[Billede: Undervisningsministeriets logo]


Kommunalbestyrelsens tilsynspligt

Folkeskolen er en kommunal/amtskommunal opgave, som kommunalbestyrelsen/amtsrådet har det overordnede ansvar for. Det medfører, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der fastsættes mål og rammer for skolernes virksomhed, og at skolerne råder over de nødvendige ressourcer, så de inden for de givne rammer kan leve op til folkeskolelovgivningen mv.

En vigtig opgave for kommunalbestyrelsen er derfor at vedtage en målsætning, der på den ene side klart fremlægger kommunalbestyrelsens overordnede hensigt med det kommunale skolevæsen, og på den anden side giver skolerne frihed til at fortolke målsætningen og selv finde de værktøjer, de vurderer som bedst egnede til at føre målsætningen ud i livet. Den kommunale styrelseslov forpligter den enkelte kommunalbestyrelse til at redegøre for de vigtigste ydelser, kommunens borgere tilbydes eller vil blive tilbudt. Redegørelsen skal udgives mindst hvert andet år, og den skal også indeholde oplysninger om de mål, kommunalbestyrelsen har sat for udviklingen af de forskellige områder. Enhver interesseret borger kan på grundlag af denne redegørelse og vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen følge med i de mål og rammer, der er udstukket for kommunens skolevæsen.

Ifølge folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med skolernes virksomhed for at sikre, de enkelte skoler lever op til lovens forskrifter samt de rammer og retningeslinier, kommunalbestyrelsen selv har fastsat. Kommunalbestyrelsen kan besigtige skolerne og har pligt til at gribe ind over for de ansvarlige, hvis den finder det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen kan bede skolerne om alle oplysninger vedrørende den pågældende skoles virksomhed. En skole er en selvstændig forvaltningsmyndighed, og udveksling af oplysninger skal derfor følge forvaltningslovens almindelige regler om udveksling af oplysninger mellem forskellige myndigheder. Det betyder, at en skoles oplysninger om en elevs rent private forhold ikke umiddelbart kan videgives til kommunen.

Hvis kommunalbestyrelsen efterlever folkeskolelovgivningen, har undervisningsministeren ingen kompetence til at gribe ind. Det gælder både den måde, hvorpå kommunalbestyrelsen vedtager at udfylde de givne rammer og indholdet af de konkrete afgørelser, kommunalbestyrelsen træffer.

 

Budget

Kommunalbestyrelsen tildeler hver skole en sum penge - en bevillingsramme. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse på forhånd beslutte, hvad en del af pengene skal bruges til og sætte rammer for, hvordan andre kan anvendes.

Når først rammerne er udstukket, og skolerne har modtaget bevillingerne, kan kommunalbestyrelsen normalt ikke ændre en skoles budgetmæssige dispositioner som led i sin tilsynsbeføjelse. Heller ikke hvis kommunalbestyrelsen ikke er enig i skolens dispositioner. Det gælder naturligvis kun så længe, skolen og skolebestyrelsen overholder de givne rammer og retningslinier. Kommunalbestyrelsen kan dog ændre rammerne med henblik på fremtidige beslutninger. For eksempel kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der på skolens budget året efter skal afsættes et større beløb til bygningsvedligeholdelse end tidligere.

 

Undervisningspligt

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at alle undervisningspligtige børn, der bor eller opholder sig i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Med mindre forældrene ønsker, at barnet opfylder undervisningspligten et andet sted, indskrives barnet som hovedregel i folkeskolen i det distrikt, det bor. Tilsynspligten indebærer, at kommunen skal have nøje kendskab til, hvor og hvordan hvert enkelt barn i kommunen opfylder undervisningspligten.

Her i landet er der undervisningspligt, men ikke skolepligt. Derfor kan de forældre, der fx ikke ønsker, at deres barn undervises i en folkeskole, en fri grundskole eller anden skoleform, vælge selv at sørge for undervisningen. Denne form for undervisning er defineret som hjemmeundervisning og finder sted efter reglerne i kapitel 8 i loven om friskoler og private grundskoler. Udgifterne til denne form for undervisning skal forældrene selv afholde. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, barnet får i hjemmet. Det sker i praksis ved, at kommunalbestyrelsen udpeger en tilsynsførende.

Ifølge lov om social service skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der findes det fornødne antal pladser på daginstitutioner for børn og unge. For at opfylde denne forpligtelse kan kommunalbestyrelsen beslutte at oprette skolefritidsordninger i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 4. Forældrene har imidlertid ikke et lovmæssigt krav på at få deres barn optaget i en skolefritidsordning eller i dagtilbud på grundlag af loven om social service.

 

 Forsiden | Forrige Kapitel | Næste kapitel