[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Samarbejde mellem skole- og praktikuddannelse

Den pædagogiske grunduddannelse er en vekseluddannelse. Skolen og praktikstedet har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af uddannelsen, og for at der sikres tæt sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

Elevens udbytte af undervisningen afhænger på alle måder af et godt samarbejde mellem de to uddannelsessteder - social- og sundhedsskolen og praktikstedet. Løbende informeres og involveres praktikstedet i elevens uddannelse, sådan at praktikstedet har de bedste forudsætninger for at tilrettelægge praktikuddannelsen.

Observations- og øvelsespraktik

En del af skoleundervisningen kan lægges som observations- og øvelsespraktik.

Tidligt i uddannelsesforløbet vil eleven blive introduceret til sit første praktiksted ved at komme i en kortere observationspraktik. Observations- og øvelsespraktik foregår i den samme institution, som er praktiksted for eleven i første praktikperiode.

Formålet er, at elev og praktiksted tidligt får etableret et samarbejde om elevens uddannelse. Praksis kan på den måde inddrages og give reel inspiration til elevens skoleuddannelse.

Praktikbesøg

Formålet med besøget er få en formel anledning til at diskutere elevens arbejde med målene for praktikperioden med elev og vejleder. Læreren får på den måde en kontinuerlig kontakt med praktikstedet og personalet på institutionen til gavn for samarbejdet.

Vi forestiller os, at samtalen indeholder følgende punkter:

  • elevens standpunkt i forhold til målene,
  • hvordan eleven har udviklet sig i praktikforløbet,
  • hvordan eleven søger/modtager/anvender vejledningen,
  • hvordan eleven oplever de tildelte opgaver i praktikken,
  • hvad skal eleven især arbejde med resten af praktikken.

Skolen træffer aftale om praktikbesøg midtvejs i forløbet.

Praktikbesøget har en varighed af ca. en time.

Studiedage i praktikperioderne

Fire dage fra skoleperiode 2 er placeret som undervisning på enkeltdage i praktikperioderne.

Studiedagene er teoriundervisning, som er placeret på enkeltdage i praktikken. Studiedagene afholdes på skolen sammen med lærerne. Studiedagene supplerer vejledningssamtalerne, idet indholdet på disse dage blandt andet er tilrettelagt ud fra de oplevelser, som eleverne bringer med fra praktikken. Studiedagene er for eleven et bindeled mellem skole og praktiksted.

Arbejdsbogen

Skolen forventer, at eleven under hele uddannelsen skriver arbejdsbog. Arbejdsbogen er et arbejdsredskab, hvor eleven har mulighed for at vise, at han kan tage ansvar for egen uddannelse. Eleven kan her kontinuerligt beskrive, hvilke faglige og personlige overvejelser han har i forbindelse med sin skole- og praktikuddannelse.

Arbejdsbogen er ligeledes et samarbejdsredskab mellem elev, lærere og vejledere i praktikken.

I arbejdsbogen synliggør eleven sine overvejelser om det daglige arbejde, ikke bare for sig selv, men også for andre. Bogen kan også bruges til at skrive i, når eleven undrer sig eller finder noget vanskeligt.

Arbejdsbogen kan bruges i elevens forberedelse til vejledningssamtaler.

Ved at nedskrive sine refleksioner, fastholder eleven overvejelser over årsager, forklaringer og løsningsforslag, som kan være grundlaget for vejledning og undervisning.

Praktikvejlederen kan ved at læse elevens faglige og personlige overvejelser følge elevens udvikling. Det er derfor en god idé for praktikvejlederen at læse elevens arbejdsbog før en vejledningssamtale. Små skriftlige tilbagemeldinger fra praktikvejlederen kan give eleven ideer til yderligere refleksioner,

ligesom det virker motiverende for elevens arbejde med arbejdsbogen.

Vejledermøder/kurser

Forud for en praktikperiode afholder skolen et møde for praktikvejledere og praktikansvarlige, hvor målene for praktikperioden drøftes og eventuelle tvivlsspørgsmål kan diskuteres.

Efter hver praktikperiode vil skolen indkalde til et evalueringsmøde for praktikvejledere.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel