Forrige kapitel Til forsiden tom
Krone
Undervisningsministeriets logoLitteratur

Andersen, Annemarie M, Niels Egelund, Torben P. Jensen, Michael Krone, Lena Lindenskov & Jan Mejding (2001). Forventninger og færdigheder - danske unge i en international sammenligning. København: Amternes og kommunernes Forskningsinstitut, Danmarks Pædagogiske Universitet, Socialforskningsinstituttet.

Andersen, Birgit, Jette Luna, Jens Saarup, Jesper Schlamovitz & Lene Timm (2004). Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen. Forlaget CVU København & Nordsjælland.

Arnbak, Elisabeth (2003). Faglig læsning - fra læseproces til læreproces. København: Gyldendal.

Baker, Colin (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: Multilingual Metters Ltd.

Barwell, Richard (2005). "Ambuiguity in the Mathematics Classroom". Language and Education, 19, 2, (side 118-126).

Baynham, Mike (1995). Literacy practices: Investigating literacy in social contexts. London: Longman.

Bialystok, Ellen (2001). Bilingualism in Development. Language, Literacy, and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Bjerrum, Arne med flere (1978). Biologi 4. klassetrin. Grundbog. Gjellerups biologisystem. København: Gjellerup.

Brinton, Donna, Marguerite Snow & Marjorie Wesche (1989). Content-based language instruction. Philadelphia: Newbury House.

Cameron, Lynne, Jayne Moon & Martin Bygate (1996). "Language Development of Bilingual Pupils in the Mainstream: How do Pupils and Teachers Use Language". Language and Education, 10, 4, (side 221-236).

Cantoni-Harvey, Gina (1987).Content-Area Language Instruction. USA: Addison- Wesley Publishing Company.

Carrasquillo, Angela L. & Vivian Rodriguez (1996). Language Minority Students in the Mainstream Classroom. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Christie, Frances & Jim R. Martin (1997). Genre and institutions. Social processes in workplace and school. London: Cassell.

Chronaki, Anna (1999). "Language Use and Geometry Texts". Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 19, 1, (side 95-100).

Datta, Majula (Editor). (2000). Bilinguality and Literacy. London: Continuum.

Davies, Florence, Terry Greene & Eric Lunzer (1984). Reading for Learning in Science. Nottingham: Schools Council.

Egelund, Niels (2003). Tosprogede og dansksprogede - forskelle mellem faglige og sociale færdigheder for de 15-16 årige unge. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Egelund, Niels & Torben Tranæs (Redaktion)(2007). PISA etnisk 2005. Kompetencer hos danske og etniske elever i 9. klasser i Danmark 2005. Syddansk Universitetsforlag.

Echevarria, Jana, MaryEllen Vogt & Deborah J. Short (2000). Making Content Comprehensible for English Language Learners. Allyn and Bacon.

Enggård, Carsten, Svend Hessing, Lone Jensen, Arne Mogensen, Silla Balzer Petersen (1998). Faktor i fjerde. Fællesbog (1. udgave). Forlaget Malling Beck.

Fitzgerald, Jill & Michael F. Graves (2004). Scaffolding Reading Experiences for English-Language Learners. Norwood, Massachuchetts: Christopher-Gordon Publishers, Inc.

Gibbons, Pauline (2002). Scaffolding language, scaffolding learning: teaching second language learners in the mainstream classroom. Portsmouth: Heinemann.

Gibbons, Pauline (1998). "Classroom Talk and the Learning of New Registers in a Second Language". Language and Education 12, 2, (side 99-118).

Gimbel, Jørgen (1995). "Bakker og udale". Sprogforum, 3, (side 28-34).

Gimbel, Jørgen (1997). "Undervisning i og på dansk for tosprogede elever - Alle disse ord". UFE-nyt 1997, (side 6-11).

Golden, Anne (1984). "Fagord og andre ord i o-fagsbøker for grunnskolen". I: Hvenekilde, Anne & Else Ryen (Red.), Kan jeg få ordene dine, lærer? (side 170-175). Oslo: Cappelen.

Golden, Anne (2003). Ordforråd, ordbruk og ordlæring. Oslo: Ad Notam.

Hajer, Maaike (2000). "Creating a Language-Promoting Classroom: Content- Area Teachers at Work". I: Hall, J.K. & L.S. Verplaetse (Eds.), Second and Foreign Language Learning Through Classroom Interaction (side 265-286). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Halliday, Michael K. (1978). Language as social semiotics. London: Arnold.

Halliday, Michael A. K. & Jim R. Martin (1993). Writing Science. Literacy and Discursive Power. London: Pittsburgh.

Heesch, Ellen J, Trond Storaker & Svein Lie (1998). Språklige minoriteters prestasjoner i matematikk og naturfag. En komparativ studie av TIMSS-resultatene i matematikk og naturfag till språklige minoriteter og barn av norske foreldre. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

Henriksen, Birgit (1999). "Ordforråd og ordforrådsindlæring". I: Holmen, Anne og Karen Lund (Red.), Studier i dansk som andetsprog (side 71-106). København: Akademisk Forlag.

Holm, Lars & Helle Pia Laursen (2004): Andetsprogsdidaktik. København: Dansklærerforeningen.

Huang, Jingzi (2004). "Socialising ESL Students into the Discourse of School Science through Academic Writing". Language and Education, 18, 2, (side 97-121).

Hägerfelth, Gun (2004). Språkpraktiker i naturkunskap I två mångkulturella gynasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk. Malmö studies in educational sciences. Lärarutbildningen. Malmö högskola.

Kress, Günther (2003). Literacy in the New Media Age. New York: Routledge.

Kress, Günther & Theo van Leeuwen (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York: Routledge.

Kulbrandstad, Lise I. (2003). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget.>/p>

Kulbrandstad, Lise I. (1998). Lesing på et andrespråk. Oslo: Universitetsforlaget.

Laursen, Helle Pia (Redaktion)(2005). Dansk som andetsprog i relation til danskfaget. Københavns Kommune og CVU København-Nordsjælland.

Laursen, Helle Pia (2004). Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen. Københavns Kommune & CVU København & Nordsjælland.

Laursen, Helle Pia (Redaktion)(2003). Dansk som andetsprog i fagene. Københavns Kommune og CVU København-Nordsjælland.

Laursen, Helle Pia (2003). Tosprogethed, sproglig bevidsthed og sprogpædagogik. København Kommune.

Laursen, Helle Pia (2001). Magt over sproget - om sproglig bevidsthed i andetsprogstilegnelsen. København: Akademisk.

Lemke, Jay (1989). "Social Semiotics: A New Model for Literacy Education". I: Bloome, D (Editor), Classroom and Literacy (side 289-309). Norwood, New Jersey: Ablex Publishing.

Lemke, Jay (1990). Talking Science. Language, Learning and Values. Connecticut: Ablex Publishing.

Lindberg, Inger (2004). "Samtal och interaktion - ett andraspråksperspektiv". I: Kenneth Hyltenstam, & Inger Lindberg (Redaktion), Svenska som andraspråk (side 461-502). Lund: Studentlitteratur

Long, Michael, Shunji Inagaki & Lourdes Ortega (1998). "The role of Implicit Negative Feedback in SLA: Models and Recasts in Japanese and Spanish". The Modern language Journal 82, iii, (side 357-371

Lyster, Roy & Leyla Ranta (1997). "Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms". Studies in Second Language Acquisition 19, (side 37-66).

Martin, Jim (1993). "Technicality and Abstraction: language for the Creation of Specialized Texts". I: Halliday, M. A. K. & Jim R. Martin, Writing Science. Literacy and Discursive Power (side 203-220). London: Pittsburg.

Mohan, Bernard, Constant Leung & Chris Davison (2001). English as a Second Language in the Mainstream. Teaching, Learning and Identity. Singapore: Longman.>/p>

Moschkovich, Judit (1999). "Supporting the Participation of English Language Learners in Mathematical Discussions". For the Learning of Mathematics 19, 1, (side 11-19).

Nation, I. S. Paul (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Nielsen, Jørgen Chr. (2002): Etniske minoriteters skolepræstationer og danskkundskaber. Konklusioner og perspektiver fra tre forskningsrapporter på i alt 800 sider. AMID Working Paper Series 26/2007.

OECD (2002). Education at a glance. Paris: OECD.

Parker, Steve (2004). Fordøjelse. Holte: Forlaget Flachs.

Rasmussen Stig T. (1988). "Arabisk". I: Gimbel, Jørgen,Indvandrere - indvandrersprog.( side 110-123). København: Akademisk Forlag.

Robinson, Penelope J. (2005). "Teaching Key Vocabulary in Geography and Science Classrooms: An Analysis of Teachers' Practice with Particular Reference to EAL Pupils' Learning". Language and Education, 19, 5, (side 428-445).

Rowell, Patricia M. & Margaretha Ebbers (2004). "Constructing Explanations of Flight: A Study of Instructional Discourse in Primary School". Language and Education, 18, 3, (side 264-280).

Rönnberg, Irene & Lennart Rönnberg (2001). Minoritetselever och matematikutbildning. Stockholm: Skolverket.

Schleppegrel, Mary J. (2004). The Language of Schooling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Steensig, Jakob (1999). "Om sprogtypologi". I: Løntoft, Jette, Tosprogede småbørns tale- og sprogvanskeligheder. (side 70-80). Herning: Special-pædagogisk forlag.

Swain, Merill (1995). "Three functions of output in second language learning". I: G. Cook & B. Seidlhoffer (Editors), Principles and practice in applied linguistics: Studies in honour of H.G. Widdowson (side 125-144). Oxford: Oxford University Press.

Tang, Gloria (2001). "Knowledge Framework and classroom action". I: Mohan, Bernard, Constant Leung & Chris Davison, English as a Second Language in the Mainstream. Teaching, Learning and Identity (side 127-137). Singapore: Longman.

Tang, Gloria (1992). "The effect of graphic representation of knowledge structures on ESL reading comprehension". SSLA, 14, (side 177-195).

Tarber, Christel (2000). Introduktion til det somaliske sprog: en lydlig og grammatisk sammenligning af dansk og somali. Århus: Amtscentret for Undervisning.>/p>

Uri, Helene (2006). Hvad er sprog. København: Akademisk.

Uri, Helene (2002). Majonæsekrig og radiser fra neden. En bog om sprog. København: Gyldendal.>/p>

Valovics, Richard (uden årstal). Tyrkisk i kontrastivt perspektiv. Herning: Specialpædagogisk forlag.

Veje, Carl Jørgen, Dorthe Lindgård Christensen, Niels Madsen, Jens Prom, Peter Uhl, Søren Schack (1998). Natek 6: elevbog. Albertslund: Malling Beck.

Veje, Carl Jørgen og Dorthe Lindgård Christensen (1997). Natek 5: elevbog. Albertslund: Malling Beck.>/p>

Williams, Ann & Eve Gregory (2001). "Siblings bridging literacies in multilingual contexts". Journal of Research in Reading, 24, 3, (side 248-265).

Wray, David & Maureen Lewis (1997). Extending Literacy. Children reading and Writing Non-Fiction. London: Routledge.

Resumé

Selv om det verbale sprog ikke er det eneste medium for læring i uddannelsessystemet, er det i de fleste tilfælde et afgørende redskab i undervisningen. Der er næppe nogen tvivl om, at sproget spiller en betydelig rolle for tilegnelsen af skolens fag, og at sproget i fagene kan være en barriere for mange elever. Eleverne står over for at skulle lære en række nye fagord, der er knyttet til de enkelte fag, og at udvikle et sprog til at forstå og udtrykke sig om fagenes indhold i sammenhæng; at kunne forstå og anvende det faglige sprog i tale og skrift.

Ikke mindst spiller det en rolle for de børn og unge, hvis modersmål er et andet end dansk, og som derfor er i den situation, at de, samtidig med at de er i gang med at tilegne sig andetsproget dansk, skal bruge det som medium i deres faglige læringsproces.

På den baggrund blev der i 2006-2007 gennemført et forsknings- og udviklingsprojekt med det formål at udvikle og afprøve pædagogiske praksisformer, der sigter på at bygge bro mellem elevernes sproglige forudsætninger og de sproglige forventninger, de enkelte fag stiller til eleverne.

Denne publikation rummer en række eksempler på, hvordan dansk som andetsprog er blevet integreret i fagene dansk, matematik og natur/teknik i folkeskolens 4.-6. klassetrin. Det illustreres blandt andet:

  • hvordan det særlige sprog, der anvendes i naturfagsundervisningen, gøres til genstand for undervisning, og hvordan de sproglige og faglige mål kan integreres
  • hvordan elever i natur/teknik-undervisningen introduceres til de genrer, der typisk anvendes i faget, gennem faglig skrivning
  • hvordan man i natur/teknikundervisningen støtter eleverne i at udnytte de visuelle fremstillinger i fagtekster
  • hvordan der skabes en interaktionsform i fagundervisningen, der støtter sprogtilegnelsen og den faglige læring ud fra den eksisterende viden om, at samtalen er central, når det gælder om at lære sprog og at lære gennem sprog
  • hvordan eleverne støttes i deres brug af det matematiske sprog gennem tilrettelæggelse af en undervisning, der sætter eleverne i situationer, hvor de skal udtrykke sig om matematiske forhold
  • hvordan der i undervisningen sættes fokus på forholdet mellem "hverdagssprog" og "matematisk sprog"
  • hvordan man i danskundervisningen understøtter elevernes andetsprogstilegnelse ved at trække på deres samlede sproglige og kognitive ressourcer
  • hvordan elever med dansk som andetsprog stimuleres til at udvikle strategier til at strække deres andetsprog, så de ikke nøjes med at udvikle strategier til at klare sig med det sprog, de har
  • hvordan tosprogede elevers kendskab til flere sprog inddrages i undervisningen med henblik på udvikling af sproglig bevidsthed.

Artiklerne sætter fokus på forskellige aspekter af sprogets rolle i fagundervisningen og betoner vigtigheden af at få sproget med i alle fag, så sammenhængen mellem sprog og fag gøres eksplicit for eleverne, samtidig med at de får lejlighed til at blive fortrolige med den faglige diskurs og udtrykke sig selvstændigt om et fagligt indhold.

Undervisningsministeriets temahæfteserie

I denne serie udsender Undervisningsministeriet publikationer om generelle eller mere specifikke aktuelle emner. Formålet er at skabe debat og inspirere til udvikling i uddannelserne.

2008:

Nr. 1 - 2008: Plads til forskellighed - at arbejde med kultur og konflikt i folkeskolen (978-87-630-2660-8) (Grundskolen)
Nr. 2 - 2008: Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning (internetpublikation) (Grundskolen)
Nr. 3 - 2008: Sproget med i alle fag - andetsprog og didaktik i folkeskolen (978-87-603-2697-4) (Grundskolen)

2007:

Nr. 1 - 2007: Introduktion til den nye karakterskala. 7-trins-skalaen og bedømmelser i erhvervsfaglige uddannelser (dvd og booklet) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 2 - 2007: Det bli'r sjovere og sjovere. Bedre erhvervsuddannelser med it (978-87-603-2650-9) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 3 - 2007: Innovationskraft på professionshøjskoler (978-87-603-2654-7) (Videregående uddannelser)
Nr. 4 - 2007: Hvis det skal gi' mening... Elevernes udbytte af praksisrelateret undervisning i erhvervsuddannelserne (978-87-503-2652-3) (Erhvervsfaglige uddannelser)

2006:

Nr. 1 - 2006: Åbne læringsmiljøer i erhvervsuddannelser - læringsforløb og sammenhænge (UVM 7-369) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 2 - 2006: Praktikuddannelse med elevens læring i fokus - kompetenceudvikling i SOSU-uddannelserne (UVM 7-370) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 3 - 2006: Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU (UVM 8-049) (Videregående uddannelser)
Nr. 4 - 2006: Naturfagene i bevægelse. Når folkeskolelærere udvikler undervisning (internetpublikation) (Grundskolen)
Nr. 5 - 2006: Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen - et inspirationshæfte (UVM 5-470) (Grundskolen)
Nr. 6 - 2006: Tosprogede børns overgang fra dagtilbud til skole - fokus på den sproglige udvikling (internetpublikation) (Grundskolen)
Nr. 7 - 2006: Undervisning i demokrati - inspiration til grundskoler og ungdomsuddannelser (UVM 5-471) (Grundskolen og ungdomsuddannelser)
Nr. 8 - 2006: Evalueringskultur på erhvervsskolerne. Hvad, hvorfor og hvordan? (UVM 7-372) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 9 - 2006: De faglige udvalg og den gode praktikoplæring. Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 10 - 2006: Hold fast! Initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne (UVM 7-374) (Erhvervsfaglige uddannelser)

2005:

Nr. 1 - 2005: Frafald i erhvervsuddannelserne - årsager og forklaringer (internetpublikation) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Visse trykte publikationer - som i oversigten er forsynet med et UVM-bestillingsnummer eller et ISBN-nummer - kan mod betaling af et ekspeditionsgebyr rekvireres hos Nordisk Bog Center eller hos boghandlere. Andre trykte publikationer kan købes samme sted. For priser se: http://www.uvm.dk/katindek.htm. Internetpublikationer kan til eget brug frit downloades fra www.uvm.dk.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Sproget med i alle fag"
© Undervisningsministeriet 2008

Forrige kapitel Til forsiden tom
Til sidens top