området,
 • viden om lokale tilbud til børn og unge,
 • færdighed i at anvende rette arbejdsstillinger.

Praktik 2:

Praktikundervisningen tager udgangspunkt i grundlæggende pædagogiske arbejdsopgaver, der er almindeligt forekommende.

Praktik 2 er en del af undervisningen om grupper med særlige pædagogiske behov og tager udgangspunkt i børn, unge og voksne, der er anderledes. Det kan være mennesker med en anderledes etnisk, social, religiøs eller kulturel baggrund. Ligesom det kan være mennesker med handicap.

Gennem mødet med det anderledes udvikles eleven såvel fagligt som personligt.

Mål for praktik 2:

Eleven skal opnå:

 • færdigheder i at arbejde med børn med særlige behov,
 • opmærksomhed på den personlige integritets betydning i arbejdet med mennesker med fysisk, psykisk eller sociale vanskeligheder,
 • øvelse i at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb, herunder kreative og fysiske aktiviteter,
 • færdighed i at udføre dagligt praktisk arbejde i hjem og institution og i at engagere børn, unge og voksne heri,
 • øvelse i at iværksætte sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter i hjemmet, udendørs og i institutionerne,
 • færdighed i kommunikation, kontaktformer og konfliktløsning,
 • færdighed i samarbejde med forældre, ledere, kolleger og andre faggrupper,
 • indsigt i relevante brugergruppers indflydelse og kompetence,
 • viden om kommunens politik og indsats på området,
 • viden om den kommunale beslutningsprocedure på området,
 • viden om lokale tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov,
 • færdighed i at anvende rette arbejdsstillinger.

Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel