Forord

 

Undervisningsministeriet kom for første gang med en uddannelsesredegørelse i 1996 under min forgænger Ole Vig Jensen. Jeg ønsker at fortsætte denne tradition og udsender hermed ministeriets tredie, og min første uddannelsesredegørelse - UR98. Hensigten med en uddannelsesredegørelse er at skabe debat. Eller rettere sagt: Give et godt fundament for en kvalificeret debat om væsentlige uddannelsespolitiske emner. Debatten skal have hold i de konkrete problemstillinger, vi står overfor i uddannelsesverdenen i dag. Men den må også meget gerne løfte sig op og blive visionær på et principielt grundlag. Derfor indeholder UR98 både status over gennemførte love og igangsatte initiativer og idéer og visioner til det fremtidige uddannelsessystem.

UR98 behandler tre temaer, som er højt prioriteret på min uddannelsespolitiske dagsorden - også i det kommende år. Det første tema er kvalitet, herunder evaluering. Kvalitet er et nøgleord i disse år. Hvad forstår vi ved kvalitet i forbindelse med uddannelse? Og hvordan måler og sikrer vi den? Det andet tema er frafald. Det er bedst, hvis alle vælger rigtigt første gang og gennemfører den uddannelse, de er begyndt på. Men hvorfor falder nogle fra undervejs, og hvordan kan dette frafald mindskes? Det tredje tema i UR98 er, om undervisning er for alle - eller for de fleste? Det sætter fokus på dem, der har særlige behov for støtte for at kunne gennemføre en uddannelse. Og det rejser spørgsmålet om, hvordan vi bedst kan leve op til intentionen om uddannelse til alle.

Jeg vil gerne understrege sammenhængen mellem ovennævnte tre temaer. Det er indlysende, at frafaldsproblematikken, diskussionen om de uddannelsesmæssigt "svageste" og forsøget på at definere, måle og sikre kvalitet i uddannelserne griber ind i hinanden. Man kan sige, at kvalitetsbegrebet udgør den overordnede ramme, som de to øvrige parametre er med til at udfylde. Et uddannelsessystem af høj kvalitet er, som jeg ser det, et system, hvor flest muligt gennemfører deres uddannelse, og hvor der er plads til alle. Kvalitet i uddannelsessystemet er imidlertid meget mere end det. Kvalitet i sig selv er et luftigt begreb, der må defineres i den sammenhæng, det skal bruges, for at få konkret betydning, så det kan anvendes i praksis. Derfor bliver det afgørende at få sat ord på, hvad vi forstår ved kvalitet.

I kapitel 1 giver Undervisningsministeriet sit bud på, hvad kvalitet i uddannelsessystemet er. Kvalitet er en kompleks størrelse, der angår både kompetencer hos den færdiguddannede, undervisningssituationen, ressourceudnyttelse og tilpasning til arbejdsmarkedets kvalifikationskrav. Kvalitet er også et dynamisk begreb. Den teknologiske udvikling og globaliseringen stiller krav til uddannelserne om at udvikle nye kvalifikationer, der kan være med til at sikre den enkelte en plads på arbejdsmarkedet. Netop samfundets hastige forandring gør det umuligt at opstille eviggyldige kvalitetsmål på uddannelsesområdet. Kvalitetsbegrebet må flytte sig i takt med, at verden ændrer sig.

Evaluering indgår i den sammenhæng som et redskab til at måle og vurdere, om den kvalitet, vi ønsker, er til stede. Lad mig i den forbindelse slå fast, at evaluering ikke er og ikke bør være lig med kontrol. Tværtimod handler evaluering

i høj grad om samarbejde og dialog mellem den, der evaluerer, den, der bliver evalueret, og den, der fastsætter de overordnede rammer og mål. For det kræver en fælles indsats at følge op på en evaluering og eventuelt lave om på tingene. Og uden opfølgning mister evaluering sin værdi. Evaluering har altså til formål at bidrage til en kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsessystemet. Til gavn for både brugere: elever og studerende, professionelle: lærere og undervisere, og aftagere: arbejdsmarkedet. Derfor har jeg taget initiativ til, at der etableres et nationalt evalueringsinstitut i Danmark, som skal evaluere alle uddannelser fra grundskoleniveau til de videregående uddannelser.

Kapitel 2 ridser frafaldsproblematikken op. Det sætter tal på hvor mange, der i en bestemt periode har afbrudt deres uddannelse, og hvor mange af dem, der siden hen valgte, eller fravalgte, at vende tilbage til uddannelsessystemet. Udgangspunktet for at diskutere frafald er, at det er bedst for den enkelte og for samfundet, hvis alle vælger rigtigt første gang og gennemfører den uddannelse, de er startet på. Det gælder både for ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. For den enkelte er det et tab at bruge tid og ressourcer på en uddannelse, som afbrydes. Derfor må vi indrette uddannelserne, så det bliver nemmere at træffe det rette uddannelsesvalg. Uddannelsessystemet skal være overskueligt og attraktivt. For at kunne mindske frafaldet, må det forklares. Kapitel 2 angiver årsager til frafald og eventuelle fremtidige indsatsområder.

Uddannelse skal ikke være forbeholdt dem, der i forvejen er gode til at læse, skrive og regne. Uddannelse er også - og ikke mindst - for dem, som ikke umiddelbart passer ind i det uddannelsessystem, vi har skabt. Kapitel 3 stiller spørgsmålet, om undervisning og uddannelse er for alle - eller for de fleste? Svaret er, at uddannelse bør være for alle. Det er en samfundspligt at sørge for, at virkeligheden lever op til dette ideal. Derfor må vi løbende se på, om systemet trænger til at blive justeret og gjort mere rummeligt.

Mit mål er, at der om nogle år ikke længere tales om uddannelsesmæssigt "svage" børn, unge og voksne. Det er forkert at stemple en person som "svag", fordi vedkommende for eksempel er fysisk handicappet eller ikke umiddelbart er bogligt orienteret. Det afgørende er lysten til at lære. Og lysten forsvinder hos et menneske, der får at vide, at det ikke duer. Vi er alle forskellige med individuelle kompetencer, styrker og svagheder. I princippet kunne vi alle kaldes "svage" eller "stærke", afhængig af hvilke kriterier, der ligger til grund for betragtningen. Det er vigtigt for mig at være med til at skabe et uddannelsessystem, som tilgodeser alle forskellighederne og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. På den måde kan vi forhåbentligt undgå, at nogle børn og unge sorteres fra allerede meget tidligt i deres uddannelsesforløb og mister lysten til al videre uddannelse.

Jeg håber, at jeg med UddannelsesRedegørelse 98 har lagt op til en bred uddannelsespolitisk debat om de tre temaer: Kvalitet, frafald og indsatsen for at give uddannelse til alle.

Margrethe Vestager

December 1998

Kapitel 1

UDDANNELSERNES KVALITET I ET SAMFUND UNDER FORANDRING


1. Kvalitet som indsatsområde

Kvaliteten af de danske uddannelser er afgørende for velfærdssamfundets fortsatte beståen og udvikling. Derfor orienterer den uddannelsespolitiske debat sig i stigende grad mod kvaliteten af undervisning, uddannelser og uddannelsesinstitutioner, så en dynamisk og kvalitativ udvikling i uddannelsessystemet kan sikres - også i det nye årtusinde.

Der er flere årsager til den stigende interesse for kvaliteten af uddannelserne. Det omgivende samfund bliver stadig mere komplekst, og der ligger derfor en stor udfordring i, at uddannelsessystemet skal være med til at give den enkelte borger forudsætninger for at klare sig under disse forhold.

Samtidig er uddannelse af høj kvalitet mere end nogensinde nødvendig for, at vi kan udvikle og nyttiggøre de menneskelige ressourcer optimalt og dermed fastholde og udvikle vores konkurrenceevne og position i det internationale samfund.

Uddannelsessystemet er ekspanderet de seneste årtier med en voksende tilgang særligt til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det har ført til øget pres på undervisere og institutioner og stillet dem over for nye opgaver med at sikre kvaliteten af uddannelserne. Oven i købet er brugernes og borgernes forventninger og krav til offentlige tilbud generelt steget og dermed også kravene til uddannelsessystemet. Det stiller krav til informationssystemer, der kan gøre rede for kvaliteten af undervisning, uddannelse og institutioner, bl.a. med henblik på at rimeliggøre samfundets udgifter til sektoren over for borgerne.

Indførelse af mål- og rammestyring i store dele af uddannelsessektoren har også været med til at øge interessen for kvalitet i uddannelserne. Det målrettede arbejde med kvalitet og evaluering, der blev sat i værk i begyndelsen af halvfemserne, har bl.a. haft til formål at sikre, at institutionerne formår at leve op til den opgave, de er stillet overfor. Samtidig skal det sikres, at den tid, borgerne investerer i uddannelse, resulterer i de personlige og faglige kvalifikationer, der er nødvendige i samfundslivet og på arbejdsmarkedet.

Ministeriet har, som nævnt, sat en række projekter med fokus på kvalitet i undervisning og uddannelse i gang. Projekterne har tjent som supplement til det tilsyn, der allerede foregår på de fleste områder. Især kan nævnes de to initiativer inden for kvalitetsområdet, som ministeriet kommer med på system- og uddannelsesniveau dette efterår: 'Kvalitet der kan ses', der er en overordnet ramme for kvalitetsudvikling på uddannelses- og systemniveau, og forslaget til et nationalt evalueringsinstitut, der, ud over de videregående uddannelser, også omfatter ungdomsuddannelserne og grundskolen. Projekterne uddybes nedenfor.


1.1 Kvalitet som begreb og redskab

Begrebet kvalitet omfatter kvalifikationer, dygtighed, egnethed, færdigheder m.m., men hvilke kvalifikationer, egenskaber og færdigheder, der tænkes på, kan sjældent defineres præcist. Definitionen afhænger også i høj grad af, hvilket niveau der tænkes på. Er det kvalitet i den enkelte undervisningssituation, på institutionen, i uddannelsen eller i hele uddannelsessystemet? Ét er dog sikkert, at kvalitet ikke kan defineres som en konkret, statisk størrelse.

Kvalitet i uddannelse er - isoleret set - et temmelig rummeligt begreb, der egentlig først giver mening, når det ses i forhold til andre eksterne faktorer. Dermed åbnes for en dynamisk kvalitetsforståelse, hvor begrebet kvalitet hele tiden må indholdsbestemmes i samspil med det omgivende samfund. Arbejdet med kvalitet i uddannelse bør derfor i høj grad rette sig mod at udvikle kvaliteten således, at den løbende forbedres i overensstemmelse med omgivelsernes krav.

Den daglige uddannelsespolitiske debat viser ofte, at definitionen af kvalitet i uddannelse og undervisning i praksis bestemmes af en afvejning mellem forskellige hensyn præget af politiske værdier, økonomiske prioriteringer, faglig viden samt borgernes og brugernes ønsker og behov. Definitionen af god kvalitet er i stigende grad blevet en del af den løbende demokratiske proces.

En bedre definition og mere systematisk tilgang til begreber og mål i forbindelse med kvalitetsudvikling og -sikring i uddannelse er ønskelig. Udgangspunktet for kvalitet er den konkrete undervisningssituation, hvor interaktionen mellem lærer(e)/underviser(e) og elever/studerende foregår. Et stort arbejde bliver allerede gjort i dag på dette område ved pædagogisk tilsyn, fagkonsulenter og censorordninger. En vigtig forudsætning for at blive bedre til at arbejde systematisk med problemstillingen er at få kortlagt de læreprocesser og forskellige pædagogiske virkemidler, der er basis for al uddannelse. En styrkelse af disse områder bør derfor have høj prioritet i fremtiden.


1.2 Udfordringer og målsætninger

Interesse for kvalitet i uddannelsessystemet må ses i lyset af de forandringer, der sætter det under pres, og som i stigende grad vil præge fremtidens samfund. De udfordringer, uddannelsessektoren står over for, ses bl.a. i form af stigende internationalisering, mere fleksible arbejdsformer, øget kompleksitet af arbejdsopgaver, forøget andel af videntung produktion, udbredelse af anvendelsen af informationsteknologi og borgernes ønske om en mere fleksibel offentlig sektor, der i højere grad kan tilgodese individet fremfor systemerne. Denne udvikling stiller en række almene krav til uddannelsessystemet som fx:

 

 


1.3 Konkrete politiske målsætninger

For at kunne definere hvad kvalitet er, må de udfordringer og krav, omverdenen stiller til uddannelsessektoren, konkretiseres som politiske målsætninger. Blandt de væsentlige mål for fremtidens uddannelsessektor kan fremhæves:

Ministeriet bør løbende, i dialog med omverdenen, tage stilling til de mål, der skal sigtes mod i uddannelsessystemet. I projektet 'Kvalitet der kan ses' anvendes syv overordnede målsætninger på system- og uddannelsesniveau, der stemmer overens med ovenstående krav til fremtidens uddannelser.


2. Kvalitet i uddannelsessektoren

I dag gælder en række formelle regler og krav i uddannelsessektoren, der tilsammen udgør de overordnede rammer. Styringen fungerer via uddannelsesmål og krav til fx udbud, lærerkvalifikationer, kvalitetskontrol, eksamen og prøver. I sidste ende fungerer summen af disse krav som en kvalitetssikring af de enkelte områder.

Samtidig er rammebetingelserne for en stor del af landets uddannelsesinstitutioner ændret væsentligt i de sidste årtier. Især i forbindelse med den sidste decentraliseringsbølge fra midten af firserne er der på nogle uddannelsesområder blevet uddelegeret omfattende kompetence fra stat, amter og kommuner, så uddannelsesinstitutioner har fået større og bedre muligheder for lokal tilpasning, selvbestemmelse og selvudvikling. Styringen af en stor del af sektoren har de seneste årtier ændret sig fra en detailorienteret styring til en høj grad af mål- og rammestyring.

Idéen i mål- og rammestyring er at adskille den overordnede politiske målfastsættelse fra de mere driftorienterede opgaver. Driften varetages i et samspil mellem den centrale eller lokale forvaltning og uddannelsesinstitutionerne. Dermed kan politikerne fokusere på de overordnede mål og overlade driften til forvaltningen og institutionerne.

En velfungerende institution er et godt udgangspunkt for høj kvalitet i undervisningen. Det er derfor en vigtig forudsætning for kvalitet i uddannelserne, at den lokale institutionsdrift og forvaltningen heraf fungerer tilfredsstillende. Gode institutioner giver dog ikke automatisk høj kvalitet. Dette er en af grundene til, at mål- og rammestyringen ikke i sig selv er en garanti for høj kvalitet i uddannelserne. Den blotte eksistens af formelle styringsregler i form af mål og rammer har ikke kunnet garantere, at de enkelte uddannelser lever op til forventningerne.

Der har derfor vist sig et øget behov for at evaluere kvaliteten af uddannelserne, især på ikke-kvantitative områder. Dette har udmøntet sig i forskellige initiativer inden for kvalitetsudvikling.


2.1 Det igangværende arbejde med kvalitetsudvikling

Der er i de senere år udviklet en række kvalitetssikringsmekanismer og -redskaber, der kan støtte og vejlede institutionerne i deres målopfyldelse og kvalitetsudvikling.

På baggrund af disse kvalitetsudviklingsprojekter kan man danne sig et samlet indtryk af, hvordan regeringen, Undervisningsministeriet og andre interessenter har arbejdet med at indholdsbestemme kvalitet og opstille kriterier for kvalitetsopfyldelsen i uddannelsessystemet.

De igangværende projekter kan ses i følgende tabel:

 

2.2 Kvalitet der kan ses

Undervisningsministeriet har sideløbende med analyserne i regeringens 'Danmark som foregangsland' arbejdet med projektet 'Kvalitet der kan ses', som er ministeriets bud på et overordnet system til kvalitetssikring og -udvikling på system- og uddannelsesniveau. Projektet blev sat i gang som led i en koordineringsindsats mellem Undervisningsministeriets øvrige kvalitetsprojekter på forskellige uddannelsesniveauer. Hensigten er at sikre en samlet koordinering og samtidig at tage hensyn til de særlige forhold, der knytter sig til kvalitetssikring på de enkelte uddannelsesområder.

Projektet tilstræber at anvende kvalitative størrelser til at belyse og videreudvikle kvaliteten i uddannelsessystemet og ikke kun at betragte kvantificerbare størrelser.

Der opstilles i projektet en række målsætninger for hele uddannelsessystemet. For at kunne opfylde disse målsætninger peges der på behovet for, at forudsætninger og rammevilkår er tilstrækkelige for at skabe det bedst mulige udgangspunkt for høj kvalitet i undervisningen.

Projektet skal udvikles løbende. Den første publikation var folderen 'Kvalitet der kan ses' fra december 1997, og ultimo 1998 offentliggøres en rapport, der beskriver den anvendte metode.


2.3 Folkeskolen: "Folkeskolen år 2000"

Undervisningsministeriet har i fællesskab med Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening taget initiativ til planen "Folkeskolen år 2000" (se www.f2000.dk).

Som led i "Folkeskolen år 2000" opfordres kommuner og skoler til at arbejde målbevidst med virksomhedsplaner og udviklingsplaner for den lokale skole og det lokale skolevæsen.

Dermed sker der en intensivering af det allerede igangværende arbejde med at udforme kommunale målsætninger, udarbejde planer og fastlægge evalueringsmetoder. For at sikre et målrettet arbejde med kvalitetsudviklingen skal den enkelte kommune sikre:

For at støtte processen udsender Undervisningsministeriet ultimo 1998 materiale om arbejdet med status, målbeskrivelse, planlægning og evaluering til kommuner og skoler. Ministeriet har taget initiativ til at udvikle et internetbaseret kvalitetsudviklingsværktøj. Materialet er allerede nu til rådighed for kommunerne og skolerne. Det findes på adressen www.kig.uvm.dk/kvalitet. Kvalitetsudviklingsværktøjet giver idéer og inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med kvalitetsudvikling. Der lægges vægt på, at planerne omfatter hele skolens virksomhed og naturligvis beskæftiger sig med målsætningen for og udviklingen af indholdet i undervisningen.


2.4 Gymnasiet: "Standard og profiler"

Undervisningsministeriet iværksatte i 1996 et nyt kvalitetsudviklingsprojekt, som fra skoleåret 1998/99 omfatter samtlige gymnasier og hf-kurser. Projektet består af et konkret materiale til brug for institutionernes selvevaluering og institutionsbeskrivelse med det sigte at give alle interesserede og involverede parter - skolens ledelse, lærere, elever, forældre, myndigheder, kommende elever og offentligheden - kvalificeret information om den enkelte institution og dens arbejds-vilkår og dermed også at danne afsæt for institutionens kvalitetsudvikling. Formålet er således på én gang at synliggøre og udvikle kvaliteten i undervisningen og i uddannelserne.


2.5 Erhvervsskoler: "Q-strategi for erhvervsskolerne"

Kvalitetsarbejdet i erhvervsskolesektoren foregår inden for rammerne af 'Q-strategien for erhvervsskolerne' fra 1995. Strategien omfatter hele sektoren og alle niveauer og består af otte delområder eller 'elementer'. Strategien omfatter såvel uddannelser som institutioner på erhvervsskolernes område.

Elementerne vedrører ministeriets forskelligartede opgaver i form af informationssamling både generelt (fx uddannelsesstatik og regnskabsanalyser) og informationsindsamling og analyser på specifikke områder. Strategien omfatter endvidere ministeriets vejledning og forsøgs- og udviklingsaktiviteter. På de nævnte områder er ministeriet den part, der har initiativet, og som forestår aktiviteterne.

Et af elementerne - element A - har en særlig karakter, idet det omhandler skolernes løbende, interne kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Den enkelte institution skal udvikle et kvalitetssystem, baseret på selvevaluering, som indbygges som en del af skolens ledelsessystem. Kvalitetssystematikken bygger på, at institutionen udarbejder en kvalitetsplan, der omfatter et kvalitetsprogram, hvor skolen fastlægger et kvalitetskoncept og plan for arbejdets organisering. Desuden indgår en spørgeramme i kvalitetsplanen. Spørgerammen er et strategisk værktøj for ledelsen til at opstille mål og til at vurdere de aktiviteter og resultater, der opnås lokalt. Resultatvurderingen forudsættes at foregå som en proces (kvalitetscirkel), der ideelt set indebærer vurderinger af graden af målopfyldelse og efterfølgende justeringer i institutionen.


2.6 De videregående uddannelser

Til hjælp for ministeriet er der oprettet 5 uddannelsesråd for de videregående uddannelser, der blandt andet har til opgave at bidrage til udviklingen i uddannelsernes og undervisningens

kvalitet. Rådene kan foreslå overordnede evalueringer af uddannelsesområder. Det er uddannelsesrådene, der er opdragsgivere til turnusevalueringer og bestemmer disses kommissorier og styregruppers sammensætning.

Til brug for kvalitetsudviklingsopgaverne på uddannelsesinstitutionerne, i uddannelsesrådene og i Undervisningsministeriet gennemføres systematiske evalueringer af uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Evalueringerne gennemføres af Evalueringscenteret for de videregående uddannelser. Evalueringerne omfatter typisk en selvevaluering udarbejdet af den pågældende uddannelse, en brugerundersøgelse udarbejdet af et konsulentfirma samt et besøg på uddannelsesstederne af styregruppen.

Resultatet af evalueringen afgives i form af en rapport, der i udkast har været drøftet med uddannelserne. Rapporten indeholder de vigtigste iagttagelser samt styregruppens konklusioner og anbefalinger.

Ved siden af evalueringssystemet findes der, i lighed med andre uddannelsesområder, et censorsystem, der udøver en egentlig faglig kvalitetskontrol. Den finder sted ved den enkelte prøve og omfatter ikke uddannelsen set under ét. Der er dog ved den sidste reform af censorordningen i 1993 tillagt censorformandskaberne den opgave at rådgive om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til det videre uddannelsesforløb.


2.7 Folkeoplysningsområdet og voksenuddannelser

Folkeoplysningsområdet og voksenuddannelser dækker over en bred vifte af uddannelser, herunder daghøjskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, den fri ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, folkeoplysningsloven, indvandrerundervisning og specialundervisning for voksne. På grund af den store forskellighed inden for området er der ikke etableret en samlet kvalitetsstrategi for området. Der er imidlertid igangsat og gennemført en række forskellige kvalitetsprojekter og evalueringer på enkeltområder.

Der ydes hvert år tilskud til en række forsøgs- og udviklingsprojekter inden for området. Eksempelvis har Foreningen af Produktionsskoler og Produktionshøjskoler i samarbejde med Roskilde Universitetscenter iværksat et treårigt forskningsprojekt, der bl.a. skal belyse produktionsskolernes pædagogiske kvalitet.

Herudover har Undervisningsministeriet iværksat en samlet evaluering af den fri ungdomsuddannelse, hvor aspekter vedrørende undervisningens kvalitet samt de kompetencer, eleverne opnår, indgår.

I samarbejde med Amtsrådsforeningen er der udgivet en rapport om kvalitets- og pædagogisk udviklingsarbejde i indvandrerundervisningen. Resultatet af en effektundersøgelse af specialundervisning for voksne blev fremlagt på en konference i efteråret 1997, og der er desuden et projekt i gang om måling af voksnes læsefærdigheder, bl.a. med henblik på udvikling af læsekurserne.


2.8 Internationale undersøgelser - OECD

Internationale sammenligninger af uddannelser og deres kvalitet tiltrækker sig meget stor interesse og debat. De fleste OECD-lande har i efterkrigstiden investeret betydelige offentlige midler i uddannelse. Derfor er der stor politisk bevågenhed om anvendelsen af disse midler.

 

OECD har derfor igangsat flere projekter til at belyse uddannelserne i de forskellige lande i form af publikationer og undersøgelser, der går fra nationaløkonomiske og demografiske forhold til undersøgelser af konkrete færdigheder hos elever og studerende.

 

I de senere år har man i OECD-regi, bl.a. som reaktion på danske ønsker, påbegyndt et arbejde med at udvikle målemetoder, der sigter på også at kunne omfatte mere bløde kompetencer.


 Tværfaglige kompetencer - Cross-Curricular Competencies

I forbindelse med internationale færdighedsundersøgelser har der, bl.a. fra dansk side, været et ønske om at få mere nuancerede oplysninger om resultaterne. Et uddannelsesforløb af høj kvalitet indeholder væsentligt mere end de resultater, der kan måles i forhold til fx evnen til at læse eller løse matematiske problemer. Elever/studerende skal også uddannes til at være velfungerende borgere samtidig med, at de på kompetent måde kan leve op til kravene på arbejdsmarkedet. I OECD-regi er der derfor igangsat et projekt, der skal udvikle nye metoder til at kortlægge elevernes tværfaglige og personlige, 'bløde' kvalifikationer. Danmark deltager i dette tværfaglige 'Cross-Curricular Competencies' (CCC) projekt.

 

2.9 Erfaringer med kvalitet og evaluering

De seneste års kvalitets- og evalueringsprojekter har sat fokus på nogle af de vanskeligheder, der er forbundet med at omsætte mål og rammer til uddannelser af høj kvalitet. Fra politisk side er der et ønske om et bedre beslutningsgrundlag, således at man kan leve op til sit ansvar for uddannelserne, herunder mulighed for at sætte fokus på særlige områder. Et andet vigtigt aspekt i kvalitetsudviklingen er opfølgningen på anbefalinger i forbindelse med evalueringer. Mulighederne og ansvaret for opfølgning skal fastlægges for, at udviklingen i systemet sikres.

Det er et centralt element i det danske uddannelsessystem, at brugere/forældre har indflydelse på undervisningen. Brugerne oplever undervisningen direkte og må derfor nødvendigvis inddrages i vurderingen af kvaliteten. En fri og åben dialog er befordrende for at udvikle undervisningen således, at den svarer til de forventninger, der stilles.

Brugerne er dog ikke de eneste, der kan have en relevant mening om uddannelserne. En populær underviser, lærer eller uddannelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at undervisningen er af høj kvalitet. Andre interessenter, herunder politikere og aftagere, bør også inddrages i vurderingen af uddannelserne for at vurdere bl.a. det faglige niveau og rimeligheden i de ressourcer, der anvendes til uddannelse.

Evalueringscenteret for de videregående uddannelser har i flere tilfælde kunnet konstatere, at der var behov for at igangsætte kvalitetsudvikling på de evaluerede uddannelser. I nogle tilfælde har evalueringsrapporter fra centeret ligefrem givet anledning til, at ministeriet måtte igangsætte reformer af hele uddannelsesområder, fx de videregående teknikeruddannelser, der blandt andet resulterede i loven om korte videregående uddannelser.

De eksterne evalueringer har bredt set opfyldt tre funktioner ved at:

Kvalitetssikring og -styring af uddannelsessystemet fordrer, at mål og rammer for uddannelserne til stadighed fortolkes i lyset af de aktuelle behov for kvalifikationer inden for den enkelte uddannelses område. For at sikre dette bør uddannelsesinstitutionerne foretage en velovervejet og bevidst prioritering af den faglige og pædagogiske indsats i forbindelse med uddannelsernes tilrettelæggelse og gennemførelse.

Eksterne evalueringer har bidraget til processen med at omsætte mål til virkelighed i kraft af, at der anlægges et eksternt perspektiv på de arbejdsmetoder, uddannelsesinstitutionerne vælger. Erfaringerne med selvevalueringer og kvalitetsspørgerammer viser, at dette arbejde med fordel kan gennemføres løbende på alle uddannelsesniveauer.

De steder, hvor man har erfaringer med kritisk dialog og selvevaluering, er man ofte meget bevidst om kvalitetsspørgsmål, hvilket giver det bedste udgangspunkt for kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Der er ingen tvivl om, at eksterne evalueringer er frugtbare og bidrager til at skabe dynamik i uddannelsessystemets kvalitetsudvikling. Eksterne evalueringer kan dog ikke alene løfte den samlede kvalitetssikringsopgave i lyset af, hvor mange uddannelsesinstitutioner, uddannelser og undervisningshold/klasser der findes. Den enkelte institution og/eller uddannelse spiller derfor stadig en central rolle i kvalitetsudviklingen, da det lokale kvalitetsudviklingsarbejde er nødvendigt for det samlede systems udvikling. Det vil imidlertid være en styrke for det fortsatte arbejde, hvis erfaringerne fra lokale såvel som nationale kvalitetsudviklingsprojekter kan samles op af et nationalt evalueringsinstitut.

En stor del af de igangværende kvalitetsudviklingsprojekter på uddannelses- eller institutionsniveau bygger på selvevaluering. Fx kan erhvervsskolernes "Q-90"- projekt nævnes, hvor det er dokumenteret, at erhvervsskolerne ved at udvikle deres egne kvalitetsmål har opnået et bedre grundlag for en reflekteret og målrettet indsats for kvalitetsudvikling.

Selvevaluering vil som kvalitetsudviklingsredskab fortsat være meget centralt. Resultaterne af selvevalueringerne har dog i dag en forholdsvis ringe grad af forpligtelse for institutionen. Der er således ingen faste mål og rammer for institutionernes brug af selvevalueringsmetoder. En forudsætning for at få et frugtbart resultat af fremtidens evalueringer må derfor være, at institutionernes selvevaluering bringes i et samspil med en ekstern evaluator, samt at forpligtelsen til opfølgning præciseres.


3. Modeller for kvalitetsudvikling

De senere års fokus på kvalitet i uddannelserne har øget behovet for at forbedre arbejdet med at højne kvaliteten på institutionerne såvel som i systemet generelt. En betingelse for, at hele uddannelsessystemets kvalitet forbedres, er, at den enkelte institution bidrager positivt til processen. De mål, rammer og økonomiske vilkår, som institutionerne opererer indenfor, har dog også, direkte såvel som indirekte, en adfærdsregulerende effekt. Dette vil blive beskrevet i det følgende.

De nuværende mål og rammer består af konkrete uddannelsesmål kombineret med økonomiske og driftsmæssige rammer. Det oprindeligt tænkte formål med mål- og rammestyring var blandt andet, at styringsprincipperne skulle styrke kreativiteten og dynamikken på uddannelsesinstitutionerne. Dermed var det tanken at skabe bedre muligheder for fornyelse og for tilpasning til de behov, som elever, studerende og omgivelserne gav udtryk for, med henblik på at levere uddannelse og undervisning af god kvalitet.

De senere års erfaringer med mål- og rammestyring, evaluering og kvalitetsprojekter har medvirket til at skabe opmærksomhed om kvalitetsarbejdets komplekse natur. Erfaringerne har anvist nye veje og procedurer, der kan anvendes til at redegøre for, hvordan institutionerne fortolker og omsætter de mål og rammer, der gælder for de konkrete faglige og pædagogiske aktiviteter.

Prøver og eksaminer har i dag en væsentlig kontrolfunktion i forhold til undervisningen. Det er dog ikke i elevens/den studerendes interesse udelukkende at gøre sådanne tilbageskuende erfaringer; manglende kvalitet bør identificeres så tidligt som muligt i forløbet, så der kan rettes op på problemerne inden en eventuel eksamen eller prøve.

Evalueringscenterets evalueringer har med tydelighed demonstreret, at kvalitetsudvikling må tage afsæt i den konkrete uddannelses specifikke forhold og problemer, hvis indsatsen hurtigt og effektivt skal forbedre kvaliteten.

Der er to primære opgaver med henblik på at sikre og udvikle kvaliteten:

For at kunne imødekomme disse to opgaver beskrives nedenfor nogle modeller, som har betydning for kvalitetsudviklingen i uddannelsessektoren. I overensstemmelse med de historiske, politiske og styringsmæssige forskelle, der gælder på forskellige uddannelsesniveauer, er det nødvendigt at sikre, at der bliver tale om fleksible metoder, der kan tilpasses de særlige forhold, der er kendetegnende for de enkelte områders beskrivelse af mål og rammer.


3.1 Decentralisering og kvalitetsudvikling

Selv om uddannelsessektoren på mange områder har bevæget sig fra en detaljeret beskrivelse af krav til uddannelser og undervisning mod den mere frie mål- og rammestyring, er der store forskelle mellem de enkelte uddannelsesområder.

Generelt kan decentraliseringen af ansvar og kompetence karakteriseres ved, at institutionerne har fået større frihed til at tage økonomiske og indholdsmæssige beslutninger. Omvendt har de centrale myndigheder fortsat en betydelig indflydelse gennem de fastsatte rammer for institutionernes individuelle dispositioner.

Folkeskolen skiller sig ud fra det generelle billede af decentralisering ved, at ansvaret blev uddelegeret til kommunerne i halvfjerdserne. Fra en situation, hvor kommunerne fik tildelt næsten hele ansvaret, er ministeriet i dag begyndt at stille krav om centrale kundskaber og færdigheder, som folkeskolerne skal leve op til.

Den optimale kombination af lokalt ansvar og lokale muligheder og centrale ønsker om en vis ensartethed i uddannelserne er svær at finde og kan ændres over tid. Lokale muligheder og initiativer skal udnyttes samtidig med, at overgangene i uddannelsessystemet kan ske gnidningsfrit. Aftagerinstitutionerne skal sikres gode muligheder for at bygge videre på de allerede opnåede kundskaber og færdigheder.

Der kan skelnes mellem generelle styringsredskaber, som er de overordnede principper, der ligger til grund for finansiering mv., og specifikke redskaber, der kan anvendes til at løse konkrete, definerede problemstillinger, fx i forbindelse med opfølgning på en evaluering.


3.2 Taxameterstyring

En del af de eksisterende instrumenter i kvalitetssikringen af institutionerne er myndighedernes tilsyn og borgernes valg eller fravalg af institutionen. Valg og fravalg kan påvirke de taxameterstyrede institutioner/uddannelser økonomisk, da institutionerne modtager penge efter antal fuldtidsstuderende/-elever.

For taxameterstyrede institutioner/uddannelser betyder faldende tilgang færre indtægter og stiller således større krav til uddannelsen om at sikre fortsat søgning af elever. Således har ca. 80 pct. af erhvervsskoleledere i en spørgeskemaundersøgelse fra november 1997 givet udtryk for, at taxametersystemet har medvirket til større fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring på deres skole. Ca. 85 pct. mente i samme undersøgelse, at skolen efter taxameterreformen har en større grad af opmærksomhed på brugernes behov, og ca. 65 pct. mente, at indsatsen har resulteret i en højere grad af brugertilfredshed på deres skole.

I en tilsvarende undersøgelse på seminarieområdet mente 85 pct. af rektorerne, at seminariet efter taxameterreformen har en større grad af opmærksomhed på brugernes behov. Ca. 55 pct. fandt, at dette er en konsekvens af taxametersystemet. Ca. 65 pct. angav, at kvaliteten af undervisningen på seminariet generelt er forbedret siden reformen, og ca. 70 pct. anførte, at de færdiguddannedes kvalifikationsniveau har udviklet sig positivt.

Taxameterstyringen er en generel metode til økonomisk styring af institutioner/uddannelser og kan ikke stå alene i forbindelse med et kvalitetsløft. Ved den enkeltes uddannelsesvalg tæller også en lang række andre faktorer end kvaliteten af uddannelsen, fx geografisk beliggenhed, mulighed for bolig, transport mv.

Det viser, at de økonomiske styringsinstrumenter kan have flere aspekter end blot effektiv ressourceudnyttelse som mål, samt at taxameterreformen på erhvervsskolerne og på seminarierne har været med til at øge kvaliteten af uddannelserne.


3.3 Rekvirentmodellen

Et andet eksempel på øget kvalitet som følge af økonomiske styringsredskaber er en 'rekvirentmodel'. Modellen går ud på, at den enkelte institution, fra at have selvstændig rådighed over udviklingsmidler, overgår til en form for kontraktstyring, hvor midlerne som udgangspunkt beholdes centralt og derefter udbetales efter konkret aftale til dækning af opgaver, som defineres mellem ministeriet og den pågældende institution. På den måde stilles der krav om et budget over ressourceforbrug, inden opgaven gives til institutionen, samtidig med at der aftales nogle delmål, som skal overholdes, for at institutionen modtager betaling for opgaven. Der kan yderligere stilles krav til statusrapporter under projektforløbet, så projektet kan følges nøje. Erfaringer har vist, at anvendelse af modellen styrker dialogen mellem ministeriet og institutionen, samtidig med at institutionen får økonomisk frihed i form af overhead, som frit kan disponeres.

Administrativt kan der aftales nogle generelle rammer for aftalerne, så man ikke behøver at udarbejde detaljerede kontrakter, hver gang en opgave skal løses, men blot fremlægger et budget, mål og delmål. Modellen har både generel og specifik anvendelse, da den kan anvendes som generelt styringsredskab af fx en institution, men også til løsning af enkeltstående problemstillinger, fx i forbindelse med forsknings- og udviklingsmidler.


3.4 Kontraktstyring

Kontraktstyring er en tredje model for specifik kvalitetsstyring og har sin styrke i løsning af konkrete problemstillinger på institutionsniveau. Kontraktstyring indebærer, at man fra politisk eller administrativ side indgår en aftale, en 'kontrakt', med en uddannelsesinstitution om, hvilke resultater institutionen skal opnå inden for en given tids- og budgetramme. Den konkrete kontrakt kan fx omfatte forskellige typer af kvalitetsparametre, der helt eller delvist er kvantificerbare.

Et centralt element i kontraktstyringen er dialogen mellem myndigheden og institutionen. Dialogen ligger til grund for kontraktens udformning og fungerer kun, hvis begge parter er indforstået med den endelige udformning.

Aftalen om de mål, der skal forfølges, er et vigtigt led i processen med udformning af kontrakten. Den ansvarlige myndighed er forpligtet til at melde mål og rammer ud samtidig med, at institutionen skal redegøre for, hvilke strategiske overvejelser og mål den vil forfølge. I samarbejde kan kontrakten derefter udarbejdes, så begge parters ønsker er taget i betragtning.

Kontraktstyringen kan supplere den nuværende mål- og rammestyring som en fremadskuende, dialogbaseret styringsmekanisme. Modellen kan tænkes anvendt som opfølgningsredskab på evalueringer og kvalitetsudvikling. Det bør her tages i betragtning, at metoden kan være administrativt belastende.


3.5 Kvalitetsudvikling baseret på systematisk evaluering

Etablering af et eksternt evalueringsinstitut for alle uddannelsesområder kan sikre, at erfaringer fra evalueringerne koordineres og udnyttes bedre, end tilfældet er i dag.

Undervisningsministeren har fremsat lovforslag om etableringen af et nationalt evalueringsinstitut. Instituttet skal som udgangspunkt evaluere al uddannelse fra grundskoleniveau over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelse. Evalueringsinstituttet forventes at komme til at spille en central rolle i udviklingen af kvaliteten i uddannelserne, så der skabes en synergi med især de mere dybtgående kvalitetsprojekter, som ministeriet har iværksat på de forskellige uddannelsesområder.

De eksterne evalueringer skal både kunne gå på langs og på tværs af uddannelserne, og de skal undersøge og vurdere såvel de enkelte uddannelser og fag som sammenhængen mellem dem.

Evalueringsinstituttet får til opgave at udføre obligatoriske og systematiske gennemgange af alle uddannelser og fag, og intet fag, uddannelsesområde eller enkelte institutioner kan undslå sig for at deltage i en evaluering. Dog er evaluering frivillig for friskoler, private grundskoler, efterskoler samt husholdningsskoler og håndarbejdsskoler på grundskoleniveau.

Evalueringerne skal tage udgangspunkt i såvel proces som resultat, dvs. både det faglige indhold og niveau, de pædagogiske aspekter i undervisningen samt det uddannelsesmæssige og faglige miljø, organisering mv.

Evalueringerne kan ske ved hjælp af et bredt spektrum af metoder og elementer. Som eksempel kan nævnes uddannelsesevalueringer, auditeringer (angår interne kvalitetssikringsmekanismer), akkrediteringer (angår kvalitet og indhold ift. en række mindstemål), internationale sammenligninger og institutionsevalueringer. Kvalitative og kvantitative data på såvel institutionsniveau som systemniveau bør uden begrænsninger inddrages, hvor det er relevant.

Det gælder stadig, at det lokale arbejde med kvalitetsudvikling og -evaluering bør prioriteres højt. Inddragelsen af centrale og/eller uvildige instanser har til formål at samle op på et overordnet niveau med henblik på at koncentrere erfaringer fra arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling. I fremtiden forventes der at blive en klarere opdeling mellem central fastlæggelse af mål og rammer (ministeriet), evaluator (uvildigt evalueringsinstitut) og uddannelserne (den konkrete undervisning).


3.6 Samspil om kvalitetsudvikling

De senere års kvalitets- og evalueringsprojekter er udtryk for, at der søges nye måder at håndtere spørgsmålet om kvalitet i uddannelserne på. De mange projekter har øget behovet for en central, uvildig evalueringsenhed, der kan opbygge kompetence på området, jf. forslaget om en evalueringsinstitution.

Imidlertid er det afgørende, at ministeriet fortsat har et beredskab, som sikrer, at undervisningsministeren kan leve op til sit politiske såvel som sit forvaltningsmæssige ansvar for uddannelsesområdet.

Dette ansvar indebærer på nogle uddannelsesområder et pædagogisk tilsyn og på nogle (også) et institutionstilsyn. Redskaberne til at løfte dette ansvar er bl.a. fagkonsulentordninger med direkte adgang til skoler og lærere, vejledning, regnskabs- og revisionsindberetninger, indsamling af statistiske oplysninger m.m.

Ministeriets opgaver i forhold til uddannelserne og institutionerne omfatter, ud over det forvaltningsmæssige tilsyn, også en vejlednings- eller rådgivningsvirksomhed. Set i lyset af mål- og rammestyringsprincipperne spiller de 'bløde' styringsinstrumenter i form af vejledning og rådgivning i mange tilfælde en større rolle for kvaliteten i uddannelserne end de mere myndighedsprægede tilsynsopgaver.

Det er essentielt for evalueringssystemet, at der bliver fulgt op på de anbefalinger, evalueringsrapporterne kommer med. Systematisk opfølgning er en nødvendighed for at sikre det udviklende perspektiv. Derfor er det i lovforslaget sikret, at undervisningsministeren har de nødvendige redskaber til at følge effektivt op på evalueringerne.

Undervisningsministeren har ifølge lovforslaget om evalueringsinstitutionen ansvaret for, at evalueringsrapporterne følges op. Disse rapporter vil derfor sammen med de øvrige redskaber, herunder bl.a. tilsyn, vejledning, eksamener, prøver, censorordninger, undersøgelser og projektet 'Kvalitet der kan ses' være væsentlige kilder til den kvalitetsudvikling, som ministeriet og institutionerne har et fælles ansvar for.

Et frugtbart samspil mellem institutionernes arbejde med kvalitetsudvikling, evalueringsinstituttets opgaver og ministeriets tilsyn og vejledning i forhold til kvalitetsudviklingsopgaverne er forudsætningen for, at en løbende udvikling af uddannelsernes kvalitet sikres i en konstruktiv treklang. Opgaverne skal være veldefinerede og skal løses i tæt samspil, så fx tilsynsopgaverne og evalueringsinstituttet leverer input til ministeriets kvalitetsudviklende arbejde, som på sin side kan levere materiale i forbindelse med såvel tilsynsopgaverne som evalueringsinstituttets arbejde.

Kapitel 2

FRAFALD

 

1. Om frafald

Frafald i uddannelsessystemet er et gammelt og velkendt fænomen. Gennem tiden har studerende på tekniske skoler, handelsskoler, latinskoler/gymnasier og universiteter, frivilligt eller ufrivilligt, forladt deres uddannelse før tiden. Nogle gik til et andet studium. Andre faldt helt ud af uddannelsessystemet. Blandt de sidstnævnte var nogle alligevel succesfulde i deres senere karriere i arbejdslivet.

"Frafald", "fravalg", "studieskift", "afbrud", "omvalg" - der er tilsvarende mange betegnelser for det at ophøre med en uddannelse før den eksamen, der "efter planen" er den afsluttende. De mange forskellige betegnelser afspejler, at også forklaringerne bag det enkelte uddannelsesophør er mangeartede, og at konsekvenserne har meget forskellige perspektiver.

Når vi i dette kapitel taler om frafald, er det i ordets bredeste forstand. Det vil sige studerende eller elever, der forlader en uddannelse før den afsluttende eksamen. Ved denne brug af frafaldsbegrebet inkluderes altså både dem, der forlader uddannelsessystemet helt, og "studieskifterne", der fortsætter på en ny uddannelse. Begge aspekter af frafaldet indgår i dette kapitel.


Hvorfor fokus på frafald?

Det er som udgangspunkt bedst, at flest muligt gennemfører deres uddannelser og helst deres første ungdomsuddannelse og første erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er bedst for den enkelte og bedst for samfundet, hvis man ser det i et samfundsøkonomisk perspektiv.

I regeringens rapport "Kvalitet i uddannelsessystemet" fra juni 1998 fastslås det, at "studieskift" udgør omkring 1/3 af det ekstraordinære tidsforbrug, der i dag finder sted i det danske uddannelsessystem. Dette ekstraordinære tidsforbrug i uddannelsessystemet udgør en betydelig samfundsøkonomisk omkostning. Det skønnes, at en halvering af dette merforbrug på lang sigt ville kunne øge beskæftigelsen med op imod 40-50.000 personer.

Frafaldet repræsenterer i denne sammenhæng et merforbrug eller tab af ressourcer i uddannelsessystemet og i de tilfælde, hvor der er tale om et studieskift, en udsættelse og forkortelse af den tid, den færdiguddannede får på arbejdsmarkedet.

Det ekstraordinære ressourceforbrug, der knytter sig til frafaldet i uddannelsessystemet, har samtidig betydning for regeringens målsætning om, at 90 til 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når vi når år 2000, og at i år 2010 skal 50 procent have en videregående uddannelse.

Frafaldet har for det første direkte konsekvenser for målsætningernes opfyldelse, hvis de unge falder helt ud af uddannelsessystemet. Men frafaldet repræsenterer også et ekstra ressourceforbrug, der fordyrer eller udskyder en opfyldelse af målsætningerne, fordi de mange studieskiftere beslaglægger ekstra kapacitet.

Opfyldelsen af målsætningerne vil kræve en betydelig reduktion af frafaldet både på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. På de erhvervsfaglige uddannelser skal frafaldet halveres fra over 25 procent i 1995 til godt 12 procent i år 2000. På de videregående uddannelser skal frafaldet reduceres i nogenlunde samme størrelsesorden: Fra ca. 27 procent til ca. 17 procent. De anførte frafaldsprocenter dækker alene det frafald, der fører til, at det formelle uddannelsesområde forlades fuldstændigt. Det er altså nettofrafaldet.

Et andet led i at opfylde målsætningerne kunne være en fortsat stigning i overgangsfrekvenserne. Men der er allerede 95 procent, der begynder på en ungdomsuddannelse, og ca. 55 procent, der begynder på en videregående uddannelse. Særligt den førstnævnte frekvens er ved at nå sin øvre grænse. Derfor kan alene en højere fuldførelsesprocent på alle niveauer give en effektiv målopfyldelse.

Væsentlige dele af den eksisterende tilrettelæggelse af uddannelserne har da også til opgave at reducere frafaldet. Spørgsmål om vejledning, adgangskrav, optagelsesregler, økonomiske vilkår samt institutionernes struktur og styring er eksempelvis alle inddraget i frafaldsproblematikken, og frafaldet inddrages i mange sammenhænge som selvstændigt kvalitetsparameter i uddannelsesevalueringer. Registreringen af frafald repræsenterer på denne måde i sig selv et kvalitetssikringsinstrument.

Hensigten med tildelingen af stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte i Danmark er, at det ikke er økonomien, men de unges interesser og evner, der bør være afgørende for, hvorvidt de unge uddanner sig. Herved sikres en større og mere kvalificeret søgning til studierne.

SU-systemets regler er også udformet med henblik på at begrænse de studerendes erhvervsarbejde til et omfang, som betyder, at de ikke forsinker sig unødigt eller afbryder deres studier.

Men frafaldet i uddannelsessystemet antager som nævnt mange forskellige former. Hvis man vil forsøge at reducere frafaldet i uddannelsessystemet, er det afgørende at få afdækket, hvorfor der er et frafald på uddannelserne. Dette vendes der tilbage til senere i kapitlet. I første omgang er det en målsætning at afdække selve omfanget af frafaldet og det mønster, der efterfølgende tegner sig for dem, der falder fra.

 

 • Status for det samlede frafald på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser var i 1996, at 50 procent var i gang med/eller havde fuldført en anden uddannelse, 30 procent var i beskæftigelse, og 20 procent befandt sig uden for arbejdsmarkedet eller havde uoplyst status.
 • Det er regeringens målsætning, at i år 2000 skal 90 til 95 procent af en ungdomsårgang afslutte en ungdomsuddannelse, og i år 2010 skal mindst 50 procent af en ungdomsårgang afslutte en videregående uddannelse.
 • Der er i dag 95 procent, der påbegynder en ungdomsuddannelse, og ca. 55 procent, der påbegynder en videregående uddannelse. Derfor kan alene højere fuldførelsesprocenter på alle niveauer sikre en opfyldelse af regeringens målsætninger.
 • For at opfylde disse målsætninger vil det kræve, at frafaldet på de erhvervsfaglige uddannelser halveres fra over 25 procent i 1995 til godt 12 procent i år 2000. På de videregående uddannelser skal frafaldet reduceres i nogenlunde samme størrelsesorden fra ca. 27 procent til ca. 17 procent.

 

2. Frafaldsstatistik


Undervisningsministeriet benytter sig af to beregningsteknikker, når det gælder analyse af uddannelsesdata:


1. Tværsnitsanalyser

2. Forløbsanalyser


I en tværsnitsanalyse bruger vi information om mange årganges adfærd til brug for det aktuelle tværsnitsår til at sammenstykke et uddannelseskarriereforløb, der strækker sig over mange år.

I en forløbsundersøgelse følger vi de samme personer i en årrække og registrerer den faktiske uddannelsesadfærd.

Fordelen ved tværsnitsberegningerne er, at data er aktuelle. Ulempen er, at der er tale om konstruerede uddannelsesforløb (sandsynligheder).

Fordelen ved forløbsundersøgelser er, at der er tale om virkelige forløb, men ulempen er, at data ofte er relativt gamle.


2.1 Hvor mange faldt fra?

I 1995 forlod omkring 35.000 unge den uddannelse (Uddannelsesgruppe og frafald - se anm. tilknyttet tabel 1). , de påbegyndte. Dette tal svarer til rundt regnet 8,5 procent af det antal elever, der befandt sig i uddannelsessystemet pr. 1. oktober 1995. Denne opgørelse af frafaldet dækker imidlertid over en række meget forskellige skæbner - fra den unge, der forlader gymnasiet uden at gå videre i det formelle uddannelsessystem, til studieskiftere på de videregående uddannelser.

I dette og næste afsnit opgøres det faktiske antal af frafaldne fra de forskellige uddannelsesområder. Der præsenteres tillige resultater fra Undervisningsministeriets tværsnitsmodel (sandsynligheder for overgang). Disse beregninger viser de overgangstendenser, man kan forvente, hvis adfærden op til tværsnitsåret fastholdes. Eksempelvis er afbrudsprocenten en modelberegnet størrelse. Fuldførelsesprocenten beregnes som 100 minus frafaldsprocenten.

Det største frafald i absolutte tal er at finde på erhvervsuddannelsesområdet. I 1994/95 faldt omkring 4.500 elever fra et skoleforløb mv. ( Se note 2) under tabel 1.), og ca. 6.300 faldt fra en erhvervsfaglig afslutningsuddannelse ( Se note 2) under tabel 1.)

Den største frafaldsprocent findes på de videregående uddannelser. På disse uddannelser er det dog lykkedes - over en årrække - at nedbringe frafaldsprocenten væsentligt.

For de lange videregående uddannelser er frafaldsprocenten faldet med 17 procentpoint fra 1981/82 til 1994/95. I 1994/95 udgør frafaldet 38 procent.

For de erhvervsfaglige afslutningsuddannelser ses tillige et fald i frafaldsprocenten. Efter en stigning fra 11 procent i 1981/82 til 21 procent i 1989/90 faldt procenten til 16 i 1994/95.

 

Betragtes frafaldet på uddannelseshovedgrupper, er der ikke nogen klar og entydig udvikling over den betragtede periode. Frafaldsprocenten er større, jo højere op i uddannelsessystemet vi kommer, og er således størst på de videregående uddannelser.

For ungdomsuddannelserne har de almengymnasiale uddannelser de laveste frafaldsprocenter. I 1994/95 var procenten 12. Til sammenligning var procenten 20 for de erhvervsgymnasiale uddannelser.


2.2 Efter frafald

I diskussionen af frafaldsproblematikken er det naturligvis afgørende, hvad der sker efter frafaldet. Som angivet indledningsvis er selve frafaldsbegrebet knyttet til det enkelte uddannelsessted eller den enkelte uddannelse. Frafald behøver således ikke at betyde, at den unge helt forlader uddannelsessystemet.

Undersøgelsen fra Danmarks Statistik "Den hvide hue - hvad fører den til?" (Danmarks Statistik 1997.) viser, at de studenter, der påbegynder en videregående uddannelse, for 88 procents vedkommende 10 år efter står med et bevis for en erhvervskompetencegivende uddannelse i hånden.

 

Tabel 2 viser, at der på alle områder i dag er en stærkere tendens end tidligere til at påbegynde en uddannelse igen, hvis man er faldet fra. Det kan enten være den samme uddannelse eller en helt ny uddannelse - men det betyder under alle omstændigheder, at frafaldet fra uddannelsessystemet kun er midlertidigt (Bemærk iøvrigt, at en række af de personer, der falder fra (tabel 2) et uddannelsesområde, tidligere kan have fuldført en anden uddannelse. Tabellen viser alene, hvilket uddannelsesområde de, der faldt fra, forlod.)

På de erhvervsgymnasiale uddannelser er det f.eks. i dag kun 9 procent af de frafaldne, der ikke går i gang med en anden uddannelse på et eller andet tidspunkt. For 14 år siden var frafaldsgruppen 3 gange så stor. Tendensen til at gå i gang igen er i det hele taget stærkest på de erhvervsgymnasiale uddannelser.


2.3 Ventetider

Danske unge bliver i en international sammenligning relativt sent færdige, både med deres ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Det kan have at gøre med pauser på de unges vej igennem uddannelserne - f.eks. mellem grundskolen og gymnasiet - eller med ventetider i forbindelse med uddannelsesskift.

Figur 1 viser andelen af frafaldne på de forskellige uddannelsesområder, der er startet på en ny ud-dannelse efter hhv. 3 og 15 måneder. For hver ud-dannelse er der tal for 1981/82 og for 1994/95, så det er muligt at se, hvordan tidsprofilen har udviklet sig.

 

Figuren viser eksempelvis, at af de unge, der afbrød grundskolens 8., 9. eller 10. klasse i 1981/82, var 36 procent i gang med en ny uddannelse efter bare 3 måneder. Efter 15 måneder var over halvdelen - 57 procent - kommet i gang med noget nyt. I 1994/95 var 46 procent startet på noget nyt efter 3 måneder, og efter 15 måneder var tallet 67 procent.

Unge, der er faldet fra gymnasiet eller en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er de langsomste til at komme i gang igen. Omvendt er de, der falder fra de erhvervsgymnasiale uddannelser, hurtigt i gang med en ny uddannelse - typisk en erhvervsfaglig uddannelse. Allerede efter 3 måneder var 64 procent af dem, der faldt fra en hhx/htx i 1994/95 begyndt på en ny uddannelse. For KVU og MVU er det tilsvarende tal omkring 20 procent. Den hurtige genstart kan skyldes, at frafaldne fra hhx og htx ofte kan komme i gang igen på den erhvervsskole, hvor de i forvejen går. Den typiske uddannelsesovergang sker således til en erhvervsuddannelse, som er mindre boglig end den uddannelse, eleven kommer fra.

Ser vi på de forandringer i adfærden, der er sket fra 1981/82 til 1994/95, er det tydeligt, at tendensen til at starte på en ny uddannelse, når man først er faldet fra, især er øget på erhvervsskolerne. Hvor der i 1981/82 kun var 12 procent af dem, der faldt fra de erhvervsfaglige uddannelser, der var gået i gang igen efter 3 måneder, var der i 1994/95 næsten tre gange så mange - 34 procent. Procenten af unge, der springer fra en erhvervsgymnasial uddannelse og er i gang igen efter 3 måneder, steg i samme periode fra 41 til 64.

På erhvervsskolerne er det altså i højere grad lykkedes at vejlede de frafaldne over i en ny uddannelse. Det er endvidere signifikant, at det er sket ved hurtigt at få dem i gang igen. Det er 3 måneders-gruppen, der er steget. Det kunne tyde på, at en hurtig vejledningsindsats for at fastholde de unge i uddannelsessystemet er afgørende for at få nedbragt frafaldet.

Også de elever, der afbrød grundskolen, går i højere grad hurtigt i gang igen i dag, end de gjorde for 15-20 år siden. Adfærden hos unge, der forlader gymnasiet eller en videregående uddannelse, har derimod ikke ændret sig synderligt.


2.4 Første påbegyndte uddannelse og afbrud med arbejdsmarkedet som aftager

Det foregående afsnit viste mængden af frafald og resultater fra de såkaldte tværsnitsberegninger om forventede bevægelser efter frafald fra de enkelte uddannelsesområder. I dette afsnit præsenteres resultater fra en såkaldt forløbsanalyse, som er foretaget i samarbejde med Danmarks Statistik. Her har vi sat fokus på de elever, der påbegyndte deres første uddannelse på et uddannelsesområde. "Første uddannelse" er her alene uddannelser inden for Undervisningsministeriets ressort, hvorimod "ny" uddannelse efter afbrud er alle uddannelser uanset ressort. Forløbsanalysen behandler tre uddannelsesområder: De gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Hovedformålet med undersøgelsen har været at få belyst forskellige uddannelsesårganges adfærd over en årrække. Der er tillige sat fokus på dem, der afbrød. Her har vi søgt at belyse, hvordan deres fortsatte karriere former sig, såvel inden for uddannelsessystemet som på arbejdsmarkedet (herunder beskæftigelse og ledighed).

Som tidligere beskrevet følger vi forskellige uddannelsesårgange: 1981/82, 1987/88 og 1993/94, henholdsvis 12, 36 og 72 måneder efter førstegangstilgangen, samt status pr. 1. oktober 1996. Vi ser tillige på, om der tegner sig et specielt mønster for afbrud afhængigt af forudgående uddannelse.

Med afsæt i antallet af afbrud i 1995/96 belyses, hvor langt inde i uddannelsesforløbet afbruddet skete.

Nedenfor fremgår det i en mere detaljeret form, hvordan frafaldet fordeler sig, og hvad der sker med den del af de frafaldne, der ikke vendte tilbage til e uddannelse.


2.4.1 Frafald på de gymnasiale uddannelser

De gymnasiale uddannelser er en fællesbetegnelse for de almengymnasiale uddannelser (studentereksamen og hf) og de erhvervsgymnasiale uddannelser (højere handelseksamen og højere teknisk eksamen).

Det antal unge, der indgår i forløbsundersøgelsen, svarer til det antal personer, der for første gang påbegynder en gymnasial uddannelse. Antallet lå temmelig stabilt på knap 36.000 i både 1981/82 og 1987/88. I 1993/94 var antallet af gymnasiaster vokset til godt 38.000.

Under denne overflade gemmer sig tillige en forskydning fra de almene over imod de erhvervsrettede gymnasieuddannelser.

Antallet af nye elever i det almene gymnasium faldt - set over hele perioden - fra godt 30.000 om året til knap 27.000 (faldet skete i første del af 1980'erne), mens tilgangen til hhx og htx steg fra knap 6.000 til over 11.500, altså næsten en fordobling i omfang.


 • Selv om antallet af unge, der starter på en gymnasial uddannelse, lå temmeligt stabilt, er frafaldsprocenten i løbet af undersøgelsesperioden 1981/82 til 1993/94 faldet fra 14 procent til 11 procent.
 • Frafaldet fra 1981/82 til 1993/94 på de erhvervsgymnasiale uddannelser er større end på de almengymnasiale uddannelser. Til gengæld har der været et konstant fald i frafaldsprocenten på de erhvervsgymnasiale.
 • Over halvdelen af frafaldet i de gymnasiale uddannelser udgøres af unge med 10. klasse som baggrund. Det er et højt tal på baggrund af, at kun ca. hver tredie elev kommer fra 10. klasse.

 

 

Af tabel 3 ses, at frafaldet i de gymnasiale uddannelser under ét faldt fra 1981/82 til 1987/88 - altså i den periode, hvor tilgangen lå nogenlunde konstant - fra 4.900 til 3.800 personer, et fald på knap 1/4. Frem til 1993/94-årgangen skete atter en mindre stigning i frafaldet til ca. 4.300 unge i en årgang. Det skal dog ses på baggrund af den stigende tilgang til de gymnasiale uddannelser. Frafaldsprocenten er i løbet af den undersøgte periode faldet en anelse, fra 14 til et niveau på omkring de 11.

Frafaldsprocenten har hele tiden været dobbelt så stor i de erhvervsgymnasiale uddannelser som i de almengymnasiale.


Hvordan går det med uddannelsesårgang 1981/82?

Af tabel 4 fremgår det, at 86,4 procent af de unge, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i 1981/82, gennemførte den. Det svarer til 24 ud af en klasse på 28. Fuldførelsesprocenten for førstegangstilgang er noget højere i det almene gymnasium (88 procent) end i de erhvervsgymnasiale uddannelser (78 procent).

Tilbage er knap 14 procent, der ikke fuldførte den gymnasiale uddannelse, de påbegyndte i 1981/82. Over halvdelen har dog fuldført eller i det mindste påbegyndt en anden uddannelse. Kun 5,1 procent svarende til ca. 1.900 unge har forladt uddannelsessystemet og har i stedet gjort deres entré på arbejdsmarkedet. Af disse er mere end hver anden i job. Kun 2,4 procent af førstegangstilgangen på de gymnasiale uddannelser står uden uddannelse, kombineret med at de er ledige eller helt uden for arbejdsmarkedet omkring 15 år senere.

Ud af de to gymnasiale uddannelsesgrupper er frafaldet som nævnt klart størst på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Der tegner sig imidlertid kun mindre forskelle i adfærden hos dem, der faldt fra: Begge steder er billedet, at over halvdelen fuldfører en anden uddannelse i stedet for, og over halvdelen af dem, der ender på arbejdsmarkedet uden fuldført ungdomsuddannelse, er i job.

Hvordan går det med uddannelsesårgang 1987/88 ?

I tabel 5 opgøres resultater for uddannelsesår-gang 1987/88.

Frafaldsprocenten på de gymnasiale uddannelser faldt fra 13,6 i 1981/82 til 10,7 i 1987/88. Ikke desto mindre var det stadig 64 procent af de frafaldne - altså langt over halvdelen - for hvem det lykkedes at fuldføre/påbegynde en anden uddannelse. Selv om frafaldsgruppen svandt ind, mindskedes dens uddannelsesmotivation med andre ord ikke - tværtimod.

På tilsvarende vis er arbejdsmarkedssituationen parallel med først i 1980'erne for dem, der startede i gymnasiet, men aldrig fik færdiggjort en ungdomsuddannelse. Over halvdelen af denne uddannelsesmæssige restgruppe er i beskæftigelse.

Selv om frafaldet er mindre end i 1981/82, er der stort set samme fordeling af frafaldne i 1987/88 på anden uddannelse, beskæftigelse og lediggang - på trods af, at de faldt fra i en periode med udpræget lavkonjunktur og høj ungdomsarbejdsløshed.

 

 

Hvordan går det med uddannelsesårgang 1993/94 ?

Af de unge, der påbegyndte en gymnasial uddannelse i 1993/94, vil de fleste tidligst kunne have afsluttet denne uddannelse i sommeren 1996. Alle de gymnasiale uddannelser er tre-årige, bortset fra hf og studenterkursus, som tager 2 år, og den 1-årige hhx (for studenter fra det almene gymnasium).

Derfor kan der naturligvis ikke konkluderes helt så fast om denne årgang som om de to tidligere årgange, vi har beskrevet.

Det ses da også af tabel 6, at kun 1/3 af de påbegyndte uddannelsesforløb er fuldført. 53 procent er stadig i gang med den uddannelse, de startede på for første gang.

Når det ikke desto mindre kan have interesse at kigge på disse tal, er det bl.a. fordi, de er nye og også kan give et fingerpeg om de unges adfærd i tiden umiddelbart efter, de har afbrudt deres uddannelse. Det ses således tydeligt, at tendensen til at påbegynde en ny uddannelse er lav - kun godt 1/3 af de frafaldne har valgt denne mulighed.

Mange af dem, der falder fra en gymnasial uddannelse, tager en tur rundt om arbejdsmarkedet, inden de sætter sig på skolebænken igen.

Blandt de frafaldne i uddannelsesårgang 1993/94, der er på arbejdsmarkedet 1. oktober 1996, er der ca. samme ledighedsprocent som i de tidligere årgange. Tendensen til, at unge går ud af gymnasiet, fordi de har et job på hånden, taber dette job efter en tid og derefter bliver ledige, er således ikke særlig tydelig i dette materiale.

Har forudgående uddannelse betydning for frafaldet ?

Tabellerne 7 til 9 viser, at over halvdelen af frafaldet i de gymnasiale uddannelser udgøres af unge med 10. klasse som baggrund. Det er et højt tal på baggrund af, at kun ca. hver tredie gymnasieelev kommer fra 10. klasse. Tilgang fra 9. klasse var i opgørelsesperioden langt det almindeligste, især til det almene gymnasium.

Tendensen til at gå i gang med en anden uddannelse er lige stor, uanset om den frafaldne elev kommer fra 9. eller 10. klasse.

 


2.4.2 Frafald på erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) består af to dele: Skoleperiode (Før erhvervsuddannelsesreformen i 1991: Efg-basisår. Efter reformen: 1. og 2. skoleperiode.) og hovedforløb (7 Før erhvervsuddannelsesreformen i 1991: Efg-2. del og lærlingeuddannelserne. Efter reformen: EUD hovedforløb.) Undersøgelserne dækker både perioden før erhvervsuddannelsesreformen i 1991 og uddannelserne efter reformen.

Antallet af elever med førstegangstilgang til EUD har i undersøgelsesperioden bevæget sig op og ned: Stigende fra ca. 34.100 elever i 1981/82 til ca. 37.500 elever i 1987/88, og faldende til ca. 31.900 elever i 1993/94, hvor også de små ungdomsårgange satte ind.

 •  I perioden frem til den nye lov om erhvervsuddannelser (EUD) i 1991 var efg-uddannelsen bedre end lærlingeuddannelsen til at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet.
 • Procenten af elever, der faldt fra en erhvervsuddannelse, gik ned i perioden 1987-1996. På EUD-hovedforløb blev 1.års-frafaldet mere end halveret.
 • Mere end halvdelen af dem, der afbrød uddannelsen, kom i arbejde - og et tidligt frafald i uddannelsesforløbet forringede ikke muligheden for at finde arbejde.
 • Allerede efter 12 måneder havde elever på EUD-hovedforløb (under den nye reform) et lavere frafald end eleverne i erhvervsuddannelserne fra før reformen.

Antallet af elever på EUD, der faldt fra en uddannelse, faldt væsentligt i perioden 1987/88 til 1995/ 96. Det gælder både for elever på skoleperioden og på hovedforløbet. Eleverne ved hovedforløbet havde dog størst nedgang i frafald, jf. tabel 10.Hvordan går det med uddannelsesårgang 1981/82?

Tabel 11 viser, at den del af uddannelsesårgang 1981/82, som første gang påbegyndte en erhvervsuddannelse på efg-basisår, havde en fuldførelse på 90,7 procent. 4,8 procent af dem, der afbrød uddannelsen, var enten i gang med en ny uddannelse eller havde fuldført en anden uddannelse.


Tilbage var 4,4 procent af førstegangstilgangen, som pr. 1. oktober l996 ikke var kommet i gang med en ny uddannelse. Heraf kom over halvdelen (2,4 procent) i arbejde, og relativt hurtigt. De resterende 2 procent var enten ledige, uden for arbejdsmarkedet eller med uoplyst arbejdsmarked.

Efg-hovedforløb havde med 92 procent en lidt højere fuldførelsesprocent end basisåret. Dertil kom, at yderligere 4,5 procent senere enten var i gang med en ny uddannelse eller senere fuldførte en anden uddannelse.

Tilbage var et frafald på 3,5 procent af førstegangstilgangen. Langt over halvdelen af disse fandt beskæftigelse.

Af tabellen fremgår det også, at tidligt frafald på efg-hovedforløb ikke forringede chancen for at finde arbejde. Andelen af ledige, uden for arbejdsmarked og med arbejdsmarked uoplyst lå lavere end for basisåret og lærlingeuddannelserne.

Fuldførelsesprocenten af førstegangstilgangen på lærlingeuddannelserne udgjorde 82,9 procent og lå klart under efg-uddannelsen set under ét.

Den store forskel mellem efg- og lærlingeuddannelsen lå især i opbygningen: Basisåret på efg gav eleven mulighed for at orientere sig i det valgte fagområde før valget af læreplads.

For at starte på en lærlingeuddannelse skulle der være indgået en lærepladsaftale forinden. Langt over hovedparten af førstegangstilgangen kom direkte fra skolen og var derfor mellem 15-16 år. Lærlingeuddannelsen var på det tidspunkt i 1980'erne kun i ringe grad blevet fornyet indholdsmæssigt og var derfor ude af takt med udviklingen på det danske arbejdsmarked.

Antallet af opsagte lærlingeforhold efter især 12 måneder var da også over dobbelt så stort som på efg-hovedforløb, jf. tabellen.

På lærlingeuddannelsen udgjorde gruppen af frafaldne, som senere påbegyndte eller fuldførte en ny uddannelse, tilsammen 8,9 procent af førstegangstilgangen.

Af de 8,3 procent, der ikke fortsatte i uddannelsessystemet, fandt 2/3 job. Kun 2 procent af førstegangstilgangen endte i ledighed eller uden for arbejdsmarkedet.


Hvordan går det med uddannelsesårgang 1987/88?

Uddannelsesårgang 1987/88 adskilte sig fra 1981/82 på især to områder: Flere fuldførte på efg-basisåret, mens der viste sig stigende frafaldsproblemer på både efg-hovedforløb og på lærlingeuddannelsen, jf. tabel 12.

På efg-basisår så det ud til, at den nye førstegangstilgang blev bedre fastholdt: Målt pr. 1. oktober 1996 havde 92,4 procent fuldført basisåret, og dertil kom senere yderligere 4,1 procent, som fuldførte eller var i gang med en ny uddannelse.

I gruppen af frafaldne elever på 3,5 procent fandt knap halvdelen, eller 1,7 procent, arbejde og endda flere efter kun 12 måneder. Resten på 1,8 procent var ledige, udenfor arbejdsmarked eller havde uoplyst status.

Gennemførelsen på efg-hovedforløb lå på 84,3 procent. Det var knap 8 procentpoint under niveauet for 1981/82. 5,2 procent af førstegangstilgangen, som faldt fra, var dog i gang med ny uddannelse eller havde fuldført en anden uddannelse. Af de resterende 15,7 procent, der faldt fra, fandt langt over halvdelen beskæftigelse.

 

Lærlingeuddannelsen fulgte samme spor: Sammenlignet med 1981/82 var der et fald i antal, der fuldførte første uddannelse, på 4 procentpoint til 79 procent. Herudover var 7,3 procent i gang med ny uddannelse eller havde allerede afsluttet anden uddannelse.

Pr. 1. oktober 1996 havde en meget stor del af de elever, der faldt fra lærlingeuddannelsen 1997/88, fundet arbejde: 10,6 procent af førstegangstilgangen kom i beskæftigelse. Der var jobmuligheder, uanset om frafaldet lå tidligt eller sent i uddannelsen. 3,1 procent var ledige, uden for arbejdsmarkedet mv. Dette var en lille stigning i ledighedstallet sammenlignet med 1981/82.


Hvordan går det med uddannelsesårgang 1993/94?

Uddannelsesårgang 1993/94 påbegyndte uddannelse under den nye lov om erhvervsuddannelser, som trådte i kraft i 1991. Tallene i tabel 13 viser, at reformen i praksis har ført til lavere frafald.

 

Af naturlige årsager indeholder tabellen et langt kortere tidsforløb end for de andre to uddannelsesårgange. Derfor er det kun muligt at sammenligne resultaterne efter 12 måneders forløb for alle tre uddannelsesårgange.

Status pr. 1. oktober 1996 for førstegangstilgangen til EUD 1.- og 2. skoleperiode viser efter 12 måneder, at 95,5 procent enten havde fuldført første uddannelse, afbrudt og var i gang med en ny uddannelse eller havde afsluttet en ny uddannelse. Procenttallet var lidt højere end for uddannelsesårgangen 1987/88. En stor gruppe af de elever, der faldt fra, fandt allerede efter 12 måneder arbejde.

EUD-hovedforløb havde efter 12 måneder en frafaldsprocent på 4,5 procent, hvilket var lavere end de to foregående uddannelsesårgange på det samme tidspunkt. Der var også en stor del af de frafaldne elever, som fandt arbejde. Dette var et fællestræk for alle tre uddannelsesårgange.


Hvornår falder de fra?

Elever på EUD's hovedforløb, som besluttede at holde op, gjorde det tidligt i uddannelsesforløbet. Tabel 14 viser, at for uddannelsesårgang 1993/94 skete 90 procent af alle afbrud inden for de første 12 måneder, og kun en brøkdel tog beslutningen i slutningen af deres uddannelse. Det er dog en lille stigning i forhold til uddannelsesårgang 1987/88.


 

Selv om tendensen til fuldførelse på de enkelte delforløb af en erhvervsuddannelse ligger på 80 til 90 procent, kan den samlede fuldførelsesprocent fra start til slut i uddannelsesforløbet i nogle tilfælde godt ligge noget lavere. Dette hænger bl.a. sammen med, at en ikke ubetydelig del af frafaldet på erhvervsuddannelserne sker mellem de indledende skoledele og hovedforløbet, nemlig på det tidspunkt, hvor eleverne skal ud og finde en praktikplads. De præcise årsager til denne type frafald er ikke afdækket. Men frafaldet kan hænge sammen med vanskeligheder med at finde den ønskede praktikplads - vanskeligheder, som igen kan afhænge af f.eks. den generelle praktikpladssituation, der til dels er konjunkturbestemt.

Endelig sker også en del frafald efter, at eleven har opnået praktikaftale. Årsager til denne type frafald er belyst i f.eks. SEL's undersøgelse fra 1995 ("Hvorfor faldt de fra?") og i en undersøgelse fra Århus Købmandsskole fra 1998 ("Elevfrafald i praktikperioden"). Sidstnævnte undersøgelse viser, at 20 til 25 procent af praktikaftalerne ophæves i utide - og ofte af eleverne selv. Årsagerne kan være mange, f.eks. fortrydelse af uddannelsesvalg, personlige problemer eller samarbejdsproblemer. Sådanne frafald behøver dog ikke være definitive. Ofte vil eleverne have gode muligheder for at opnå andre aftaler. Er eleven uden egen "skyld" i ophævelsen (f.eks. ved virksomhedslukning, konkurs eller lignende), har nye regler endvidere givet sådanne elever adgang til at afslutte uddannelsen i skolepraktik.


Har forudgående skolegang betydning for frafaldet?

Tabellerne 15 til 17 viser, hvilken forudgående skolegang de frafaldne elever med førstegangstilgang på EUD-hovedforløb havde.

Langt de fleste havde en afsluttende prøve fra grundskolen bag sig. Det kan ikke overraskende konstateres, at en afsluttet 10. klasse betød en lidt større mulighed for at komme i gang efter en afbrudt uddannelse end en afsluttet 8. klasse eller 9. klasse.

En mindre gruppe af de elever, der faldt fra, havde en afsluttet ungdomsuddannelse i forvejen, men det var ikke entydigt en fordel.

For elever, der faldt fra efter førstegangstilgang i 1987/88 med en afsluttet EUD eller gymnasial uddannelse, var der en svagere tendens til at komme i gang med en ny uddannelse end for elever med kun en afgangsprøve fra grundskolen. Mange af eleverne med en afsluttet ungdomsuddannelse søgte ud på arbejdsmarkedet, jf. det foranstående afsnit om uddannelsesårgang 1987/88.

For årgang 1993/94 var der frem til 1994/95 en større tilbøjelighed til at søge ny uddannelse, specielt for elever med en almen gymnasial uddannelse, jf. tabel 17.

Elever fra 1993/94 med en afsluttende prøve fra grundskolen var ikke nær så hurtige som de andre uddannelsesårgange til at genoptage en ny uddannelse. De fleste af dem, der faldt fra, kom enten i arbejde eller befandt sig i de første 12 måneder uden for arbejdsmarked, som det fremgår af det foranstående afsnit om uddannelsesårgang 1993/94.

 

 

2.4.3 Frafald på de videregående uddannelser

De videregående uddannelser opdeles i tre uddannelsesområder: Korte videregående uddannelser (KVU), mellemlange videregående uddannelser (MVU) og lange videregående uddannelser (LVU).

 

 • Førstegangstilgangen til de videregående uddannelser steg fra godt 22.000 studerende i 1981/82 til knap 32.000 studerende i 1993/94. Dette svarer til en stigning på 43 procent.
 • Til trods for den øgede førstegangstilgang til de videregående uddannelser, er frafaldet samlet set faldet.
 • Frafaldet på KVU faldt fra 25 procent for førstegangstilgangen i 1981/82 til 21 procent i 1987/88. MVU-frafaldet steg fra 28 procent til 34 procent. Frafaldet på de lange videregående uddannelser faldt fra 44 procent til 37 procent i samme periode.
 • Ca. 80 procent af dem, der påbegyndte en videregående uddannelse for første gang i 1987/88, havde pr. 1. okt 1996 enten fuldført den, fuldført en ny uddannelse eller var fortsat under uddannelse.
 • 70 procent af frafaldet på de videregående uddan-nelser sker de første 12 måneder efter studiestart.
 • Omkring 1/3 af de frafaldne kom i arbejde - det gælder også for dem, der fravalgte deres uddannelse meget tidligt i uddannelsesforløbet.
 • Omkring 1/3 af de frafaldne fuldfører en ny uddannelse.
 • Få af dem, der falder fra, bliver ledige eller forlader arbejdsmarkedet.
 • Frafaldet er størst på MVU og LVU. På LVU er det næsten 75 procent større end på KVU.

 

Hvor mange falder fra på de videregående uddannelser?

Førstegangstilgangen til de videregående uddannelser (DVU) (De videregående uddannelser (DVU) er en fællesbetegnelse for: (KVU) korte videregående uddannelser, (MVU) mellemlange videregående uddannelser og (LVU) lange videregående uddannelser.) er steget fra ca. 22.300 i 1981/82 til 26.900 i 1987/88 og yderligere til 31.900 i 1993/94. Det svarer til en stigning på 9.700 nystartede eller godt 43 procent.

Den øgede tilgang er især sket på de mellemlange videregående uddannelser, hvor optaget (førstegangstilgangen) er øget til det dobbelte fra 1981/82 til 1993/94.

Af førstegangstilgangen fra 1981/82 faldt ca. 7.000 studerende fra deres videregående uddannelse. For 1987/88 steg det samme tal til omkring 8.500 studerende. Frafaldet for førstegangstilgangen til de videregående uddannelser i 1993/94 var ca. 7.600 studerende. Dette skal ses i sammenhæng med den korte måleperiode for netop denne årgang. Men den største del af frafaldet på de videregående uddannelser sker dog i løbet af de første 12 måneder.


Hvordan går det uddannelsesårgang 1981/82?

I nedenstående tabel 18 præsenteres resultatet for de videregående uddannelser for uddannelsesårgang 1981/82 efter forskellige måletidspunkter.

I den nederste del af tabellen opgøres tillige uddannelsesårgangens status pr. 1. oktober 1996 for henholdsvis korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

For de i alt 22.303 studerende, der første gang begyndte på en videregående uddannelse i 1981/82, er status pr. 1. oktober 1996 meget positiv. Hele 82,3 procent har fuldført en uddannelse eller var i gang med en uddannelse. Heraf fuldførte 67,4 procent den uddannelse, som de oprindeligt påbegyndte. 12,7 procent havde fuldført en anden uddannelse, mens 2 procent var i gang med en ny uddannelse.

Det samlede frafald udgjorde 32,5 procent. Heraf var ca. 1/3 i beskæftigelse, og overraskende nok var kun 1,2 procent ledige. Tidligt frafald havde næsten ingen betydning for andelen med ledighed. Efter 12 måneder var 1,7 procent ledige.


Pr. 1. oktober 1996 var kun 5,3 procent af de frafaldne på de videregående uddannelser uden for arbejdsmarkedet (f.eks. invalidepensionister mv.) eller havde uoplyst arbejdsmarked (herunder udvandring, dødsfald mv.). Det er en bemærkelsesværdig tendens, at allerede efter 12 måneder var 2,3 procent af dem, der første gang starter på en videregående uddannelse, helt uden for arbejdsmarkedet. Forklaringen kan nok søges i, at unge med psykiske, fysiske eller sociale problemer prøver at indgå i et uddannelsesforløb i stedet for ledighed og meget hurtigt opdager, at dette magter de ikke, og derfor overgår til f.eks. den sociale sikring eller lignende.

Af den nederste del af tabellen ses, at for KVU har 85 procent af uddannelsesårgangen fuldført en uddannelse eller er i gang med en uddannelse (om ikke den, de påbegyndte). For MVU var den tilsvarende andel 84,1 procent, men for LVU er tallet noget lavere - 77,3 procent. Til gengæld var der blandt de frafaldne på LVU-området en større beskæftigelsesandel (13,4 procent, hvor f.eks. KVU's tilsvarende andel udgjorde 8,7 procent).

Jo højere man befinder sig i uddannelsesniveauerne, jo lavere er tendensen til at fuldføre den uddannelse, man påbegynder. Forskellen på KVU og LVU (med status i 1996) er eksempelvis 20 procentpoint.


Hvordan går det uddannelsesårgang 1987/88?

I nedenstående tabel 19 præsenteres resultatet af forløbsundersøgelsen for de videregående uddannelser for uddannelsesårgang 1987/88 efter forskellige måletidspunkter.

 

Også for denne uddannelsesårgang ser slutresultaterne for frafald kontra beskæftigelse meget positive ud.

Sammenligner man uddannelsesårgang 1981/ 82 med 1987/88, viser der sig ikke de helt store forskelle. Opgørelsen over 1987/88-årgangen er imidlertid baseret på et kortere "gennemløb". Det afspejler sig bl.a. i, at en større andel af de studerende pr. 1. oktober 1996 fortsat er i gang med den uddannelse, de påbegyndte (primært LVU). 2,4 procentpoint flere var i gang med den uddannelse, de påbegyndte.

75,9 procent har fuldført en uddannelse, heraf 65,8 procent den uddannelse, de oprindeligt påbegyndte.

For dem, der afbrød deres uddannelse og forlod uddannelsessystemet, var en meget lille del ramt af ledighed. Der viser sig heller ikke markante ændringer for andelen af dem, der faldt fra, som befandt sig uden for eller havde uoplyst arbejdsmarked.

Nederst i tabel 19 opgøres de enkelte uddannelsesområder. På KVU har 86,4 procent af uddannelsesårgangen fuldført en uddannelse eller er i gang med en uddannelse - om ikke den, de påbegyndte. På MVU er den tilsvarende andel 82,3 procent. På LVU er andelen 84,3 procent. Dette er en pæn stigning på 7 procentpoint (sammenlignet med 1981/82). Vi ved dog ikke for indeværende, hvor mange af de igangværende der efterfølgende vil afbryde uddannelsen (17,3 procent var i gang med LVU).

Andelen af dem, der afbrød deres mellemlange videregående uddannelse, steg i 1987/88 sammenlignet med 1981/82 fra 28,8 procent til 34,3 procent.

Også for denne uddannelsesårgang var der større tendens til at fuldføre den første uddannelse, jo lavere uddannelsesniveau man befandt sig på.


Hvordan går det uddannelsesårgang 1993/94?

I nedenstående tabel 20 vises førstegangstilgangen i 1993/94 pr. 1. oktober 1996. For denne årgang er gennemløbet ganske kort.

Andelen, der afbrød deres uddannelse inden for det første år, er steget med 2,1 procentpoint sammenlignet med 1987/88. I alt 17,9 procent afbrød uddannelsen inden for det første år. Men allerede i løbet af det efterfølgende år var mere end 1/3 af de frafaldne i beskæftigelse, og kun 1 procent var ledige.

Ved status pr. 1. oktober 1996 var 58,2 procent i gang med samme uddannelse, som de påbegyndte. 18,1 procent havde fuldført en uddannelse - hovedparten den første uddannelse. 24 procent havde afbrudt deres uddannelsesforløb. Heraf havde knapt halvdelen - eller 11,8 procent af den samlede uddannelsesårgang - dog påbegyndt en ny uddannelse.


Hvornår falder de fra?

Med et tilbageblik for alle studerende, der faldt fra i 1995/96, kortlægges det i tabel 21, hvornår i uddannelsesforløbet frafaldet sker.

Størstedelen af de studerende, der falder fra en videregående uddannelse, afbryder uddannelsen i løbet af de første 12 måneder. Af de i alt ca. 7.600 studerende, der afbrød deres første uddannelse i 1995/96, afbrød 68 procent i løbet af det første studieår.

Det er særlig tydeligt på de korte og de mellemlange videregående uddannelser, hvor henholdsvis 86 procent og 74 procent falder fra det første år.

På de lange videregående uddannelser falder 56 procent fra første år, 13 procent andet år og 10 procent tredje år. De efterfølgende år er frafaldet moderat - 6 procent falder fra efter mere end 8 års studier.

 

 

Har forudgående skolegang betydning for frafaldet?

I de efterfølgende tabeller 22 til 24 vises antallet af frafald med fokus på den forudgående skolegang (adgangsgrundlaget).

Det er især bemærkelsesværdigt, at studerende med en hhx/htx, en erhvervsfaglig uddannelse eller "andet/uoplyst" som baggrund for deres videregående uddannelse har markant sværere ved at komme i gang med en ny uddannelse, når de først er faldet fra. En del af denne grup-pe har dog mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet med en allerede opnået erhvervskompetence.

Det er især markant, at studerende med "andet/ uoplyst" som baggrund har problemer med at påbegynde og fuldføre en efterfølgende uddannelse, når de er faldet fra.

Af førstegangstilgangen fra 1993/94, der faldt fra i perioden frem til 1994/95, ses det, at 80 procent med en sådan utraditionel baggrund ikke var kommet i uddannelse igen. Denne tendens går igen i alle tre opgørelser.

Over halvdelen af de studerende med en studenter- eller hf-eksamen som forudgående skolegang kommer i gang med en ny uddannelse.


3. Hvorfor falder de fra?

Fem mulige forklaringer på frafald

På erhvervsskolerne og social- og sundhedsskolerne har der i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne "Jagten på frafald" været gennemført undersøgelser af, hvorfor de unge falder fra deres uddannelser. Sammenholdt med Evalueringscenterets rapporter og de videregående uddannelsesinstitutioners egne undersøgelser af frafald kan der udkrystalliseres fem "arketypiske" frafaldsforklaringer. Forklaringerne tager deres udgangspunkt i frafaldet på de videregående uddannelser, men de gør sig også i høj grad gældende for eleverne på erhvervs- og gymnasieskolerne.

De fleste frafaldsproblemstillinger kan forklares under følgende fem overskrifter: 1) Forkert studievalg, 2) De studerendes motivation, 3) De studerendes adgangsforudsætninger, 4) Studiets opbygning og miljø og 5) Aktiviteter ved siden af studierne.

Disse fem gennemgående og basale forklaringer på frafald optræder sjældent i rendyrket form. I praksis er forklaringerne overlappende og indgår som to eller flere sider af samme sag - som elementer i en problemstilling, der resulterer i frafald.


Forkert studievalg

En af de mest overordnede, men også meget overfladiske og unuancerede forklaringer på, at de studerende falder fra deres uddannelse, er, at de har valgt forkert uddannelse.

Spørgsmålet er så, hvad grunden er til, at det pågældende studium er det forkerte. Der vil i mange tilfælde være tale om et regulært fejlvalg, som ikke ville være undgået, selv om informationen var tilstrækkelig. Men mange studerende har ikke på forhånd søgt tilstrækkelig information om studiets indhold og havner alene af den grund forkert. Endelig kan det vise sig, at den studerendes kvalifikationer ikke passer med studiets krav.


Den studerendes motivation

En afgørende faktor for frafald er den motivation, de studerende søger deres uddannelse med.

Over 80 procent af alle de studerende, der optages gennem Den Koordinerede Tilmelding, kommer ind på deres 1. prioritet. Samlet set er det mere end 90 procent af ansøgerne, der optages på enten deres 1. eller 2. prioritet.

At ansøgere optages på en lavere prioritet end deres første, er ikke nødvendigvis udtryk for, at de ikke kommer ind på deres ønskeuddannelse. De lavere prioriteter er ofte også den ønskede uddannelse, men på en anden uddannelsesinstitution end den primært foretrukne.

Tilbage står dog, at nogle uddannelser bliver aftagere af mindre motiverede studerende, der i deres ansøgning har haft den pågældende uddannelse som en lavere prioritet. Disse uddannelser eller uddannelsesinstitutioner kan herved komme til at fungere som mellemstation eller forberedelse til andre uddannelser eller uddannelsessteder.


Den studerendes adgangsforudsætninger

Ud over den motivation, de studerende møder op med ved studiestart, synes der at være en ganske klar sammenhæng mellem de studerendes gymnasiale baggrund, eksamenskvotienten og deres succes på uddannelsen.

For det samlede uddannelsessystem findes ikke systematiske analyser af adgangskarakterers indflydelse på de studerendes frafald. Mindre undersøgelser af denne sammenhæng tyder imidlertid på, at karaktererne i den adgangsgivende eksamen har en vis betydning.

En undersøgelse på DTU blandt samtlige optagne i studieåret 84-85 viste en meget klar sammenhæng mellem eksamensgennemsnit og gennemførelsesprocent. Studerende med 9,8 eller derover havde et frafald på 12 procent, mens studerende med et gennemsnit på under 7,3 havde et frafald på 82 procent.

Resultaterne fra forløbsundersøgelsen "Den grønne Årgang" for de studerende, der blev optaget i 1995 på Aarhus Universitet, viser en lignende tendens. For optagne med under 8,0 i gennemsnit var frafaldet det første år dobbelt så stort (30 procent) som den samlede frafaldstendens (14,2 procent). Frafaldet blandt de optagne med en hf-eksamen lå væsentligt over gennemsnittet. 25 procent af de optagne med hf-eksamen faldt fra. Disse resultater understøttes af undersøgelser foretaget på Københavns Universitet.

Nogle uddannelser har som konsekvens af disse iagttagelser indstillet, at adgangskravene suppleres med særlige karakterkrav. Det gælder f.eks. nogle af ingeniøruddannelserne, teologi, medicin og økonomi på Københavns Universitet.


Studiets opbygning og miljø

Som tidligere nævnt er der en udpræget tendens til, at frafaldet stiger, jo længere uddannelsen varer. Men ud over længden af uddannelsen kan også uddannelsens generelle opbygning og det faglige og sociale studiemiljø påvirke gennemførelsesprocenten.

Uddannelsen kan være meget teoretisk anlagt med forelæsninger frem for holdundervisning, mange lærebøger på fremmedsprog etc. Det studiemæssige og sociale miljø kan være dårligt - eller opleves dårligt - fordi der ikke er etableret særlige studiestartprogrammer.

Især studier, der optager en meget heterogen studentermasse, kan have problemer med at etablere en studiestart, der passer til alle studerende.

Uddannelser med mange skemalagte timer (og begrænset selvstudium) og hyppige eksaminer har generelt højere gennemførelsesprocenter. De mere løst sammensatte uddannelser kan dels forekomme mindre overskuelige, dels virke opfordrende til, at de studerende påtager sig erhvervsarbejde eller andre "udenomsaktiviteter" i et sådant omfang, at det påvirker studieindsatsen.

Både studiets opbygning og undervisningsform og det faglige og sociale miljø på institutionen kan således medvirke til frafald på de videregående uddannelser. Man kan dog ikke se bort fra, at en del af de forklaringer, der knytter sig til det faglige indhold og studiets opbygning, bunder i, at den studerende har haft for dårligt forhåndskendskab til studiet og de krav, det stiller.

De muligheder, der er for at kombinere uddannelsen med andre uddannelser senere i uddannelsesforløbet, kan også være af betydning for, om de studerende bliver eller falder fra studiet. Som tidligere nævnt kan en uddannelse få karakter af "mellemstation" for andre uddannelser, men det modsatte kan også være tilfældet. Oplever de studerende uddannelsen som en "blindgyde" med begrænsede muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse, kan det også medføre et vist fravalg. Denne tilbøjelighed er særlig tydelig set i lyset af, hvor mange der fortsætter på en anden videregående uddannelse, efter de har afbrudt den første.


Aktiviteter ved siden af studierne og finansiering af studierne

Den studerendes prioritering af uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter eller forpligtelser er den femte vigtige forklaring på frafald.

De studerendes studiestartsalder kan have afgørende betydning, idet de sene studiestartere ofte har flere og mere krævende forpligtelser ved siden af deres studium.

I forløbsundersøgelsen "Den grønne Årgang" på Aarhus Universitet er det tydeligt, at der er et større frafald blandt de ældre studerende allerede det første studieår. Blandt de studerende, der var over 24 år ved studiestart, var 25 procent faldet fra efter det første år. For de studerende under 21 år var det tilsvarende frafald kun 9 procent.

Erhvervsarbejde spiller en tydelig og afgørende rolle for de studerendes prioritering af studierne. Det er helt almindeligt, at studerende påtager sig erhvervsarbejde ved siden af deres uddannelse. Men som tidligere nævnt kan visse uddannelser i højere grad lægge op til eller levne plads til, at de studerende påtager sig erhvervsarbejde eller andre "udenomsaktiviteter".

Hvis der er stor efterspørgsel efter de færdiguddannede kandidater, kan det ligeledes være med til at fremme frafaldet, fordi de studerende tilbydes fuldtidsansættelse, før de har afsluttet deres uddannelse.

Også de studerende, der tidligere er faldet fra en videregående uddannelse og derfor ikke kan modtage SU til hele den efterfølgende uddannelse, kan få problemer med at prioritere erhvervsarbejdet i forhold til deres studier.

Hertil kommer, at den gennemsnitlige levestandard (disponible indkomst) stiger betydeligt med alderen. Blandt de studerende over 25 år er normen en indkomst, der er ca. dobbelt så stor som for studerende under 25 år. Jo ældre de studerende er, jo større bliver derfor også tendensen til at vælge SU fra til fordel for erhvervsarbejde. Dermed stiller de ældre studerende sig også uden for studieaktivitetskravene for SU.

Rigsrevisionens beretning fra 1996 om studieforløb og uddannelsesstøtte til studerende ved Københavns og Aarhus universiteter viser, at ikke-stipendiemodtagerne afbrød deres uddannelse dobbelt så ofte som stipendiemodtagerne på de undersøgte uddannelser.


4. Indsatser, resultater og perspektiver

Kampagnen: "Jagten på frafald"

"Jagten på frafald" var titlen på en særlig indsats - en kampagne mod frafald på ungdomsuddannelserne, som ministeriet gennemførte i 1993-94. Kampagnen var rettet mod både gymnasier og erhvervsskoler, men som separate kampagner.

Fælles for de to indsatsområder var, at der blev udsendt et skema, som skolerne skulle udfylde sammen med den elev, der stod foran at falde fra sin uddannelse. Skemaerne opfyldte flere formål. Dels skulle de medvirke til, at frafaldet fik øget opmærksomhed på den enkelte skole. Dels skulle de bruges til en mere systematisk tilbagemelding til den kommunale ungdomsvejledning, der har ansvaret for at følge op på den frafaldne elevs videre forløb. Og endelig skulle skemaerne bruges til undersøgelsesmæssige formål.

Undervisningsministeriet har udgivet to publikationer, der redegør for resultaterne af undersøgelserne. For erhvervsskolerne drejer det sig om: "Hvorfor faldt de fra?", udgivet af Undervisningsministeriets Erhvervsskoleafdeling i 1995, og for gymnasierne: "Frafald i gymnasiet og hf 1993/94", udgivet af Undervisningsministeriets Gymnasieafdeling i 1997.

På erhvervsskolerne blev der sat en række frafaldsforebyggende projekter i gang. Flere af dem blev dokumenteret i rapporter, der blev udsendt til inspiration for den videre frafaldsforebyggende indsats, f.eks. "Forebyg Frafald - fokus på eleverne", der var stilet til lærerne.

Et andet tiltag bestod i øget fokus på skolemiljøet. "Skolemiljøet" er betegnelsen for alt det, der ligger uden om den egentlige undervisning. Erhvervsskolerne - og måske især de tekniske skoler - havde længe haft et dårligt ry på dette område.

I forlængelse af frafaldskampagnen har der været en særlig pulje til forsøgs- og udviklingsarbejder på dette område. Puljen, der er på 20 mio. kr. årligt, har været bevilget siden 1996, og det er hensigten, at den skal løbe i 4 år. Der foreligger endnu ikke resultater fra kampagnerne.


Frafaldsforebyggelse på de videregående uddannelser

Ligesom på erhvervsuddannelserne er frafald et væsentligt kvalitetsparameter på de videregående uddannelser. Ministeriets kvalitetsfremmeindsats har derfor i vidt omfang inkluderet initiativer, der berører frafaldsproblematikken.

I flerårsaftalen om de videregående uddannelser (1993-96) blev der i forbindelse med det fastsatte optagelsestal samtidig aftalt forskellige kvalitetssikringsinitiativer, som skulle sikre både kvaliteten i uddannelserne og de studerendes kvalifikationer. Der blev indført en 1.-årsprøve på alle uddannelser, og adgangskravene til universitetsuddannelserne blev ændret, så de svarede til det faktiske studiestartniveau.

Flerårsaftalens kvalitetsfremmepulje på 100 mio. kroner har spillet en væsentlig rolle. En del af midlerne er afsat til de videregående uddannelsesinstitutioners udvikling af studietilrettelæggelsen, herunder primært studiestart, brobygning og udslusning. Andre midler er afsat til udvikling af nye uddannelser med et klart defineret bachelorniveau.

I evalueringerne af de enkelte uddannelser indgår også kvalitet i undervisningen og lærerkvalifikationer. Derudover er der sat forsøg i gang, bl.a. som opfølgning på Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledningens rapport om studievejleding på de videregående uddannelser.

Fra 1998 bliver der etableret et forsøg med indslusningsvejledning i form af studiesamtaler med de nye studerende på det naturvidenskabelige og tekniske fakultet på Odense Universitet. Samtidig tilbydes de studerende, som fagligt har klaret sig dårligt det første år, også en samtale. Formålet er primært at få integreret de studerende i de faglige miljøer så tidligt som muligt.

Som et andet eksempel vil der på økonomiuddannelsen ved Københavns Universitet med virkning fra optaget i 1999 blive indført en kombination af nye, højere adgangskrav og supplerende introduktionskurser i matematik. For at forbedre de nye studerendes indslusning i studiemiljøet etableres en "lektie-café".

Vejledningsindsatsen spiller en central rolle på alle niveauer i forebyggelsen af frafald. For de videregående uddannelser har det bl.a. ført til etableringen af fem regionale centre til information om videregående uddannelse, "ivu*C", placeret i henholdsvis København, Århus, Odense, Aalborg og Kolding.

Vejledningsindsatsen, og dermed også etableringen af disse centre, bygger på tanken om, at man kan forebygge frafald gennem bedre information om uddannelserne. Mere information om de enkelte uddannelser skulle gerne kvalificere de vejledningssøgendes uddannelsesvalg, så der i højere grad er overensstemmelse mellem uddannelsesønsker, -evner og -udbud.


Perspektiver og fremtidige indsatsområder

Man hverken kan eller skal satse på, at frafald på de enkelte uddannelser helt kan undgås. Men det unødvendige frafald skal undgås - for den enkeltes skyld og for samfundets skyld.

Som det fremgår af den tidligere gennemgåede forløbsanalyse, kommer langt størstedelen af de studerende, der afbryder en uddannelse, enten i gang med en ny uddannelse eller i arbejde.

Omvendt repræsenterer frafaldet et merforbrug eller tab af ressourcer, og i de tilfælde, hvor der er tale om et studieskift, en udsættelse og forkortelse af den tid, den færdiguddannede får på arbejdsmarkedet. Ser man frafaldet i dette perspektiv, og holder man sig for øje, at opmærksomheden mod frafaldet og dets årsager udgør et vigtigt instrument i bestræbelserne på at kortlægge og sikre kvaliteten i uddannelserne, fremstår frafaldsproblematikken som et centralt omdrejningspunkt i fremtidens uddannelsesplanlægning.

Der skal hele tiden arbejdes med de forhold, som begrunder frafald, og der er da også sat en række nye initiativer i gang, som forhåbentligt både kan mindske frafaldet og afbøde virkningerne af frafaldet.