Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoForord

I sommeren 2005 nedsatte undervisningsminister Bertel Haarder “Udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen”. Udvalget, der består af repræsentanter fra skolens verden, blev nedsat på baggrund af de senere års debat om uro, dårlig adfærd, manglende disciplin og mobning i folkeskolen. Ministeren pegede på væsentligheden af, at der sættes ind, når elever tyranniserer hinanden med uro og mobning, og at det ikke er acceptabelt, hvis forældre føler sig presset til at tage deres børn ud af skolen, fordi der ikke bliver grebet ind over for mobning og problemer med grovheder mellem eleverne.

Denne vejledning, som udsendes til alle landets folkeskoler, er et resultat af arbejdet i “Udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen”. Udvalget har gennem sit arbejde også fundet behov for visse regelændringer på området, hvilket vi har afgivet indstilling til undervisningsministeren om.

Det er tanken, at vejledningen skal virke som inspiration for skolerne og forældrene. Jeg anser et klart værdigrundlag som en nødvendig forudsætning for en velfungerende skole. Et vigtigt budskab i forskningsprojektet “De gode eksempler” fra 2004 var påvisningen af, at de skoler, der opnåede de bedste resultater, var kendetegnet ved et klart værdigrundlag – ligesom de også var bedst til at bryde den negative sociale arv. For skoler, der har et klart værdigrundlag, vil tydelige og kendte regler om adfærd og omgangstone være en naturlig følge.

Vejledningen beskriver konkrete handlemuligheder for forældrene, skolebestyrelsen, skolelederne, lærerne og det øvrige pædagogiske personale i forhold til at forbedre elevernes adfærd og trivsel i vore folkeskoler. Vejledningen indeholder også konkrete eksempler på, hvornår det kan være på sin plads at anvende forskellige sanktioner over for eleverne.

Desuden formidles en række gode eksempler fra skoler, som er nået langt med at skabe ro og disciplin. Eksempler, som – håber vi – kan give inspiration for andre skoler. Eksemplerne illustrerer mangfoldigheden i de muligheder, skolerne har, for at gøre noget ved problemer med manglende disciplin. For der findes ikke nogen simpel eller entydig opskrift på, hvordan skoler skal handle i specifikke situationer. Det afhænger ganske af den enkelte skoles særlige problemer. Men uanset hvilken skole det drejer sig om, bør der være klare retningslinjer for, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er acceptabelt – og konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne bør være klare og kendte.

Det viser sig, at der heldigvis er mange skoler, der har fastsat retningslinjer for god adfærd eller har iværksat tiltag mod mobning. Bagerst i hæftet er indsat en liste over skoler, der har gjort en aktiv indsats i den retning. Listen omfatter de skoler, der ved et rundspørge har meldt tilbage, at de har retningslinjer på området. Der vil derfor være mange skoler i landet, der ikke kan genfinde sig selv på listen, selvom de har fastsat sådanne retningslinjer. Men oversigten viser det glædelige, at der på rigtig mange skoler gøres en indsats for at opnå eller opretholde god trivsel. Og vi håber, at oversigten vil være en hjælp for skolerne, idet vi opfordrer til, at man med vejledningen finder anledning til at gennemdrøfte egen praksis og erfaringsudveksle med andre skoler.

Jeg håber, denne vejledning vil give skolerne ideer til at håndtere de udfordringer, der er i dagens skoleliv. Samtidig vil jeg takke alle dem, der har bidraget med input og perspektiver på de mangeartede problemstillinger, der er knyttet til spørgsmål om uro, god adfærd og mobning i folkeskolen.

KATHRINE LILLEØR

Formand for Udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen

Marts 2006

Medlemmer af Udvalg om disciplin, god adfærd og mobning i folkeskolen

Formand: Sognepræst, ph.d. Kathrine Lilleør

Lederforeningen i Danmarks Lærerforening: Viceskoleinspektør Lotte Hansen

Danske Skoleelever: Formand Alexander G. Petersen

Danmarks Skolelederforening: Skoleinspektør Preben Kimergård

Skole og Samfund: Næstformand Solveig Gaarsmand

Børne- og kulturchefforeningen: Skolechef Kirsten Berntsen

Danmarks Lærerforening: Hovedbestyrelsesmedlem, lærer Peter Hess-Nielsen

Udpeget af undervisningsministeren: Skoleleder Henning Grønborg, Bakkeskolen i Esbjerg

Udpeget af undervisningsministeren: Skoleinspektør Lise W. Egholm, Rådmandsgades Skole i København

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen " Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen " som Forord
© Undervisningsministeriet 2006

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top