[ Billede: Undervisningsministeriets logo ]

 

 

 

Forudsætninger for en god praktikuddannelse

Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsskolesystemet i Århus Amt har udarbejdet en pjece om Forudsætninger for en god praktikuddannelse.

Pjecen er rettet især mod social- og sundhedsuddannelserne, men de overordnede betragtninger kan bestemt bruges i den grundlæggende pædagogiske uddannelse. Væsentlige afsnit fra pjecen er bearbejdet og tilpasset det pædagogiske område, indholdet og intentionerne er de samme:

Pjecen skal opfattes som vejledende og støttende i arbejdet med at udforme en god praktikuddannelse.

Overordnede krav til praktikstedet

Det er nødvendigt, at praktikstedet udviser forståelse for, at eleven primært er uddannelsessøgende og sekundært udfører arbejdsopgaver i forbindelse med læring.

Dette kræver, at praktikstedet har gjort sig sin dobbeltrolle klar som henholdsvis ansvarlig for det pædagogiske arbejde i institutionen og som uddannelsessted.

Praktikuddannelsen er afgørende for elevens muligheder for at erhverve sig de kvalifikationer, som er en forudsætning for udøvelsen af den pågældendes virksomhed.

Alle elever skal være tilknyttet en praktikvejleder, som har de nødvendige faglige og pædagogiske kvalifikationer, samt tidsmæssige ressourcer.

Det er ligeledes en forudsætning, at vejlederen har den nødvendige tid og mulighed for at holde sig orienteret om den pågældende uddannelse.

Der må ved tilrettelæggelse af arbejdstid tages højde for, at eleven får mulighed for at arbejde med praktikvejleder og andre fagligt kompetente personer, således at instruktion, vejledning, refleksion og læring kan tage udgangspunkt i aktuelle praksissituationer. Det er praktikstedets ansvar, at praktikvejledernes indsigt og kvalifikationer til stadighed ajourføres og udvikles.

Praktikstedets overvejelser om kontinuerlig evaluering og respons, samt bedømmelsesgrundlaget må være tydeliggjort og kendt af vejleder og elev.

Praktikuddannelsen må være tilrettelagt i overensstemmelse med betingelserne, som de er opstillet i uddannelsesordningen for den grundlæggende pædagogiske uddannelse.

Beskrivelse af praktikstedet

Af hensyn til elevens introduktion og til afklaring af uddannelsesmuligheder og vilkår, er det hensigtsmæssigt, at der foreligger en skriftlig beskrivelse af det enkelte praktiksted.

Beskrivelsen skal indeholde:

 • praktikstedets navn og placering i organisationen,
 • institutionens mål, værdigrundlag,
 • praktikstedets opgaver, brugergrupper m.m.
 • arbejdets organisering,
 • igangværende kvalitetsudvikling eller fokus for udviklingsprojekter,
 • organisering af praktikvejledningen,
 • specifikke uddannelsestilbud i praktikuddannelsen,
 • forventninger til den enkeltes studieindsats og det indbyrdes samarbejde,
 • evt. studiedage.

Strukturering af praktikforløbet

Det anses for hensigtsmæssigt, at praktikperioderne er struktureret i delperioder med tilpasset oplæring og evaluering.

Mål og delmål bør drøftes af praktikvejleder og elev i fællesskab. Det er nødvendigt, at evaluering og justering i forhold til den enkelte elev løbende finder sted.

Praktikperioderne kan hensigtsmæssigt opdeles på følgende måde:

Før praktikstart

Den information eleven får tilsendt:

 • beskrivelse af praktikstedet,
 • program for introduktionsperioden,
 • personlige tjenestetider.

Introduktionsperioden (2 uger)

 • kort samtale med vejleder den 1. dag vedrørende gensidige forventninger,
 • præsentation af praktikstedet herunder fysiske rammer,
 • præsentation af væsentlige samarbejdspartnere,
 • orientering om praktikstedets tilbud og muligheder for oplæring,
 • redegørelse for praktikstedets pædagogiske overvejelser og krav til eleven,
 • eleven formulerer personlige mål for perioden i relation til egne forudsætninger, de generelle mål for perioden, samt praktikstedets muligheder. Målene drøftes med praktikvejlederen,
 • praktikkens organisering skal give mulighed for daglig oplæring og opfølgning.

Oplæringsperioden

I denne periode må det forventes, at der skal finde megen information, instruktion og vejledning sted i tilknytning til udførelsen af konkrete opgaver.

Eleven må forventes at arbejde under tilsyn af en erfaren fagperson. Når udførelsen af opgaven er kontrolleret, øges selvstændigheden, og opsynet mindskes.

I oplæringsperioden skal der være ugeopfølgninger med fortløbende evaluering og planlægning.

Midtvejsevaluering

Midt i praktikforløbet gennemføres en samtale mellem eleven og vejlederen med henblik på at give eleven en tilbagemelding

på faglig og personlig udvikling i forhold til mål for praktikundervisningen. Nødvendige justeringer i forhold til kommende periode aftales. Samtalens konklusioner formuleres i en skriftlig midtvejsevaluering (se skema side 19).

Selvstændighedsperioden

I denne periode vil der stadig blive introduceret nye opgaver og oplæring vil finde sted, men eleven skal i stigende grad vise selvstændighed i overensstemmelse med de formulerede mål.

Ved afslutning af denne periode skal der udfærdiges standpunktsbedømmelse, som skal begrundes. Standpunktsbedømmelsen gennemgås med eleven. (Se skema side 28)

Praktikvejlederens ansvar og opgaver

Praktikvejlederen har det pædagogiske ansvar for, at eleven får mulighed for at opøve den praksiskompetence, som er angivet i målene for den pågældende periode.

Praktikvejlederen er ansvarlig for at være orienteret om den grundlæggende pædagogiske uddannelses udformning og mål.

Praktikvejlederen skal sammen med eleven afklare gensidige forventninger, og drøfte de individuelle mål med eleven.

Praktikvejlederen skal i relation til uddannelsesmålene og elevens forudsætninger vurdere, hvilke aktiviteter og opgaver der er relevante.

Praktikvejlederen skal i konkrete situationer forholde sig til den uddannelsesmæssige relevans, herunder om det er:

 • viden, der skal afprøves,
 • korrekt udførelse af handlinger, der skal efterprøves,
 • identitet som fagperson, der skal styrkes,
 • holdning, der skal påvirkes.

Praktikvejlederen skal støtte indlæringen ved at sikre mulighed for eftertanke, refleksion og fordybelse.

Praktikvejlederen skal etablere kontinuerlige samtaler med eleven med henblik på læringsprocessen og målopfyldelsen.

Eleven skal opmuntres til at fremkomme med sin viden og overvejelser, så refleksionen og anvendelsen af viden støttes.

Praktikvejlederen skal sammen med eleven vælge og anvende relevante metoder og redskaber som f.eks. arbejdsbogen.

Praktikvejlederen er ansvarlig for at udforme standpunktsbedømmelse og gennemgå denne med eleven.

Elevens ansvar

Eleven har gennem teoriundervisning haft mulighed for at erhverve sig ny og aktuel viden. Eleven forventes at vise studieaktivitet ved at møde teoretisk velforberedt og parat til at dele sin viden med andre. Eleven er anvarlig for at orientere sig i det udsendte materiale og kontakte praktikstedet, hvis hun ikke har modtaget noget.

Eleven har til opgave at udarbejde skriftlige, individuelle mål, samt justere dem efter aftale med praktikvejlederen.

Alle elever forventes at vise studieaktivitet ved at møde på aftalte tidspunkter, være opsøgende i forhold til egne uddannelsesmål, vise engagement og nysgerrighed og tage initiativer til at søge vejledning.

Eleven skal deltage i vurdering af egnede metoder og redskaber til læring i praksis.

Det forventes, at eleven viser ansvar for samarbejdet på praktikstedet ved at være åben og imødekommende over for stedets kultur og ved at give en saglig respons til praktikvejleder og praktiksted.


Forsiden | Forrige kapitel | Næste kapitel