Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logoForslag til trinmål

Trin 1

Dansk tegnsprog – impressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå dansk tegnsprog i samtale mellem to personer,
 • forstå og fastholde en instruktion eller information givet til en gruppe af børn,
 • forstå og fastholde hovedindholdet i faglige og fiktive tegnsprogstekster beregnet for aldersgruppen,
 • lytte aktivt i samtale,
 • lytte på forskellige måder,
 • vide, at der findes forskellige varianter af dansk tegnsprog,
 • forstå tolkning til dansk tegnsprog beregnet for aldersgruppen.

Dansk tegnsprog – ekspressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • indlede samtaler og reagere passende på andres initiativ til samtale,
 • bruge dansk tegnsprog i samtale, samarbejde og fremlæggelse,
 • give udtryk for tanker, følelser og fantasi,
 • udtrykke sig sammenhængende om egne oplevelser,
 • udtrykke sig i dramaform,
 • anvende kropssprog, mimik, pantomime og ad hoc-tegn som middel til at overvinde sproglige forhindringer,
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt i kendte situationer.

Dansk tegnsprogs egenart og variation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • samtale om egne oplevelser,
 • snakke med om forskellige fremstillinger på dansk tegnsprog,
 • lege og eksperimentere med sproget,
 • være opmærksom på forskellige sprogformer,
 • være opmærksom på forskellige sproglige stilarter i dansk tegnsprog,
 • være opmærksom på sproglig korrekthed i dansk tegnsprog,
 • være opmærksom på dansk tegnsprogs virkemidler,
 • have et begyndende kendskab til samspillet mellem udtryk og indhold,
 • være opmærksom på, at situationen har betydning for det sproglige udtryk,
 • have et begyndende kendskab til forskelle mellem dansk tegnsprog og dansk,
 • lege med grammatiske elementer fra dansk tegnsprog,
 • have et begyndende kendskab til, at der er grammatiske forskelle mellem dansk tegnsprog og skrevet dansk,
 • genkende tegnskrift.

Dansk tegnsprog som identitets-, historie- og kulturbærende element

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale med om dansk tegnsprogs særlige betydning for egen kommunikation,
 • tale med om forskelle i deres personlige brug af dansk tegnsprog og dansk,
 • bruge dansk tegnsprog som middel til underholdning, leg og formidling af viden,
 • kende til nogle af døve og hørehæmmedes nutidige organisatoriske fællesskaber,
 • vide, at dansk tegnsprog i gamle dage er forskelligt fra dansk tegnsprog i dag,
 • kende nogle betydningsfulde personer fra døve og hørehæmmedes historie i Danmark,
 • være opmærksomme på forskellige sproglige udtryk i historiske tegnsprogstekster,
 • være opmærksomme på, at tegnsprogstekster og andre udtryksformer kan rumme holdninger og værdier,
 • være opmærksomme på døve og hørehæmmedes kulturelle traditioner,
 • være opmærksomme på døve og hørehæmmedes levevilkår i Danmark,
 • være opmærksomme på, hvordan døve og hørehæmmedes værdier og normer kommer til udtryk,
 • kende skole- og fritidsarrangementer for døve og hørehæmmede børn i Danmark,
 • være opmærksomme på tegnsprogslitteraturens betydning for døve og hørehæmmedes fællesskab.

Trin 2

Dansk tegnsprog – impressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå dansk tegnsprog i samtale mellem to og i grupper,
 • forstå og fastholde væsentlige elementer i information givet til en gruppe af børn,
 • forstå ukendte faglige og fiktive tegnsprogstekster beregnet for aldersgruppen,
 • lytte aktivt i samtale og følge op med spørgsmål,
 • kende forskelle på lyttestrategier,
 • forstå forskellige regionale og aldersbetingede varianter af dansk tegnsprog,
 • genkende forskellige sproglige stilarter,
 • have en begyndende forståelse af tolkning til dansk tegnsprog af faglige emner,
 • have en begyndende forståelse af norsk og svensk tegnsprog.

Dansk tegnsprog – ekspressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • indlede, opretholde og afrunde samtaler,
 • bruge dansk tegnsprog i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse,
 • udtrykke sig sammenhængende om fantasi, følelser og tanker,
 • udtrykke sig sammenhængende og sikkert om egne og andres oplevelser,
 • udtrykke sig fortællende og refererende,
 • anvende omskrivning i kommunikationen til at overvinde forståelsesproblemer,
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt i kendte og mindre kendte situationer,
 • udtrykke sig via tegnsprogstolk i samtaler.

Dansk tegnsprogs egenart og variation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • samtale om egne og andres fremstillinger ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse,
 • forholde sig til fremstillinger på dansk tegnsprog ud fra umiddelbar oplevelse,
 • anvende dansk tegnsprogs poetiske virkemidler,
 • forholde sig til forskellige sproglige stilarter i dansk tegnsprog,
 • forholde sig til sproglig korrekthed,
 • snakke med om dansk tegnsprogs virkemidler, funktion og opbygning,
 • snakke med om samspillet mellem udtryk og indhold,
 • kende forskellige genrer i dansk tegnsprog,
 • kende forskellige situationers indflydelse på brugen af udtryk,
 • sammenligne sekvenser af fremstillinger på dansk tegnsprog med samme sekvenser på talt dansk,
 • have begyndende kendskab til dansk tegnsprogs grammatiske elementer,
 • tale med om grammatiske forskelle mellem dansk tegnsprog og skrevet dansk,
 • have begyndende kendskab til tegnskrift.

Dansk tegnsprog som identitets-, historie- og kulturbærende element

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke deres opfattelse af dansk tegnsprogs betydning for egne sociale relationer,
 • gøre rede for deres personlige brug af dansk tegnsprog og dansk talesprog,
 • bruge dansk tegnsprog som middel til underholdning, formidling af viden og konfliktløsning,
 • tale med om døves og hørehæmmedes organisatoriske fællesskaber,
 • vide, at dansk tegnsprog fra forskellige tider er præget af den tid, det blev brugt i,
 • vide, at visse personer og begivenheder gennem tiden har haft betydning for døve og hørehæmmedes vilkår i Danmark,
 • vide, at tegnsprogstekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier,
 • forholde sig til døve og hørehæmmedes kulturelle traditioner,
 • kende til døve og hørehæmmedes levevilkår i Danmark,
 • kende udtryk for døve og hørehæmmedes værdier og normer,
 • kende skole- og fritidsarrangementer og lejre for døve og hørehæmmede børn i Norden,
 • tale med om tegnsprogslitteraturens betydning for den enkelte og for fællesskabet.

Trin 3

Dansk tegnsprog – impressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå dansk tegnsprog sikkert og med passende hastighed,
 • forstå, fastholde og reagere hensigtsmæssigt på information givet til en forsamling,
 • forstå, fastholde og vurdere det væsentlige i faglige og fiktive tegnsprogstekster,
 • lytte aktivt i samtale og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål,
 • kende og anvende forskellige lyttestrategier,
 • forstå sociale, regionale og aldersbetingede varianter af dansk tegnsprog,
 • kende sammenhængen mellem sproglig stil og den pågældende kommunikationssituation,
 • forstå tolkning til dansk tegnsprog i faglige sammenhænge,
 • forstå lette fortællinger på norsk og svensk tegnsprog,
 • kende til amerikansk og britisk tegnsprog.

Dansk tegnsprog – ekspressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • indlede, opretholde og afrunde samtaler og diskussioner,
 • udtrykke sig relevant og på en personlig måde i samtaler, samarbejde, diskussioner og fremlæggelser,
 • udtrykke sig sammenhængende og sikkert om fantasi, følelser og tanker,
 • udtrykke sig sammenhængende, sikkert og varieret om begivenheder,
 • udtrykke sig fortællende, refererende, kommenterende og argumenterende,
 • anvende hensigtsmæssige kommunikationsstrategier som middel til at overvinde sproglige forhindringer,
 • anvende forskellige registre i forskellige situationer,
 • fungere som ordstyrer i en mindre forsamling,
 • formidle fagligt stof via tegnsprogstolk.

Dansk tegnsprogs egenart og variation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • samtale om egne og andres fremstillinger ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber,
 • fortolke og perspektivere fremstillinger på dansk tegnsprog ud fra umiddelbar oplevelse og med begyndende analytisk forståelse,
 • snakke med om dansk tegnsprogs æstetiske side,
 • vise indsigt i forskellige sprogformer,
 • vise indsigt i sproglige stilarter i dansk tegnsprog,
 • vise indsigt i sproglig korrekthed i dansk tegnsprog,
 • vise indsigt i dansk tegnsprogs virkemidler, funktion og opbygning,
 • vise indsigt i samspillet mellem udtryk og indhold,
 • vise indsigt i samspillet mellem udtryk og situation (registre),
 • vise indsigt i samspillet mellem dansk tegnsprog og situation (registre),
 • sammenligne fremstillinger på dansk tegnsprog og dansk,
 • have et udbygget kendskab til dansk tegnsprogs grammatiske elementer,
 • vise indsigt i grammatiske forskelle mellem dansk tegnsprog og skrevet dansk,
 • kende tegnskrift og have et begyndende kendskab til transskription.

Dansk tegnsprog som identitets-, historie- og kulturbærende element

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig til dansk tegnsprogs betydning for opfattelsen af egen identitet og sociale relationer,
 • kunne forholde sig til, hvilke muligheder det giver at være døv eller hørehæmmet med to sprog,
 • bruge dansk tegnsprog som middel til underholdning, overtalelse, argumentation, formidling af viden og konfliktløsning,
 • gøre rede for døve og hørehæmmedes udvikling af organisatoriske fællesskaber gennem tiden,
 • kende til dansk tegnsprogs foranderlighed gennem tiden og til de samfundsmæssige opfattelser, der har præget dansk tegnsprog,
 • kende til personer og begivenheder med betydning for døve og hørehæmmedes vilkår gennem tiden både i Danmark og i andre lande,
 • udtrykke viden om kommunikationssituationens samspil med det sproglige udtryk i historiske tegnsprogstekster,
 • finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tegnsprogstekster og andre udtryksformer fra forskellige tider,
 • vise indsigt i døve og hørehæmmedes kulturelle traditioner,
 • udtrykke viden om døve og hørehæmmedes levevilkår i Danmark,
 • vise indsigt i døve og hørehæmmedes værdier og normer,
 • kende skole- og fritidsarrangementer og lejre for døve og hørehæmmede børn i Europa,
 • forholde sig til tegnsprogslitteraturens stilling i samfundet og betydningen for den enkelte og for fællesskabet.

Trin 4

Dansk tegnsprog – impressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • opnå sikkerhed i forståelsen af dansk tegnsprog i alle situationer,
 • vurdere og reagere hensigtsmæssigt på information givet til en forsamling,
 • forstå, fastholde, vurdere og perspektivere det væsentlige i faglige og fiktive tegnsprogstekster,
 • lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til egen og andres fremstillinger i samtale,
 • vælge lyttestrategi i forhold til en given situation og afsender,
 • forstå og forholde sig til dansk tegnsprogs forskellige aldersbetingede, regionale og sociale varianter,
 • forstå forskellige genrer og registre i dansk tegnsprog,
 • forstå tolkning til dansk tegnsprog,
 • forstå norsk og svensk tegnsprog i store træk og have kendskab til forskelle og ligheder mellem nabosprogene,
 • forstå kortere sekvenser af ASL og BSL4 .

Dansk tegnsprog – ekspressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fastholde og udtrykke det væsentlige i en samtale, på en personlig og relevant måde,
 • udtrykke sig klart, struktureret og varieret om fantasi, følelser og tanker, i en form der passer til situationen,
 • udtrykke sig sikkert, struktureret og varieret om begivenheder, i en form der passer til situationen,
 • udtrykke sig fortællende, refererende, kommenterende, argumenterende og reflekterende,
 • anvende registre, der passer til situationen,
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling,
 • udtrykke sig via tegnsprogstolk i alle situationer, hvor der anvendes tolk.

Dansk tegnsprogs egenart og variation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • indgå i dialog om egne og andres fremstillinger på dansk tegnsprog,
 • forholde sig analytisk og vurderende til fremstillinger på dansk tegnsprog,
 • iagttage og vurdere den æstetiske side af fremstillinger på dansk tegnsprog,
 • anvende viden om sproglige stilarter på dansk tegnsprog,
 • anvende viden om sproglig korrekthed,
 • anvende viden om dansk tegnsprogs virkemidler, funktion og opbygning,
 • anvende viden om samspillet mellem udtryk og indhold,
 • anvende viden om samspillet mellem udtryk og situation,
 • iagttage ligheder og forskelle mellem dansk tegnsprog og talt dansk,
 • analysere grammatiske elementer i en fremstilling på dansk tegnsprog,
 • gøre rede for dansk tegnsprogs særlige karakteristika i forhold til dansk skriftsprog,
 • anvende simple former for notation af dansk tegnsprog.

Dansk tegnsprog som identitets-, historie- og kulturbærende element

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • analysere, vurdere og perspektivere dansk tegnsprogs betydning for egen personlige og sociale udvikling,
 • analysere og vurdere betydningen af at være døv eller hørehæmmet med to sprog, og hvilke muligheder det giver,
 • bruge og gøre rede for dansk tegnsprog som middel til underholdning, overtalelse, argumentation, manipulation, formidling af viden og konfliktløsning,
 • anvende viden om døve og hørehæmmedes organisatoriske fællesskaber gennem tiden,
 • anvende viden om dansk tegnsprogs foranderlighed gennem tiden og om samfundsændringers betydning for og indvirkning på sproget,
 • anvende viden om danske og udenlandske personer og begivenheder med betydning for døve og hørehæmmedes samfundsmæssige vilkår gennem tiden,
 • gøre rede for tema, motiv og målgruppe samt det sproglige udtryk i historiske tegnsprogstekster,
 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tegnsprogstekster og andre udtryksformer fra forskellige tider,
 • analysere, vurdere og perspektivere døve og hørehæmmedes kulturelle traditioner,
 • forholde sig analytisk og vurderende til døve og hørehæmmedes værdier og normer,
 • kende døve og hørehæmmedes nationale og internationale organisationer, herunder arrangementer og lejre,
 • analysere og vurdere tegnsprogslitteraturens stilling i samfundet og betydningen for den enkelte og for fællesskabet.

Trinmål – synoptisk opstillet

Dansk tegnsprog – impressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Dansk tegnsprog – ekspressivt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Dansk tegnsprogs egenart og variation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Dansk tegnsprog som identitets-, historie- og kulturbærende element

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


Fodnoter
4) American Sign Language og British Sign Language

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen " Dansk tegnsprog i folkeskolen"
© Undervisningsministeriet 2007

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top