Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

Styringsanalysen

– analyse af uddannelsesområdets styringssystem
Den trykte publikations forside

Resumé

Hele det kompetencegivende uddannelsesområde – fra ungdomsuddannelser, til korte og mellemlange videregående uddannelser og voksenuddannelser – bliver fra 2007 samlet under Undervisningsministeriet som selvejende institutioner. Det sker som led i kommunalreformen, hvor en række amtslige uddannelsesinstitutioner overgår til statslig selveje med taxameterfinansiering.
Som led i forberedelserne er der gennemført en analyse af uddannelsesområdets styringssystem baseret på selveje, taxameterfinansiering, uddannelsesregler og tilsyn. Analysen skal indgå i grundlaget for politiske drøftelser af behov for at modernisere det nuværende styringssystem.
Publikationen indeholder rapporten fra det udvalg, som har gennemført analysen. Udvalget stiller i rapporten en række forslag til forbedringer af den nuværende styring. Forslagene vedrører bl.a. roller og ansvar både decentralt på institutionsniveau og på centralt hold i Undervisningsministeriet, de informationer, som styringen skal basere sig på, og økonomiske styringsredskaber.

 


Indhold:

Forord

1. Indledning

2. Rapportens opbygning og hovedkonklusioner

3. Præsentation af uddannelses- og institutionsområderne

4. Målsætninger og principper i det selvejebaserede styringssystem

5. Styringsredskaber i det selvejebaserede styringssystem

6. Eksterne delundersøgelser

7. Uddannelsessektorens erfaringer og synspunkter

8. Vurdering af styringssystemet i forhold til uddannelsespolitiske og generelle målsætninger

9. Konklusion

10. Konklusion om de nye selvejende institutionsområder

11. Forslag til ændringer og justeringer af styringssystemet

Bilag

Bilag 0: Resumé af kommentarer fra referencegrupper m.fl. til samlet udkast til rapport om styringsanalysen

Bilag 1: Kommissorium for analyse af uddannelsesområdets styringssystem

Bilag 2: Deltagere i udvalget for analyse af uddannelsesområdets styringssystem

Bilag 3: Styringsanalysens referencegrupper

Bilag 4: Forslag til fremtidig sammensætning og udpegning af bestyrelserne på de enkelte institutionsområder


Komplet indholdsfortegnelse
Kolofon
Hele publikationen samlet i en fil (824 kB)
Hele publikationen i PDF-format (1.684 kB)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form.

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Telefon 3392 5000

© Undervisningsministeriet 2005
Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.

grøn streg

TILBAGE TIL UNDERVISNINGSMINISTERIETS STARTSIDE
Næste kapitel
Til sidens top