[Billede: Undervisningsministeriets logo]


Tilsynsrådet

De afgørelser, kommunalbestyrelsen træffer i forbindelse med folkeskoleloven kan ikke ankes til en højere administrativ myndighed. Hvis man mener, at kommunalbestyrelsen har truffet en ulovlig beslutning, kan sagen indbringes for amtets tilsynsråd. Tilsynsrådet er den myndighed, der fører tilsyn med primærkommunerne, og de nærmere regler findes i den kommunale styrelseslov.

Hver amtsrådskreds har et tilsynsråd, der består af amtmanden samt 4 andre medlemmer valgt af og blandt medlemmerne i amtsrådet.

Hvis tilsynsrådet mener, en beslutning er ulovlig, kan det pålægge kommunalbestyrelsen at ændre sin afgørelse. Hvis afgørelsen er klart ulovlig, kan tilsynsrådet kræve, at kommunalbestyrelsen betaler tvangsbøder. Kommunalbestyrelsen kan anke tilsynsrådets afgørelser til indenrigsministeren, der har tilsynet med amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

Enhver part i sagen har desuden mulighed for at rejse sag ved de almindelige domstole, der har den endelige afgørelse i spørgsmål om fortolkning af lovgivningen.

 Forsiden | Forrige Kapitel