Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoHvornår kan hvilke sanktioner komme på tale?

Det er meget forskelligt, i hvilket omfang skolerne anvender sanktioner – ligesom det er forskelligt, hvor grov en forseelse skal være, før der sanktioneres.

Af Skole og Samfunds undersøgelse fra 2005 fremgår det, at de sanktioner, der bruges oftest, er en samtale med eleven på skolelederens kontor, eller at der sendes brev til forældrene. Også sanktionen at sende eleven uden for døren anvendes ofte. Eftersidninger anvendes derimod mere sjældent ifølge undersøgelsen, idet 85 procent af skolerne svarer, at de sjældent eller aldrig giver eftersidninger. Udelukkelse af eleven fra undervisningen i op til en uge og overflytning til parallelklasse er sanktioner, der anvendes i endnu mindre omfang.

Det er yderst positivt, når adfærdsmæssige problemer ophører efter en samtale med eleven og eventuelt med forældrene, uden at der er behov for yderligere sanktioner – og bestræbelserne bør gå i retning af at skabe et miljø på skolen, hvor problemer hovedsagelig klares ad denne vej.

Hvis den ringe anvendelse af sanktioner derimod er begrundet i, at skolerne lader stå til over for forstyrrende adfærd mv., er der ingen grund til at glæde sig over undersøgelsesresultater om, at der sjældent anvendes indgribende sanktioner. Generelt gælder det, at skolen (lederen, lærere og øvrigt pædagogisk personale) aldrig bør ignorere adfærd, hvor en elev skader andre eller vedvarende forstyrrer andre elevers ret til at lære (ved for eksempel gentagne gange højlydt at råbe op eller på anden måde genere de øvrige elever).

Nedenfor er opstillet eksempler på sanktioner, der kan anvendes i forskellige situationer. De sanktioner, der er nævnt i eksemplerne, er såvel sanktioner, som er fastsat i bekendtgørelsen om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen, som øvrige sanktioner inden for rammerne af bekendtgørelsen.

Sanktionerne bør anvendes, så de opleves som en konsekvens af adfærden og ses i forhold til skolens ordens- og samværsregler.Uden for døren:
Eleven har udvist en så forstyrrende adfærd i timen, at det har vanskeliggjort lærerens undervisning af klassen. Eleven har anvendt groft sprog, talt nedsættende til en anden elev eller generet en anden elev på anden vis. Skoler, som ser sig nødsaget til at anvende denne sanktion i større udstrækning, bør sikre sig, at der er en anden undervisningsmulighed/et tilsyn – et “pusterum” – til de pågældende elever, så de ikke forstyrrer andre elever/klasser.

Pålæg om at være sammen med gårdvagt i et antal frikvarterer:
Eleven har gentagne gange drillet eller chikaneret andre elever i frikvartererne eller udøvet hærværk, og samtaler og advarsler har ikke hjulpet.

Eftersidning:
Eleven har gentagne gange ikke lavet sine lektier på grund af glemsomhed eller manglende tid på grund af fritidsinteresser eller andet. Eleven møder ofte for sent til undervisningen, og samtaler med eleven og forældrene har ikke hjulpet.

Overførsel til undervisning i anden klasse i enkelte timer eller resten af dagen:
Eleven har udvist en så forstyrrende adfærd, at de øvrige elevers mulighed for at få udbytte af undervisningen vanskeliggøres væsentligt.

Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge (elever på 3.-10. klassetrin):
Eleven har gentagne gange udvist en grov eller krænkende adfærd over for andre elever eller over for lærerne, for eksempel ved at slå, håne eller sabotere undervisningen. Samtaler med elev og forældre samt påtaler og advarsler har ikke hjulpet.
Eleven har én gang udvist en så grov adfærd over for andre elever eller lærere (for eksempel truet med kniv), at eleven udelukkes uden forudgående advarsel.

Varig overflytning til en parallelklasse ved samme skole (elever på 3.-10. klassetrin):
Eleven har gentagne gange udvist en så grov og forstyrrende adfærd, at hele klassens undervisningsmiljø påvirkes negativt. Samtaler med og advarsler over for elev og forældre har ikke hjulpet, og det vurderes, at der vanskeligt kan etableres et rimeligt undervisningsmiljø i klassen med elevens fortsatte tilstedeværelse.
Eleven har chikaneret læreren eller en anden elev så alvorligt, at elevens fortsatte tilstedeværelse i klassen vil være nedværdigende eller krænkende for den pågældende.

Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen (elever på 3.-10. klassetrin):
Eleven har udvist en så ualmindelig grov eller krænkende adfærd over for andre elever eller skolens medarbejdere, at det ikke findes forsvarligt over for skolens øvrige elever og medarbejdere at lade eleven fortsætte ved skolen.

Udskrivning af folkeskolen (kan kun anvendes for elever på 10. klassetrin):
Hvis alle øvrige foranstaltninger ikke har haft effekt, kan der undtagelsesvis og under skærpede omstændigheder ske udskrivning af elever på 10. klassetrin.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen" som kapitel 5 af 9
© Undervisningsministeriet 2006

Forrige kapitel Til forsiden tom
Til sidens top