[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Bestemmelser i Uddannelsesordning for den grundlæggende pædagogiske uddannelse i Århus Amt vedrørende standpunktsbedømmelser

Praktikuddannelsen omfatter følgende standpunktsbedømmelser:

 • vejledende skriftlig midtvejsevaluering i hver praktikperiode,
 • standpunktsbedømmelse efter hver praktikperiode.

Vejledende midtvejsevaluering i praktikperioder

Midt i praktikforløbet afholdes en samtale mellem eleven og vejlederen med henblik på at give eleven en tilbagemelding på faglig og personlig udvikling i forhold til mål for praktikundervisningen. Samtalens konklusioner formuleres i en skriftlig midtvejsevaluering.

Standpunktsbedømmelse i praktikken

Hver praktikperiode afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Bedømmelsen afgives af praktikstedet og skal begrundes skriftligt. Ved bedømmelsen anvendes "Godkendt/Ikke godkendt".

Alle praktikperioder skal være bestået med "Godkendt", førend eleven kan gå op til den afsluttende mundtlige prøve.

Helhedsevaluering

Der afholdes helhedsevaluering, såfremt ét af følgende forhold gør sig gældende:

 • når et praktikforløb bedømmes med "Ikke godkendt",
 • når afsluttende prøve bedømmes med en karakter under 6,
 • når gennemsnittet af standpunktskarakterer og prøvekarakterer i områdefag og dansk er under 6, eller et af fagene bedømmes med karakteren 00,
 • når et områdefag ved standpunktskarakter eller prøve bedømmes med en karakter under 6,
 • når elevens fravær giver anledning til overvejelser om elevens egnethed til fortsat uddannelse.

Formålet med helhedsevalueringen er at give en helhedsbedømmelse af elevens uddannelsessituation, herunder elevens adgang til omprøve, nyt praktikforløb med efterfølgende standpunktsbedømmelse, samt fornyet standpunktsbedømmelse i områdefagene.

I en helhedsevaluering deltager repræsentanter fra skolen, ansættende myndighed evt. repræsentanter fra praktikken og eleven med bisidder.

I en helhedsevaluering vil indgå:

 • lærernes indtryk fra undervisningen,
 • udtalelser fra praktiksteder,
 • elevens fravær i skoleperioder og praktikperioder,
 • elevens egen opfattelse af situationen.

I helhedsevalueringen træffes afgørelse om elevens fortsatte uddannelsesforløb. Findes eleven egnet til uddannelse, fastsættes formen og tidsfrister for ombedømmelse eller omprøve. I helhedsevalueringen tages ligeledes stilling til elevens fortsatte uddannelsesplan herunder en eventuel forlængelse af uddannelsesforløbet.

Regler for indgivelse af klager til fællesbestyrelsen

Klager over skolelederens afgørelser i spørgsmål vedrørende uddannelsen og klager over en eksamination indbringes for Fællesbestyrelsen.

Klagen sendes til skolen, som videresender den til Fællesbestyrelsen.

Der er ingen klagefrist, men det henstilles, at klagen fremsendes senest fire uger efter, at klageren er gjort bekendt med skolelederens afgørelser eller en eksamination/karaktergivning har fundet sted.

Fællesbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Fraværsbestemmelser

Hele uddannelsen er obligatorisk, og der er mødepligt.

Ved sygdom giver eleven besked til skole og/eller ansættelsessted. Ved fravær i skole- og praktikperioder tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til, om der skal foretages en helhedsevaluering omhandlende elevens fortsatte uddannelsesforløb. Skole og praktiksted underretter hinanden, såfremt en elev har så stort fravær, at der opstår usikkerhed, om målene for perioden kan nås.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel